Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията

от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (основния регламент)[1], и по-специално член 113 от него, като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2100/94 следва да се прилага от Службата на Общността за сортовете растения (Службата);

като има предвид, че приходите на Службата следва по принцип да са достатъчни, за балансирането на бюджета на Службата;

като има предвид, че тези приходи следва да се осигуряват от таксите, които се заплащат за официалните актове, установени в основния регламент и в Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения[2] (процедурния регламент), както и от годишните такси, плащани за срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения;

като има предвид, че субсидия от общия бюджет на Европейските общности може да покрие разходите по първоначалната фаза на функциониране на Службата за преходния период, определен в член 113, параграф 3, буква б) от основния регламент; като има предвид, че продължаване на този период с една година е възможно по силата на същата разпоредба;

като има предвид, че продължаването на преходния период следва да се предвиди, ако не е бил придобит достатъчен опит за определяне на приемливи ставки на таксите, гарантиращи принципа на самофинансиране, като в същото време се защитава атрактивността на системата на Общността за закрила на сортовете растения; като има предвид, че такъв опит може да бъде придобит само чрез наблюдение на броя на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения, сумата, плащана на службите за проверките и действителния срок на валидност на предоставената правна закрила на Общността на сортовете растения;

като има предвид, че ставките на таксите следва да се базират на принципите на доброто финансово управление в рамките на Службата, и по-специално икономия и ефективност на разходите;

като има предвид, че, в интерес на улесненото обслужване от служителите в Службата, таксите следва да бъдат не само установени, но също налагани и плащани в същата валута, която се използва в бюджета на Службата;

като има предвид, че таксата за подаване на заявки следва да бъде единна такса, обхващаща само обработката на заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения, подадена по отношение на всеки растителен вид;

като има предвид, че за срок за плащане на таксата за заявката, съгласно член 51 от основния регламент, следва да бъде считан периодът между действията, необходими за извършване на плащането и действителното получаване на това плащане от Службата, по-специално при нужда от бързо възстановяване на вече направени разходи от Службата, от една страна, и за улесняване на експедитивната регистрация на заявките в случай, че седалището на заявителя е отдалечено от това на Службата, от друга;

като има предвид, че общата сума на таксите за проверка, които се плащат за техническа проверка, следва, по принцип, да балансират общата сума на таксите, които се плащат от Службата на всички служби за проверка; като има предвид, че разходите по запазването на референтна колекция не следва задължително да бъдат покривани напълно от получаваните такси за проверка; като има предвид, че ставката на таксата за проверка следва да варира между три групи видове растения в светлината на наличния опит от съществуващите национални споразумения за защита на сортовете растения;

като има предвид, че годишните такси за срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения следва да представляват допълнителен източник на приходи за службата, но следва, inter alia, да покриват разходите, свързани с техническата проверка на сортовете след предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения и, впоследствие, да следва класификацията, установена за таксите за проверки;

като има предвид, че таксата за подаване на жалба следва да бъде унифицирана, така че да покрива основните компоненти на разходите, свързани с производствата по обжалване, с изключение на разходите, отнасящи се до техническата проверка, съгласно членове 55 и 56 от основния регламент, или за всяко събиране на доказателства; като има предвид, че двете различни дати за плащане на таксата за подаване на жалба следва да служат като стимул за жалбоподателите да преразгледат жалбата си, като вземат предвид решенията, взети от Службата, съгласно член 70, параграф 2 от основния регламент;

като има предвид, че други такси по отношение на специфични искания следва по принцип да покриват разходите, направени за тяхната обработка от Службата, включително вземането на решения по тези искания;

като има предвид, че, за да се гарантира гъвкавост при управлението на разходите, председателят на Службата следва да бъде оправомощен да определи таксите, които се плащат за докладите от проверките, които вече съществуват към датата на заявката и не са на разположение на службата, и за предоставянето на специфични услуги;

като има предвид, че могат да бъдат налагани допълнителни такси, за да се намалят излишните разходи на службата, произтичащи от липсата на съдействие от страна на определени кандидати или титуляри на правна закрила на Общността на сортовете растения;

като има предвид, че в контекста на член 117 от основния регламент,настоящият регламент следва да влезе в сила колкото е възможно по-бързо;

като има предвид, че е направена консултация с административния съвет на Службата;

като има предвид, че разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за правна закрила на Общността на сортовете растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1. Таксите, дължими на Службата, предвидени в основния регламент и процедурния регламент, се начисляват съгласно настоящия регламент.

2. Таксите, дължими на Службата, се определят, начисляват и заплащат в екю.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към всички допълнителни такси, дължими на Службата.

4. Подробности за таксите, които могат да бъдат налагани от органите на държавите-членки по силата на разпоредбите на основния регламент или настоящия регламент, се регулират от съответните национални правила на съответните държави-членки.

5. Когато председателят на Службата е оправомощен да вземе решение по отношение на сумата на таксите и начина, по който таксите следва да бъдат платени, тези решения се публикуват в Официален бюлетин на Службата.

Член 2

Общи разпоредби

1. За всеки отделен случай страната в производството, определена в процедурния регламент, дължи плащане на такси или допълнителни такси. В случай на няколко страни по производствата, действащи заедно или от името на които се води общо производство, всяка от тях е задължена да извърши такова плащане като солидарен длъжник.

2. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите относно производствата пред Службата, включително разпоредбите относно езиците, предвидени в процедурния регламент.

Член 3

Начин на плащане

1. Такси и допълнителни такси, дължими на Службата, се плащат чрез банков превод по сметка на Службата.

2. Председателят на Службата може да позволи следните алтернативни начини на плащане съгласно правилата за методите на работа, които следва да бъдат създадени съгласно член 36, параграф 1, буква г) от основния регламент:

а) издаване или изпращане на заверени чекове, платими в екю на Службата;

б) преводи в екю по сметка в пощенски клон в полза на Службата;

или

в) плащане по банкова сметка на Службата в екю.

Член 4

Датата, която следва да се счита за дата на получаване на плащането

1. Датата, която се счита за дата на получаване на плащането на такси и допълнителни такси от Службата, е тази, на която сумата по превода, посочен в член 3, параграф 1, е влязла в банковата сметка на Службата.

2. Когато председателят на Службата разрешава други начини на плащане съгласно член 3, параграф 2, председателят следва едновременно да включи в условията и датата, която да се счита за дата на получаване на плащането.

3. Когато плащането бъде счетено за неполучено от Службата в определения срок, този срок се счита за спазен по отношение на Службата, ако се представят достатъчно документни доказателства в този срок, удостоверяващи, че лицето, извършило плащането, е предприело необходимите стъпки.

4. За „необходим“, по смисъла на параграф 3, се смята фактът, че лицето, извършило плащане, е издало надлежно нареждане до банковата институция или пощенската служба за превод на сумата на плащането в екю по банковата сметка на Службата.

5. Документните доказателства се считат за „достатъчни“ по смисъла на параграф 3, ако от банковата институция или пощенската служба е издадено удостоверение за извършването на нареждането за превода.

Член 5

Име на лицето, извършващо плащането и основание на плащането

1. Лицето, извършващо плащането на таксите или допълнителните такси, посочва писмено своето име и основанието на това плащане.

2. Ако Службата не може да установи основанието на плащането, тя изисква от лицето, извършило плащането, писмена информация за това в рамките на два месеца. Ако основанието не е посочено в този срок, плащането се счита за неизвършено и се връща на лицето, което го е направило.

Член 6

Недостатъчност на платената сума

Срокът за плащане на таксите или допълнителните такси по принцип се счита за спазен, само ако е изплатена пълната сума на таксата или глобата в определения срок. Ако таксите или допълнителните такси не са напълно изплатени, платената сума се връща след изтичане на срока за плащане. Службата може обаче, когато има основателни причини за това, да пренебрегне незначителен недостиг, без да се засягат правата на лицето, извършило плащането.

Член 7

Такса за заявка

1. Кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения (кандидатът) заплаща такса за заявка от 1 000 екю за обработване на заявката съгласно член 113, параграф 2, буква а) от основния регламент.

2. Кандидатът предприема необходимите стъпки за плащане на таксата за заявка съгласно член 3, преди или на датата, на която е подадена заявката директно в Службата или в някоя от създадените отдели или определени национални агенции, съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент; член 4, параграф 4 се прилага mutatis mutandis.

3. Ако плащането на таксата за заявка се счита за неполучено едновременно с постъпване на заявката в Службата, Службата определя съгласно член 51 от основния регламент срок от две седмици, през които датата на заявката, определена съгласно цитирания по-горе член 51, не се засяга; ново искане за плащане, предвидено в член 83, параграф 2 от основния регламент, не се издава на кандидата преди изтичането на този срок.

4. Ако плащането на таксата за заявката се счита за неполучено в срока, определен съгласно параграф 3, датата на получаване на плащането се счита за дата на подаване на заявката по смисъла на член 51 от основния регламент.

5. Параграф 4 не се прилага, ако заявката е придружена с достатъчно документи, доказващи, че необходимите стъпки за осъществяване на плащането са направени; член 4, параграф 5 се прилага mutatis mutandis.

6. Докато плащането на таксата за заявка се счита за неполучено от Службата, последната не публикува съответната заявка и отлага техническата проверка.

Член 8

Такси, свързани с техническата проверка

1. Таксите за организиране и извършване на техническата проверка на сорта, който е предмет на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения, „такса за проверка“, се заплащат съгласно приложение I, за всеки започнал период на растеж. В случай на сортове, за които материал със специфични компоненти трябва да се използва многократно за получаването на материал, таксата за проверка, предвидена в приложение I, се заплаща по отношение на този сорт и по отношение на всеки компонент, за който няма официално описание и който трябва също да бъде проверен; тази сума при никакви обстоятелства не надвишава 3 000 екю.

2. Таксата за проверка за първия период на растеж се заплаща не по-късно от един месец от последния ден за получаване на материала за техническата проверка.

3. Таксата за проверка за всеки последващ период на растеж се заплаща не по-късно от един месец преди началото на този период, освен ако Службата не вземе друго решение.

4. Председателят на Службата публикува датите за плащане на таксите за проверка в Официален бюлетин на Службата.

5. В случай на доклад за проверка от резултатите от техническата проверка, която вече е направена, съгласно член 27 от процедурния регламент, преди датата на заявката съгласно член 51 от основния регламент, административната такса се заплаща в срока, определен от Службата.

Член 9

Годишна такса

1. Службата изисква от всеки титуляр на правна закрила на Общността на сортовете растения (наричан по-долу „титулярът“) такса за всяка година от срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения (годишна такса), както е предвидено в приложение II.

2. Датата на плащане на годишната такса е последният ден от календарния месец, следващ календарния месец, в който е предоставена правната закрила на Общността на сортовете растения, и за всяка последваща година на съответния ден.

3. Службата издава на титуляра искане, съдържащо предмета на плащането, дължимата сума, датата на плащането и информация относно възможността за налагане на допълнителни такси съгласно член 13, параграф 2, буква а).

4. Службата не възстановява плащания, направени с цел продължаване на правната закрила на Общността на сортовете растения.

Член 10

Такси за обработване на специфични искания

1. Таксите за обработване на искания, заплащани от лицето, което прави такова искане, са, както следва:

а) за молба за задължителна лицензия, включително вписвания относно нея в регистрите, молба за лицензия, предоставяна от Службата съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент, или искане за изменение на предоставена лицензия (такса за задължителна лицензия), с изключение на случаите, когато Комисията или държавата-членка при обстоятелствата, посочени в член 29, параграф 2 от основния регламент: 1 500 екю;

б) при искане за вписване на следните обстоятелства в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения (регистрационна такса):

— прехвърляне на право на закрила на Общността на сортовете растения,

— договорна лицензия,

— идентифициране на съответните сортове като първоначални или производни по своята същност,

— предявяването на искове, посочени в член 98, параграфи 1 и 2 и член 99 от основния регламент,

— право на закрила на Общността на сортовете растения, предоставено като обезпечение или като обект на вещни права,

или

— всякакво принудително изпълнение по член 24 от основния регламент: 300 екю;

в) при искане за вписване в Регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения или в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, различни от тези по букви а) и б) по-горе: 100 екю;

г) при искане за определяне на сумата на разходите, съгласно член 85, параграф 5 от основния регламент: 100 екю.

2. Таксите по параграф 1 са дължими и се заплащат на датата на получаване на съответното искане. Когато плащането не е получено в срок, се прилага член 83, параграф 2 от основния регламент.

Член 11

Такса за обжалване

1. Жалбоподателят заплаща такса за обжалване от 1 500 екю за обработването на жалбата, както е предвидено в член 113, параграф 2, буква в) от основния регламент.

2. Една трета от таксата за обжалване се заплаща на датата на получаване на жалбата в Службата; член 83, параграф 2 от основния регламент се прилага по отношение на тази една трета. Оставащите две трети от таксата за обжалване се заплащат при поискване от Службата до един месец от препращането на жалбата за разглеждане от отделението по жалбите от съответния орган на Службата.

3. Възстановяване на вече платена такса за обжалване се извършва в случай на преюдициален преглед, под ръководството на председателя на Службата или от отделението по жалбите в останалите случаи, при условие че са спазени условията, предвидени в член 83, параграф 4 от основния регламент.

4. Параграф 1 не се прилага към Комисията или държава-членка, ако обжалват решение, взето съгласно член 29, параграф 2 от основния регламент.

Член 12

Такси, определени от председателя на Службата

1. Председателят на Службата определя таксите за следните случаи:

а) административните такси, посочени в член 8, параграф 5;

б) такси за издаване на копия, заверени или не, посочени по-специално в член 84, параграф 3 от процедурния регламент; и

в) такси по отношение на Официален бюлетин на Службата (член 89 от основния регламент, член 87 от регламента за производствата) и всякакви други публикации, правени от Службата.

2. Председателят на Службата може да реши да обвърже услугите по параграф 1, букви б) и в) с предварително плащане.

Член 13

Допълнителни такси

1. Службата може да наложи допълнителна такса към таксата за заявка, ако установи, че:

а) предложеното наименование не може да бъде одобрено съгласно член 63 от основния регламент, по причина, че е идентично с наименованието на друг сорт или по причина на различие от наименованието на същия сорт; или

б) кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения е направил ново предложение за наименование на сорт,

освен ако той не е бил помолен за това от Службата или освен ако е подал заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 21, параграф 3 от процедурния регламент.

Службата не публикува предложение за наименование на сорт преди плащането на наложената допълнителна такса съгласно разпоредбите на първата алинея.

2. Службата може да наложи допълнителна такса към годишната такса, ако установи, че:

а) титулярът не е платил годишната такса съгласно член 9, параграфи 2 и 3; или

б) наименованието на сорта трябва да бъде изменено, в случай на предишно изключващо право на трето лице, в съответствие член 66, параграф 1 от основния регламент.

3. Допълнителните такси по параграфи 1 и 2 се налагат съгласно правилата за методите на работа, установени съгласно член 36, параграф 1, буква г) от основния регламент, и са на стойност 20 % от съответната такса, като са минимум 100 екю; те трябва да бъдат платени в срок от един месец от датата, на която Службата е издала искането.

Член 14

Дерогации

1. Независимо от член 7, датата на заявката, определена съгласно член 51 от основния регламент, остава валидна по отношение на всички заявки, подадени съгласно член 116, параграфи 1 или 2 от него, ако има достатъчно доказателства, най-късно до 30 септември 1995 г., че кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения е извършил необходимите действия за плащането на таксата за заявката.

2. Независимо от член 8, параграф 5, административна такса от 100 екю се заплаща, когато техническата проверка на сорта е направена на базата на наличните констатации от всякакви производства, свързани с даването на национална правна закрила на сортовете растения, съгласно член 116, параграф 3 от основния регламент. Такава административна такса се дължи най-късно до 30 ноември 1995 г.

3. Независимо от член 8, параграф 5, органите, пред които са извършени производствата за даване на национална правна закрила на сортовете растения, могат да изискат от кандидата за правна закрила на Общността на сортовете растения такса за предоставяне на разположение на съответните документи, съгласно условията, предвидени в член 93, параграф 3 на процедурния регламент. Тази такса не трябва да надвишава таксата, налагана в съответната държава-членка за предаването на доклада от проверката на орган за проверка в друга държава; нейното плащане не засяга плащанията, правени съгласно параграфи 1 и 2.

4. Независимо от член 8, такса за доклада от 300 екю се изисква в случай на доклада за проверка, посочен в член 94 от процедурния регламент в срок, който Службата следва да определи.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 1995 година.
За Комисията
Franz FISCHLER
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таксата за проверка, дължима за плащане съгласно член 8 е, както следва:

Група А                      1 000 eкю

Група А се отнася до следните селскостопански култури:

цвекло, зърнени култури, памук, картофи, рапично семе, соя, слънчоглед

Група Б                       800 eкю

Група Б се отнася за:

1. селскостопански култури (включително треви), различни от тези, посочени в група А;

2. следните зеленчуци:

патладжани, тиквички, краставици, градинска жлъчка, фасул, марули, тиквички, пъпеши,

лук, чушки, домати, грах, дини;

3. следните декоративни растения:

астромерия, антуриум, азалия, бегония, хризантема, диантус, еуфорбия пулчерима, фучсия,

гербер, импатиенс, каланхое, лилия, орхидея, пеларгония, пентас, петуния, роза, сент-

паулия, спатифилум.

Група В                       700 екю

Група В се отнася до всички родове и видове, различни от тези, посочени в групи А и Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дължимата годишна такса, която следва да се плати съгласно член 9 за всяка година на валидност на закрилата на

Общността, се установява, както следва, на базата на групите, определени в приложение I:

(в екю)

Година

 

Група

 

А

Б

В

1

400

400

400

2

600

500

500

3

800

600

600

4

1000

700

700

5

1100

800

800

6

1200

1000

900

7 и последващи години

1300

1100

1000

________________________________________________________

(1) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(2) ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37.

Може да харесате още...