Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета

от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на спиртните напитки (3) и Регламент (ЕИО) № 1014/90 на Комисията от 24 април 1990 г. за определяне на подробни правила за прилагане относно определянето, описването и представянето на спиртните напитки (4) се оказаха успешни при регулирането на сектора на спиртните напитки. Въпреки това, предвид натрупания в последно време опит, е необходимо да се изяснят правилата, приложими при определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки, както и за защитата на географските указания на някои спиртни напитки при отчитане на традиционните методи на производство. Следователно Регламент (ЕИО) № 1576/89 следва да бъде отменен и заменен.

(2) Секторът на спиртните напитки е важен за потребителите, производителите и сектора на земеделието в Общността. Приложимите за сектора на спиртните напитки мерки следва да допринасят за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция. По този начин мерките следва да запазят репутацията, която спиртните напитки на Общността са си завоювали на пазара на Общността и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и информация. Технологичните иновации следва също да бъдат отчетени в категориите, където тези иновации служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки.

(3) Производството на спиртни напитки представлява важен пазар за земеделските продукти на Общността. Тази здрава връзка със земеделския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

(4) За да се гарантира по-систематичен подход в законодателството, регулиращо спиртните напитки, настоящият регламент следва да предвижда ясно определени критерии за производството, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания.

(5) В интерес на потребителите настоящият регламент следва да се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на Общността, независимо дали са произведени в Общността или в трети страни. С оглед на износа на висококачествени спиртни напитки и за да се поддържа и подобрява репутацията на спиртните напитки на Общността на световния пазар, настоящият регламент следва също да се прилага и за спиртни напитки, произведени в Общността за износ. Настоящият регламент следва също така да се прилага за използването на етилов алкохол и/или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на хранителни продукти. В изключителни случаи, когато това се изисква от законодателството на трета държава вносител, настоящият регламент следва да позволява предоставянето на дерогация от разпоредбите на приложения I и II в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

(6) По принцип, настоящият регламент следва да продължи да се съсредоточава върху определенията на спиртните напитки, които следва да се класифицират в категории. Тези определения следва да продължат да зачитат традиционните практики за качество, но следва да бъдат допълнени или актуализирани, когато в предходните определения са липсвали или са били недостатъчни, или когато тези определения могат да се подобрят предвид технологичното развитие.

(7) За отчитане на очакванията на потребителите по отношение на суровините, използвани за производството на водка, по- специално в държавите-членки, в които по традиция се произвежда водка, следва да се предвиди разпоредба за предоставянето на подходяща информация за използваните суровини, когато водката е произведена от суровини от земеделски произход, различни от зърнени култури и/или картофи.

(8) Освен това етиловият алкохол, използван за производство на спиртни и други алкохолни напитки, следва да е изключително от земеделски произход, за да се задоволят очакванията на потребителите и да се спазят традиционните практики. Това също така следва да гарантира пазар за основните земеделски продукти.

(9) Предвид значението и комплексността на сектора на спиртните напитки е подходящо да се установят специални мерки относно описанието и представянето на спиртните напитки, простиращи се извън хоризонталните правила, установени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (5). Тези специални мерки следва също така да предотвратят злоупотребата с термина „спиртна напитка“ и наименованията на спиртните напитки за продукти, които не отговарят на определенията, установени в настоящия регламент.

(10) Въпреки че е важно да се гарантира, че като цяло продължителността на отлежаване или стареене се отнася само за най-младата алкохолна съставка, настоящият регламент следва да позволява дерогация за отчитане на традиционните методи на отлежаване, регламентирани от държавите-членки.

(11) В съответствие с Договора, при прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо ниво на качеството на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите-членки следва да могат да приемат по-строги правила от тези, определени в настоящия регламент относно производството, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия.

(12) Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство (6) се прилага за спиртните напитки. Следователно в настоящия регламент е необходимо да се установят единствено правила, които не са предвидени в посочената директива.

(13) Важно е да се отдаде дължимото внимание на разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по- долу „Споразумението ТРИПС“), и по-специално на членове 22 и 23 от него, и разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията, които представляват неразделна част от Споразумението за създаване на Световната търговска организация, одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета (7).

(14) Като се има предвид, че Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (8) не се отнася до спиртните напитки, правилата за защита на географските указания на спиртните напитки следва да бъдат установени в настоящия регламент. Географските указания следва да се регистрират, като определят спиртните напитки като произхождащи от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход.

(15) В настоящия регламент следва да се установи недискриминационна процедура за регистрация, съответствие, изменение и евентуална отмяна на географски указания на трета страна и ЕС в съответствие със Споразумението ТРИПС, като същевременно се признава специалният статут на установените географски указания.

(16) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9).

(17) По-специално е необходимо Комисията да бъде овластена да: предоставя дерогации от определени части от настоящия регламент, когато това се изисква от правото на внасящата държава; установява максимално ниво на подслаждане за придаване на завършен вкус; предоставя дерогация от правилата, уреждащи указанието за периода на отлежаване или стареене; приема решения относно заявленията за регистрация, относно отмяната и относно премахването на географските указания, както и относно изменението на техническото досие; изменя списъка с техническите определения и изисквания, определенията на спиртните напитки, класифицирани в категории, и списъка на регистрираните географски указания, и да дерогира от процедурата, уреждаща регистрацията на географските указания и изменението на техническото досие. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, inter alia, чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(18) Преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, към правилата в настоящия регламент може да доведе до трудности, които не се разглеждат в настоящия регламент. Мерките, необходими за този преход, както и мерките, необходими за решаване на практически проблеми, характерни за сектора на спиртните напитки, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО.

(19) За да се улесни преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, производството на спиртни напитки по същия регламент следва да бъде разрешено през първата година от прилагането на настоящия регламент. Също така следва да се предвиди предлагането на пазара на наличните запаси до тяхното изчерпване,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КАТЕГОРИИ СПИРТНИ НАПИТКИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1. Настоящият регламент установява правилата относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания на спиртните напитки.

2. Настоящият регламент се прилага за всички спиртни напитки, предлагани на пазара на Общността, независимо дали са произведени в Общността или в трети страни, както и за тези, произведени в Общността за износ. Настоящият регламент се прилага също така за използването на етилов алкохол и/или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на хранителни продукти.

3. В изключителни случаи, когато това се изисква от законодателството на трета държава вносител, може да се предостави дерогация от разпоредбите на приложения I и II в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 2

Определение на спиртна напитка

1. За целите на настоящия регламент „спиртна напитка“ означава алкохолна напитка:

а) предназначена за консумация от човека;

б) която има специфични органолептични качества;

в) която има минимално обемно алкохолно съдържание от 15 %;

г) произведена:

i) директно или:

— чрез дестилация на естествени ферментирали продукти, със или без добавяне на ароматични продукти, и/или

— чрез накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход и/или спиртни напитки по смисъла на настоящия регламент, и/или

— чрез добавяне на ароматични продукти, захари или други подслаждащи продукти, изброени в приложение I, точка 3, и/или други земеделски продукти и/или храни към етилов алкохол от земеделски произход и/или към дестилати от земеделски произход и/или към спиртни напитки по смисъла на настоящия регламент,

ii) или чрез смесване на спиртна напитка с едно или повече от следните:

— други спиртни напитки, и/или

— етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, и/или

— други алкохолни напитки, и/или

— напитки.

2. Въпреки това напитките, попадащи под кодове по КН 2203, 2204, 2205, 2206 и 2207, не се смятат за спиртни напитки.

3. Минималното алкохолно съдържание, определено в параграф 1, буква в), не засяга определението за продукта в категория 41 в приложение II.

4. За целите на настоящия регламент техническите определения и изисквания са установени в приложение I.

Член 3

Произход на етиловия алкохол

1. Етиловият алкохол, използван при производството на спиртни напитки и на всичките им съставки, може да бъде само от земеделски произход по смисъла на приложение I към Договора.

2. Етиловият алкохол, използван при производството на спиртни напитки, следва да съответства на определението, посочено в приложение I, точка 1 от настоящия регламент.

3. Етиловият алкохол, използван за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматични продукти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.

4. Алкохолните напитки не следва да съдържат синтетичен спирт, нито друг алкохол от неземеделски произход по смисъла на приложение I към Договора.

Член 4

Категории спиртни напитки

Спиртните напитки се класифицират в категории съгласно определенията, установени в приложение II.

Член 5

Общи правила относно категориите спиртни напитки

1. Без да се засягат специфичните правила, установени за всяка от категориите с номера 1—14 в приложение II, определените в него спиртни напитки:

а) са произведени чрез алкохолна ферментация и дестилация, изключително от суровините, посочени в определението за съответната спиртна напитка;

б) не съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не;

в) не съдържат добавени ароматични вещества;

г) като средство за адаптиране на цвета съдържат само добавен карамел;

д) са подсладени единствено за придаване на завършен вкус на продукта съгласно приложение I, точка 3. Максимално допустимите стойности за продуктите, използвани за придаване на завършен вкус, изброени в приложение I, точка 3, букви от а) до е), се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Отчита се специфичното законодателство на държавите-членки.

2. Без да се засягат специфичните правила, установени за всяка от категориите с номера 15—46 в приложение II, определените в него спиртни напитки може да:

а) са получени от всички земеделски суровини, изброени в приложение I към Договора;

б) съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5 от настоящия регламент;

в) съдържат естествени или идентични с естествените ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) и буква в) от Директива 88/ 388/ЕИО;

г) съдържат оцветяване съгласно определението в приложе- ние I, точка 10 от настоящия регламент;

д) са подсладени в съответствие със специфичните характеристики на продукта и съгласно приложение I, точка 3 от настоящия регламент, и като се взема предвид специфичното законодателство на държавите-членки.

3. Без да се засягат специфичните правила, установени в приложение II, други спиртни напитки, които не отговарят на изискванията за категории 1—46, може да:

а) са получени от всички земеделски суровини, изброени в приложение I към Договора и/или от храни, подходящи за консумация от човека;

б) съдържат добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5 от настоящия регламент;

в) съдържат един или повече ароматични продукти съгласно определението в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 88/388/ЕИО;

г) съдържат оцветяване съгласно определението в приложение I, точка 10 от настоящия регламент;

д) са подсладени в съответствие със специфичните характеристики на продукта и съгласно приложение I, точка 3 от настоящия регламент.

Член 6

Законодателства на държавите-членки

1. При прилагането на политика на качеството по отношение на спиртните напитки, които се произвеждат на тяхна територия и по-специално по отношение на географските указания, регистрирани в приложение III, или при установяване на нови географски указания държавите-членки могат да определят по-строги правила от тези в приложение II относно производството, описанието, представянето и етикетирането, доколкото те са съвместими с общностното право.

2. Държавите-членки не забраняват, нито ограничават вноса, продажбата или консумацията на спиртни напитки, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ОПИСАНИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

Член 7

Определения

За целите на настоящия регламент понятията „описание“, „представяне“ и „етикетиране“ са определени в приложение I, точки 14, 15 и 16.

Член 8

Търговско наименование

В съответствие с член 5 от Директива 2000/13/ЕО наименова- нието, под което се продава спиртната напитка („търговско наименование“), се подчинява на разпоредбите, установени в настоящата глава.

Член 9

Специални правила относно търговските наименования

1. При описание, представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на спецификациите на продуктите, определени в категории 1—46 от приложение II, се използват търговските наименования, определени в посоченото приложение.

2. При описание, представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на определението по член 2, но не отговарят на изискванията за включване в категории 1—46 от приложение II, се използва търговското наименование „спиртна напитка“. Без да се засягат разпоредбите на параграф 5 от настоящия член, това търговско наименование не може да се заменя или променя.

3. Когато спиртна напитка отговаря на определението за повече от една от категориите спиртни напитки в приложение II, тя може да се продава под едно или повече от наименованията, изброени за тези категории в приложение II.

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 9 от настоящия член и на член 10, параграф 1, наименованията, посочени в параграф 1 от настоящия член, по никакъв начин не се използват за описание или представяне на напитка, различна от спиртните напитки, за които тези наименования са изброени в приложение II и регистрирани в приложение III.

5. Търговските наименования могат да се допълват или заменят от географско указание, регистрирано в приложение III и в съответствие с глава III, или да се допълват в съответствие с националните разпоредби с друго географско указание, при условие че това не въвежда в заблуждение потребителя.

6. Географските указания, регистрирани в приложение III, могат да се допълват или само:

а) с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 20, или

б) в съответствие със съответното техническо досие, предвидено в член 17, параграф 1.

7. Алкохолна напитка, която не отговаря на някое от определенията, изброени за категории 1—46 в приложение II, не се описва, представя или етикетира чрез комбиниране на думи или изрази като „род“, „вид“, „стил“, „произведено от“, „с аромат на“ или други термини, сходни с някое от търговските наименования, предвидени в настоящия регламент и/или географските указания, регистрирани в приложение III.

8. Никоя търговска марка, марково име или измислено име не може да замени търговското наименование на спиртната напитка.

9. Наименованията, посочени в категории 1—46 в приложение II, могат да бъдат включвани в списък на съставките за храни, при условие че списъкът е в съответствие с Директива 2000/13/ЕО.

Член 10

Специални правила относно употребата на търговските наименования и географските указания

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, се забранява употребата на термин, включен в категории 1—46 в приложение II, или на географско указание, регистрирано в приложение III, в съставен термин, или загатването при представянето на храни за който и да е от тях, освен в случаите, когато алкохолът произхожда изключително от указаната(ите) спиртна(и) напитка(и).

2. Използването на съставен термин, посочен в параграф 1, се забранява също така за спиртна напитка, която е била разредена, така че алкохолното съдържание е намалено под минималното алкохолно съдържание, посочено в определението за тази спиртна напитка.

3. Чрез дерогация от параграф 1 разпоредбите на настоящия регламент не засягат възможната употреба на термините „amer“ или „bitter“ за продукти, които не са обхванати от настоящия регламент.

4. Чрез дерогация от параграф 1 и за да се отчетат установените производствени методи, съставните термини, изброени в категория 32, буква г) от приложение II, могат да се използват при представянето на ликьори, произвеждани в Общността съгласно условията, посочени в тази буква.

Член 11

Описание, представяне и етикетиране на смеси

1. Когато към спиртна напитка, включена в категории 1—14 в приложение II, е бил добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не, тази спиртна напитка носи търговското наименование „спиртна напитка“. Тя не може да носи под никаква форма наименование, запазено в категории 1—14.

2. Когато дадена спиртна напитка, включена в категории 1—46 в приложение II, е смесена с:

а) една или повече спиртни напитки, и/или

б) един или повече дестилати от земеделски произход, тя носи търговското наименование „спиртна напитка“. Това търговско наименование се обозначава ясно и четливо на видно място на етикета и не се заменя или променя.

3. Параграф 2 не се прилага за описанието, представянето и етикетирането на сместа, посочена в същия параграф, ако тя отговаря на едно от определенията, установени в категории 1—46 в приложение II.

4. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, описанието, представянето или етикетирането на спиртните напитки, получени от смесите, посочени в параграф 2 от настоящия член, може да съдържа един или повече от термините, изброени в приложение II само ако този термин не е част от търговското наименование, а единствено е включен в същото зрително поле в изброяването на всички алкохолни съставки, съдържащи се в сместа, предхождано от термина „смесена спиртна напитка“. Терминът „смесена спиртна напитка“ се изписва на етикета с еднакви букви със същия шрифт и цвят като използваните за търговското наименование. Големината на буквите не може да надвишава половината от тази на използваните за търговското наименование.

5. При етикетирането и представянето на смесите, посочени в параграф 2, за които се прилага изискването за изброяване на алкохолните съставки по параграф 4, относителното съдържание на всяка алкохолна съставка се изразява като процент в низходящ ред на вложените количества. Това относително съдържание се равнява на процентното съотношение между обема на чистия алкохол, който представлява съставката, и общото обемно съдържание на чист алкохол от сместа.

Член 12

Специални правила относно описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки

1. Когато описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка указва суровините, използвани за произвеждането на етиловия алкохол от земеделски произход, се посочва всеки вложен земеделски алкохол в низходящ ред според вложеното количество.

2. Описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка може да се допълва с термина „бленд“, „блендинг“ или „блендид“ само когато спиртната напитка е била подложена на блендинг, както е определено в приложение I, точка 7.

3. Без да се засяга всяка дерогация, приета в съответствие с посочената в член 25, параграф 3 процедура по регулиране с контрол, продължителността на отлежаване или стареене може да се посочи в описанието, представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под финансов надзор или под надзор, предоставящ равностойни гаранции.

Член 13

Забрана на капсули или фолио на оловна основа

Спиртните напитки за продажба или пускане на пазара не могат да се съхраняват в съдове със затварящи устройства, покрити с капсули или фолио на оловна основа.

Член 14

Използване на езици в описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки

1. Данните по настоящия регламент се предоставят на един или повече от официалните езици на Европейския съюз по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере всеки елемент от информацията, освен ако информацията не се предоставя на потребителя с други средства.

2. Термините в курсив в приложение II и географските указания, регистрирани в приложение III, не се превеждат на етикета, нито при представянето на спиртната напитка.

3. В случай че спиртните напитки произхождат от трети страни е позволено използването на официалния език на третата страна, в която са произведени спиртните напитки, ако данните по настоящия регламент са предоставени също и на някой от официалните езици на Европейския съюз по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере всеки елемент.

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, когато спиртните напитки са произведени в Общността и са предназначени за износ, данните по настоящия регламент могат да бъдат повторени на език, който не е официален език на Европейския съюз.

ГЛАВА III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Член 15

Географски указания

1. За целите на настоящия регламент географско указание е указание, което означава дадена спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, където дадено качество, репутация или друга характеристика на тази спиртна напитка се отдава по същество на нейния географски произход.

2. Географските указания, посочени в параграф 1, са регистрирани в приложение III.

3. Географските указания, регистрирани в приложение III, не могат да стават родови. Наименования, които са станали родови, не могат да бъдат регистрирани в приложение III. Наименование, което е станало родово, означава наименование на спиртна напитка, което е станало традиционно наименование на спиртна напитка в Общността, въпреки че е свързано с мястото или региона, където първоначално се е произвеждал или предлагал на пазара този продукт.

4. Спиртните напитки, носещи географско указание, регистрирано в приложение III, следва да отговарят на всички спецификации от техническото досие, предвидено в член 17, параграф 1.

Член 16

Защита на географските указания

Без да се засягат разпоредбите на член 10, регистрираните в приложение III географски указания са защитени срещу:

а) всяка пряка или непряка търговска употреба, отнасяща се до продукти, които не са обхванати от регистрацията, доколкото тези продукти са сравними със спиртната напитка, регистрирана под географското указание, или доколкото такава употреба използва репутацията на регистрираното географско указание;

б) всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори ако е посочен действителният произход на продукта или ако географското указание е използвано в превод или е придружено от израз като „като“, „вид“, „стил“, „произведен от“, „с аромат на“ или друг сходен термин;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение указание относно източника, произхода, естеството или съществените качества при описанието, представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде невярна представа за произхода му;

г) всяка друга практика, която може да въведе потребителя в заблуждение по отношение на действителния произход на продукта.

Член 17

Регистрация на географските указания

1. Заявлението за регистриране на географско указание в приложение III се представя на Комисията на един от официалните езици на Европейския съюз или придружено от превод на един от тези езици. Това заявление се обосновава надлежно и се придружава от техническо досие, включващо спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка.

2. За географски указания в рамките на Общността заявлението, посочено в параграф 1, се подава от държавата-членка на произход на спиртната напитка.

3. За географски указания от трета страна заявлението по параграф 1 се отправя до Комисията директно или чрез органите на съответната трета страна, като съдържа доказателство, че въпросното наименование е защитено в страната на произход.

4. Техническото досие по параграф 1 включва най-малко следните основни спецификации:

а) наименование и категория на спиртната напитка, включително географско указание;

б) описание на спиртната напитка, включващо основните физически, химични и/или органолептични характеристики на продукта, както и специфичните характеристики на спиртната напитка в сравнение със съответната категория;

в) определение на съответния географски район;

г) описание на метода за получаване на спиртната напитка и, ако е приложимо, автентичните и непроменими местни методи;

д) подробности, посочващи връзката с географската среда или географския произход;

е) всички изисквания, определени от общностни и/или национални и/или регионални разпоредби;

ж) име и адрес за контакт на заявителя;

з) всяко допълнение към географското указание и/или всяко специфично правило за етикетиране в съответствие със съответното техническо досие.

5. Комисията проверява в срок от дванадесет месеца от датата на внасяне на заявлението по параграф 1 дали това заявление отговаря на настоящия регламент.

6. Ако Комисията заключи, че заявлението по параграф 1 отговаря на настоящия регламент, основните спецификации от техническото досие по параграф 4 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

7. В шестмесечен срок от датата на публикуване на техническото досие всяко физическо или юридическо лице, което има правен интерес, може да възрази срещу регистрирането на географското указание в приложение III на основание, че не са изпълнени условията, предвидени в настоящия регламент. Възражението, което трябва да бъде надлежно обосновано, се внася в Комисията на някой от официалните езици на Европейския съюз или придружено от превод на един от тези езици.

8. Комисията взема решение за регистрация на географско указание в приложение III в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, като взема предвид всяко възражение, подадено в съответствие с параграф 7 от настоящия член. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 18

Отмяна на географско указание

Ако вече няма съответствие със спецификациите в техническото досие, Комисията взема решение за отмяна на регистрацията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Това решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 19

Омонимни географски указания

Омонимно географско указание, отговарящо на изискванията на настоящия регламент, се регистрира при отчитане на местното и традиционното използване, и на действителния риск от объркване, и по-конкретно:

— омонимно наименование, което въвежда потребителя в заблуждение, че продуктите произхождат от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно що се отнася до формулировката на действителната територия, регион или място на произход на въпросната спиртна напитка,

— използването на регистрирано омонимно географско указание зависи от наличието на ясно практическо разграничение между омонима, регистриран по-късно, и наименованието, което е вече в регистъра, като се взема предвид необходимостта от равнопоставено третиране на съответните производители и от невъвеждане в заблуждение на потребителите.

Член 20

Установени географски указания

1. За всяко географско указание, регистрирано в приложение III към 20 февруари 2008 г., държавите-членки внасят в Комисията техническо досие, както е предвидено в член 17, параграф 1, не по-късно от 20 февруари 2015 г.

2. Държавите-членки гарантират, че техническото досие е достъпно за обществеността.

3. Когато в Комисията не е внесено техническо досие в срок до 20 февруари 2015 г., Комисията заличава географското указание от приложение III в съответствие с посочената в член 25, параграф 3 процедура по регулиране с контрол.

Член 21

Изменение на техническото досие

Когато трябва да се измени техническото досие, посочено в член 17, параграф 1 и член 20, параграф 1, се прилага mutatis mutandis процедурата, предвидена в член 17.

Член 22

Проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие

1. По отношение на географските указания в рамките на Общността проверката на съответствието със спецификациите в техническото досие преди пускането на продукта на пазара се извършва от:

— един или повече от компетентните органи, посочени в член 24, параграф 1, и/или

— един или повече от контролните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (10), действащ като орган за сертифициране на продукти. Независимо от националното законодателство разходите по тази проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие се поемат от операторите, които подлежат на този контрол.

2. По отношение на географските указания в рамките на трета страна проверката на съответствието със спецификациите в техническото досие преди пускането на продукта на пазара се извършва от:

— един или повече публични органи, определени от третата страна, и/или

— един или повече органи за сертифициране на продукти.

3. Органите за сертифициране на продукти, посочени в параграфи 1 и 2, следва да съответстват и от 1 май 2010 г. да се акредитират в съответствие с европейски стандарт EN 45011 или Ръководство 65 на ISO/IEC (Общи изисквания към органите, работещи със системи за сертифициране на продукти).

4. Когато посочените в параграфи 1 и 2 органи решат да извършат проверка на съответствието със спецификациите в техническото досие, те следва да предложат подходящи гаранции за обективност и безпристрастност и да разполагат с квалифици

рания персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните функции.

Член 23

Връзка между търговски марки и географски указания

1. Регистрацията на марка, която съдържа или се състои от географско указание, регистрирано в приложение III, се отказва или обезсилва, ако използването ѝ би довело до някоя от ситуациите, посочени в член 16.

2. Предвид законодателството на Общността търговска марка, чието използване съответства на някоя от ситуациите, посочени в член 16, за която има заявление, регистрация или е установена от употребата, ако тази възможност е предоставена от съответното законодателство, добросъвестно на територията на Общността преди датата за защита на географското указание в държавата на произход или преди 1 януари 1996 г., може да продължи да се използва независимо от регистрацията на географското указание, при условие че не съществува основание за недействителност или отмяна, както е определено в Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (11) или в Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (12).

3. Географско указание не се регистрира, когато предвид репутацията и известността на дадена марка, както и продължителността на нейното използване в Общността, регистрацията може да въведе в заблуждение потребителя по отношение на действителната идентичност на продукта.

ГЛАВА IV

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Контрол и защита на спиртните напитки

1. Държавите-членки са отговорни за контрола на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с разпоредбите на настоящия регламент и в частност определят компетентния(те) орган(и), отговорен(ни) за контрола по отношение на задълженията, установени с настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

2. Държавите-членки и Комисията взаимно си предоставят информацията, необходима за прилагането на настоящия регламент.

3. Комисията, след консултации с държавите-членки, гарантира еднаквото прилагане на настоящия регламент и при необходи- мост приема мерки в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2.

Член 25

Комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета по спиртни напитки.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ ЕО, се определя на три месеца.

3. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5а и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 26

Изменение на приложенията

Приложенията се изменят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 27

Мерки за прилагане

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2.

Член 28

Преходни и други специфични мерки

1. В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, когато е уместно, се приемат мерки за изменение на настоящия регламент:

а) в срок до 20 февруари 2011 г. за улесняване на прехода от правилата, предвидени в Регламент (ЕИО) № 1576/89, към тези, установени с настоящия регламент;

б) за дерогация от членове 17 и 22 в надлежно обосновани случаи;

в) за установяване на символ на Общността за географските указания в сектора на спиртните напитки.

2. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 25, параграф 2, когато е уместно, се приемат мерки за разрешаване на специфични практически проблеми, като например задължението за указване на мястото на производство върху етикета в някои случаи, с цел да се избегне въвеждането в заблуждение на потребителите и да се поддържат и развиват референтните методи на Общността за анализ на спиртните напитки.

3. Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, могат да продължават да се произвеждат в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1576/89 до 20 май 2009 г. Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, но са произведени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1576/89 преди 20 февруари 2008 г. или до 20 май 2009 г., могат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на запасите.

Член 29

Отмяна

1. Регламент (ЕИО) № 1576/89 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

2. Регламенти (ЕИО) № 2009/92 (13), (ЕО) № 1267/94 (14) и (ЕО) № 2870/2000 (15) на Комисията продължават да се прилагат.

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 20 май 2008 г. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ

(1) ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 12.

(2) Становище на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3) ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

(4) ОВ L 105, 25.4.1990 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2140/98 (ОВ L 270, 7.10.1998 г., стр. 9).

(5) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО на Комисията (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).

(6) ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7) ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(8) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(9) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/ 512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(10) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(11) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение 92/10/ ЕИО на Съвета (ОВ L 6, 11.1.1992 г., стр. 35).

(12) ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 14).

(13) Регламент (ЕИО) № 2009/92 на Комисията от 20 юли 1992 г. относно определяне на методите на Общността за анализ на етилов алкохол от земеделски произход, използван при производството на спиртни напитки, ароматизирани вина, ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 203, 21.7.1992 г., стр. 10).

(14) Регламент (ЕО) № 1267/94 на Комисията от 1 юни 1994 г. относно прилагането на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, свързани с взаимното признаване на някои спиртни напитки (ОВ L 138, 2.6.1994 г., стр. 7). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1434/97 (ОВ L 196, 24.7.1997 г., стр. 56).

(15) Регламент (ЕО) № 2870/2000 на Комисията от 19 декември 2000 г. относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки (ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 20). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2091/2002 (ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 11).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

Техническите определения и изисквания, посочени в член 2, параграф 4 и член 7, са следните:

1. Етилов алкохол от земеделски произход

Етиловият алкохол от земеделски произход притежава следните свойства:

а) органолептични характеристики: без установим вкус, различен от този на суровината;

б) минимално обемно алкохолно съдържание: 96,0 %;

в) максимална стойност на остатъчните вещества:

i) обща киселинност, изразена в грамове оцетна киселина на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5,

ii) естери, изразени в грамове етилов ацетат на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,3,

iii) алдехиди, изразени в грамове ацеталдехид на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5,

iv) висши алкохоли, изразени в грамове метил-2-пропанол-1 на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,5,

v) метилов алкохол, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 30,

vi) сух екстракт, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. %: 1,5,

vii) летливи азотни основи, изразени в грамове азот на хектолитър алкохол при 100 об. %: 0,1,

viii) фурфурол: без следи от наличие на такъв.

2. Дестилат от земеделски произход

Дестилатът от земеделски произход е алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация на земеделски продукт(и), изброен(и) в приложение I към Договора, която не притежава свойствата на етиловия алкохол, нито тези на спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваната(ите) суровина(и). При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.

3. Подслаждане

Подслаждане означава използване на един или повече от следните продукти при приготвянето на спиртни напитки:

а) полубяла захар, бяла захар, екстра бяла захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, захарен разтвор, разтвор на инвертна захар, сироп на инвертна захар, както са определени в Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (1);

б) пречистена концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст;

в) карамелизирана захар, която е продукт, получен изключително при контролирано загряване на захароза без основи, минерални киселини и други химически добавки;

г) мед, определен в Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (2);

д) сироп от рожкови;

е) всякакви други натурални въглехидратни субстанции, имащи подобен ефект върху тези продукти.

4. Смесване

Смесване означава съчетаване на две или повече различни напитки, за да се приготви нова напитка.

5. Добавяне на алкохол

Добавяне на алкохол означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход към спиртна напитка.

6. Добавяне на вода

При производството на спиртни напитки добавянето на вода се разрешава, при условие че качеството на водата съответства на Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на законодателствата на държавите- членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води (3) и Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (4) и че добавената вода не променя естеството на продукта. Водата може да бъде дестилирана, деминерализирана, дейонизирана или омекотена.

7. Блендинг

Блендинг означава комбинирането на две или повече спиртни напитки от една и съща категория, които се отличават една от друга по някои несъществени разлики в състава, дължащи се на един или повече от следните фактори:

а) метода на получаване;

б) използваните дестилационни съоръжения;

в) периода на отлежаване или стареене;

г) географския район на производство.

Така получената спиртна напитка принадлежи към същата категория спиртни напитки като първоначалните спиртни напитки преди блендинга.

8. Отлежаване или стареене

Отлежаване или стареене означава осигуряване на протичането на определени реакции по естествен път в подходящи съдове, в резултат на което спиртната напитка придобива нови органолептични качества, които не е притежавала преди това.

9. Ароматизиране

Ароматизиране означава влагане при приготвянето на спиртна напитка на един или няколко ароматични продукта, определени в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 88/388/ЕИО.

10. Оцветяване

Оцветяване означава влагане при приготвянето на спиртна напитка на един или няколко оцветителя, както е определено в Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (5).

11. Обемно алкохолно съдържание

Обемно алкохолно съдържание е съотношението между обема на чистия алкохол, съдържащ се във въпросния продукт при температура 20 oС, и общия обем на този продукт при същата температура.

12. Съдържание на летливи вещества

Съдържание на летливи вещества е количеството летливи вещества, различни от етилов алкохол и метанол, съдържащо се в спиртна напитка, получена изключително чрез дестилация, в резултат единствено на дестилацията или редестилацията на използваните суровини.

13. Място на производство

Място на производство означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.

14. Описание

Описание означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане, в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; и в нейната реклама.

15. Представяне

Представяне означава термините, използвани върху етикетите и опаковките, включително в реклама и търговски промоции, в изображения или други подобни, както и върху съда, включително бутилката и затварящото устройство.

16. Етикетиране

Етикетиране означава всички описания и други указания, знаци, дизайни или търговски марки, които отличават една напитка и които фигурират върху същия съд, включително неговото затварящо устройство или подвижния етикет, прикрепен към съда, и обвивката, покриваща гърлото на бутилката.

17. Опаковка

Опаковка означава предпазните опаковки, като хартия, различни видове обвивки, картонени кутии и каси, използвани при превоза и/или продажбата на един или повече съдове.

(1) ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53.

(2) ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(3) ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(4) ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(5) ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИРТНИ НАПИТКИ

Категории спиртни напитки

1. Ром

а) Ром е:

i) спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация или на меласа или сироп, получени при производството на захарна тръстика, или на самия сок от захарна тръстика, и дестилирана до 96 об. %, така че дестилатът да притежава осезаемо специфичните за рома органолептични характеристики, или

ii) спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид дестилатна спиртна напитка може да бъде предлагана на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да е от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра, регистрирани в приложение III.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на рома е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Ромът не се ароматизира.

д) Като средство за адаптиране на цвета ромът може да съдържа само добавен карамел.

е) Думата „traditionnel“ може да допълва всяко едно от географските указания, посочени в категория 1 от приложение III, когато ромът е получен чрез дестилация до 90 об. %, след алкохолна ферментация на суровини за производство на алкохол с произход изключително от посоченото място на производство. Този ром трябва да има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол, и не трябва да бъде подсладен. Използването на термина „traditionnel“ не възпрепятства използването на изразите „от производство на захар“ или „земеделски“, които могат да се добавят към търговското наименование „ром“ и към географските указания. Настоящата разпоредба не засяга използването на обозначението „traditionnel“ за всички продукти, които не попадат в нейния обхват, съобразно собствените им специфични критерии.

2. Whisky или Whiskey

а) Whisky или whiskey е спиртна напитка, произведена изключително чрез:

i) дестилация на мъст, получена от малцувани зърнени култури със или без други зърнени култури, която е:

— озахарена чрез диастаза, съдържаща се в малца, със или без добавяне на други естествени ензими,

— ферментирала под въздействието на дрожди;

ii) една или повече дестилации до 94,8 об. %, така че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини,

iii) отлежаване на крайния дестилат в продължение на най-малко три години в дървени бъчви с вместимост, ненадвишаваща 700 литра. Крайният дестилат, към който може да се добавят само вода и обикновен карамел (за оцветяване), запазва своя цвят, аромат и вкус, дължащи се на производствения процес, посочен в подточки i), ii) и iii).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на whisky или whiskey е 40 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Whisky или whiskey не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.

3. Зърнена дестилатна спиртна напитка

а) Зърнена дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на ферментирала мъст, изцяло от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.

б) С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на зърнената дестилатна спиртна напитка е 35 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Зърнената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д) Като средство за адаптиране на цвета зърнената дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е) За да може зърнената дестилатна спиртна напитка да носи търговското наименование „зърнено бренди“, тя трябва да бъде получена чрез дестилация до 95 об. % на ферментирала мъст изцяло от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.

4. Винена дестилатна спиртна напитка

а) Винената дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i) произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на вино, на подсилено вино за дестилация или чрез редестилация до 86 об. % на винен дестилат,

ii) със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii) с максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об. % алкохол.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на винената дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д) Като средство за адаптиране на цвета винената дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

е) Когато винената дестилатна спиртна напитка е отлежала, може да продължи да се предлага на пазара като „винена дестилатна спиртна напитка“, при условие че продължителността на процеса на отлежаване е равна или по-голяма от продължителността, предвидена за спиртната напитка, определена в категория 5.

5. Brandy или Weinbrand

а) Brandy или Weinbrand е спиртна напитка:

i) произведена от винена дестилатна спиртна напитка със или без добавяне на винен дестилат, дестилиран до 94,8 об. %, при условие че посоченият дестилат не надвишава 50 % от алкохолното съдържание на крайния продукт,

ii) отлежала в дъбови съдове в продължение най-малко на една година или в продължение минимум на шест месеца в дъбови бъчви с вместимост, по-малка от 1 000 литра,

iii) със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 125 g/hl при 100 об. % алкохол, и получена изключително от дестилацията или редестилацията на вложените суровини,

iv) с максимално съдържание на метанол 200 g/hl при 100 об. % алкохол.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на brandy или Weinbrand е 36 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Brandy или Weinbrand не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д) Като средство за адаптиране на цвета Brandy или Weinbrand може да съдържа само добавен карамел.

6. Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка

а) Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i) произведена е изключително от гроздови джибри, ферментирали и дестилирани директно чрез водна пара или след добавяне на вода;

ii) към гроздовите джибри може да се добави количество винени утайки, което не надвишава 25 kg винени утайки на 100 kg използвани гроздови джибри;

iii) количеството на получения от винените утайки алкохол не надвишава 35 % от общото количество алкохол в крайния продукт;

iv) дестилацията се извършва при наличието на самите джибри до 86 об. %;

v) допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание;

vi) има съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 140 g/hl при 100 об. % алкохол и с максимално съдържание на метанол 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Дестилатната спиртна напитка от гроздови джибри или гроздовата джиброва дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

д) Като средство за адаптиране на цвета дестилатната спиртната напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка може да съдържа само добавен карамел.

7. Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри

а) Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри е спиртна напитка, която отговаря на следните условия:

i) получена е изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об. % на плодови джибри, с изключение на гроздови джибри;

ii) има минимално съдържание на летливи вещества от 200 g/hl при 100 об. % алкохол;

iii) има максимално съдържание на метанол 1 500 g/hl при 100 об. % алкохол;

iv) има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при дестилатна спиртна напитка от джибри от костилкови плодове;

v) допуска се редестилация до същото алкохолно съдържание съгласно подточка i).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатна спиртна напитка от плодови джибри е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Дестилатната спиртна напитка от плодови джибри не се ароматизира.

д) Дестилатната спиртна напитка от плодови джибри може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е) Търговското наименование се състои от „джиброва дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода. Ако се използват джибри от няколко различни плодове, търговското наименование е „дестилатна спиртна напитка от плодови джибри“.

8. Дестилатна спиртна напитка от стафиди или raisin brandy

а) Дестилатна спиртна напитка от стафиди или raisin brandy е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация на продукта, получен чрез алкохолна ферментация на екстракт от сухо грозде от сортовете „Александрия“ „черно коринтско“ или „Москател“, дестилирана до 94,5 об. % по такъв начин, че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваната суровина.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy не се ароматизира.

д) Дестилатната спиртна напитка от стафиди или raisin brandy може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

9. Плодова дестилатна спиртна напитка

а) Плодовата дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i) произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на месести плодове или на мъст от такива плодове или зеленчуци, със или без костилки,

ii) дестилирана до 86 об. %, така че дестилатът да има аромат и вкус, дължащи се на дестилираните суровини,

iii) със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iv) за плодови дестилатни спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.

б) Максималното съдържание на метанол в плодовата дестилатна спиртна напитка е 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол. Въпреки това максималното съдържание на метанол в следните плодови дестилатни спиртни напитки е:

i) 1 200 g/hl при 100 об. % алкохол, получен от следните плодове:

— слива (Prunus domestica L.),

— мирабела (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

— синя слива (Prunus domestica L.),

— ябълка (Malus domestica Borkh.),

— круша (Pyrus communis L.), с изключение на круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

— малини (Rubus idaeus L.),

— къпини (Rubus fruticosus auct. aggr.),

— кайсии (Prunus armeniaca L.),

— праскови (Prunus persica (L.) Batsch);

ii) 1 350 g/hl при 100 об. % алкохол, получен от следните плодове:

— круши от сорта „Уилямс“ (Pyrus communis L. cv „Williams“),

— червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

— касис (Ribes nigrum L.),

— офика (Sorbus aucuparia L.),

— черен бъз (Sambucus nigra L.),

— дюли (Cydonia oblonga Mill.),

— плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.).

в) Минималното обемно алкохолно съдържание на плодовата дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

г) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

д) Плодовата дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

е) Търговското наименование на плодовата дестилатна спиртна напитка е „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода или зеленчука, като например: черешова дестилатна спиртна напитка или kirsch, сливова дестилатна спиртна напитка или сливовица, дестилатна спиртна напитка от мирабели, праскови, ябълки, круши, кайсии, смокини, цитрусови плодове, грозде или всякакви други плодови дестилатни спиртни напитки. Тя може също така да бъде наречена wasser в съчетание с името на плода. Името на плода може да замени наименованието „дестилатна спиртна напитка“, което се предхожда от името на плода само за следните плодове:

— мирабела (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh) Janch. ex Mansf.),

— слива (Prunus domestica L.),

— синя слива (Prunus domestica L.),

— плодове от арбутус (Arbutus unedo L.),

— ябълка от сорта „Златна превъзходна“.

Ако съществува риск крайният потребител да не разбере лесно някое от тези търговски наименования, етикетирането включва думите „дестилатна спиртна напитка“, евентуално придружени от обяснение.

ж) Наименованието Williams може да се използва само за крушова дестилатна спиртна напитка, произведена единствено от круши от сорта „Williams“.

з) Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова дестилатна спиртна напитка“ или „зеленчукова дестилатна спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.

10. Ябълкова дестилатна спиртна напитка и крушова дестилатна спиртна напитка

а) Ябълкови и крушови дестилатни спиртни напитки са спиртни напитки:

i) произведени изключително чрез дестилация до 86 об. % на ябълков или крушов сайдер, така че дестилатът да има аромат и вкус, дължащи се на плодовете,

ii) със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 200 g/hl при 100 об. % алкохол,

iii) с максимално съдържание на метанол от 1 000 g/hl при 100 об. % алкохол.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка е 37,5 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д) Ябълковата дестилатна спиртна напитка и крушовата дестилатна спиртна напитка могат да съдържат като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

11. Медена дестилатна спиртна напитка

а) Медена дестилатна спиртна напитка е спиртна напитка:

i) произведена изключително чрез ферментация и дестилация на медена каша,

ii) дестилирана до 86 об. %, така че дестилатът да притежава органолептичните характеристики, дължащи се на използваната суровина.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на медената дестилатна спиртна напитка е 35 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Медената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира.

д) Медената дестилатна спиртна напитка може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е) Медената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена само с мед.

12. Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки

а) Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки е 38 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки не се ароматизира.

д) Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

е) Към търговското наименование Hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки се добавя наименованието на използваната суровина.

13. Bierbrand или eau de vie de bière

а) Bierbrand или eau de vie de bière е спиртна напитка, получена изключително чрез пряка дестилация при нормално налягане на прясна бира с алкохолно обемно съдържание до 86 об. %, така че полученият дестилат да притежава органолептични характеристики, дължащи се на бирата.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на Bierbrand или eau de vie de bière е 38 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Bierbrand или eau de vie de bière не се ароматизира.

д) Bierbrand или eau de vie de bière може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

14. Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок

а) Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок е спиртна напитка, произведена изключително чрез ферментация и дестилация до 86 об. % на грудки от йерусалимски артишок (Helianthus tuberosus L.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок е 38 %.

в) Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение I, точка 5, разреден или не.

г) Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок не се ароматизира.

д) Topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок може да съдържа като средство за адаптиране на цвета само добавен карамел.

15. Водка

а) Водката е спиртна напитка, произведена от етилов алкохол от земеделски произход, получен след ферментация с дрожди, от:

i) картофи и/или зърнени храни, или

ii) други земеделски суровини,

дестилирана и/или пречистена с цел намаляване на органолептичните характеристики на използваните суровини и на образуваните при ферментацията вторични продукти. Този процес може да бъде последван от редестилация и/или обработване посредством спомагателни технологични практики, включително обработване с активен въглен, за придаване на специални органолептични характеристики.

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход следва да отговарят на посочените в приложение I, с изключение на остатъчните количества метанол в крайния продукт, чиито стойности не трябва да надхвърлят 10 g/hl чист алкохол.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.

в) Единствените ароматични продукти, които могат да се добавят, са естествени ароматични съединения, съдържащи се в дестилат, получен от ферментацията на суровини. Освен това на продукта могат да се придадат специални органолептични характеристики, различни от преобладаващия вкус.

г) Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от суровините, изброени в буква а), подточка i), носи указанието „произведена от …“, допълнено с наименованието на суровината(ите), използвана(и) за производството на етилов алкохол от земеделски произход. Етикетирането се извършва в съответствие с член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

16. Дестилатна спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация а) Дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е спиртна напитка:

i) произведена чрез накисване на плодове, посочени в подточка ii), независимо дали са частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или спиртна напитка и/или дестилат от същите плодове, на 100 кг ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %,

ii) получена от следните плодове:

— къпина (Rubus fruticosus auct. aggr.),

— ягода (Fragaria spp.),

— боровинка (Vaccinium myrtillus L.),

— малина (Rubus idaeus L.),

— червено френско грозде (Ribes rubrum L.),

— трънка (Prunus spinosa L.),

— офика (Sorbus aucuparia L.),

— скоруша (Sorbus domestica L.),

— джел (Ilex cassine L.),

— брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

— черен бъз (Sambucus nigra L.),

— шипка (Rosa canina L.),

— касис (Ribes nigrum L.).

— банан (Musa spp.),

— ядивна пасифлора (Passif lora edulis Sims),

— полинезийска слива (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

— испанска тропическа слива (Spondias mombin L.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, е 37,5 %.

в) Дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, не се ароматизира.

г) По отношение на етикетирането и представянето на дестилатната спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, фразата „получена чрез накисване и дестилация“ трябва да фигурира в описанието, представянето или етикетирането с еднакви по шрифт, размер и цвят букви и в същото зрително поле като фразата „дестилатна спиртна напитка (предхождана от името на плода)“, а при бутилките —на лицевия етикет.

17. Geist (с името на използвания плод или суровина)

а) Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на Geist (с името на използвания плод или суровина) е 37,5 %.

в) Geist (с името на използвания плод или суровина) не се ароматизира.

18. Спиртна напитка от тинтява

а) Спиртната напитка от тинтява е спиртна напитка, произведена от дестилат от тинтява, който е получен чрез ферментация на корени от тинтява със или без добавяне на етилов алкохол от земеделски произход.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртна напитка от тинтява е 37,5 %.

в) Спиртната напитка от тинтява не се ароматизира.

19. Хвойнови спиртни напитки

а) Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна на етилов алкохол от земеделски произход и/или на дестилатна спиртна напитка и/или дестилат от зърнени култури (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на хвойновите спиртни напитки е 30 %.

в) Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, и/или ароматни растения или части от тях, могат да бъдат добавени, при условие че органолептичните характеристики на хвойната са разпознаваеми, дори понякога да са отслабени.

г) Хвойновите спиртни напитки могат да носят търговските наименования Wacholder или genebra.

20. Gin

а) Gin е хвойнова спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на органолептично подходящ етилов алкохол от земеделски произход с плодове от хвойна (Juniperus communis L.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на gin е 37,5 %.

в) Само естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, се използват за получаването на gin, така че вкусът на хвойна да преобладава.

21. Дестилиран gin

а) Дестилиран gin е:

i) хвойнова спиртна напитка, произведена изключително чрез редестилация на етилов алкохол от земеделски произход с подходящо качество, притежаващ необходимите органолептични характеристики, при първоначално алкохолно съдържание най-малко 96 об. % в дестилационни съоръжения, обичайно използвани за производство на gin, при наличие на плодове от хвойна (Juniperus communis L.) и други естествени растителни продукти, при условие че вкусът на хвойната преобладава, или

ii) сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, и/или ароматични препарати, определени в категория 20, буква в), могат също да бъдат използвани за ароматизиране на дестилиран gin.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания gin е 37,5 %.

в) Gin, получен просто чрез добавяне на есенции или ароматични продукти към етилов алкохол от земеделски произход, не е дестилиран gin.

22. London gin

а) London gin е вид дестилиран gin:

i) получен изключително от етилов алкохол от земеделски произход с максимално съдържание на метанол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол, чийто аромат е привнесен изключително чрез редестилацията на етилов алкохол в традиционни дестилационни съоръжения, при наличие на всички използвани естествени растителни суровини,

ii) полученият дестилат съдържа най-малко 70 об. % алкохол,

iii) в случаите, когато е добавен допълнително етилов алкохол от земеделски произход, той трябва да отговаря на характеристиките, посочени в приложение I, точка 1, но с максимално съдържание на метилов алкохол от 5 g/hl при 100 об. % алкохол,

iv) който не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт, нито оцветители,

v) който не съдържа други добавени съставки, различни от вода.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на London gin е 37,5 %.

в) Терминът „London gin“ може да бъде придружен от термина „dry“.

23. Кимови спиртни напитки

а) Кимовите спиртни напитки са спиртни напитки, получени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ким (Carum car vi L.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на кимовата спиртна напитка е 30 %.

в) Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, могат допълнително да се използват, но вкусът на ким трябва да преобладава.

24. Akvavit или aquavit

а) Akvavit или aquavit е ароматизирана със семена от ким и/или копър спиртна напитка, на която е придаден аромат с дестилат от растения или подправки.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на akvavit или aquavit е 37,5 %.

в) Други естествени и/или идентични с естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива, могат допълнително да бъдат използвани, но ароматът на тези напитки се дължи до голяма степен на дестилати от семена на ким (Carum car vi L.) и/или копър (Anethum graveolens L.), като употребата на етерични масла е забранена.

г) Горчивите вещества не трябва да преобладават осезаемо във вкуса; сухият екстракт не може да надвишава 1,5 g на 100 ml.

25. Анасонови спиртни напитки

а) Анасоновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени екстракти от звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.), зелен анасон (Pimpinella anisum L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.) или от всяко друго растение, съдържащо същата основна ароматна съставка, чрез някой от следните способи или комбинация от тях:

i) накисване и/или дестилация,

ii) редестилация на алкохол със семена или други части от горепосочените растения,

iii) добавяне на дестилирани естествени екстракти от анасонови растения.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на анасоновите спиртни напитки е 15 %.

в) За приготвянето на анасонови спиртни напитки може да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени съответно в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

г) Може да се използват също така и други естествени растителни екстракти или ароматични семена, но вкусът на анасона трябва да остане преобладаващ.

26. Pastis

а) Pastis е анасонова спиртна напитка, която съдържа също така естествени екстракти от сладко коренче (Glycyrrhiza spp.), което предполага наличието на багрилни вещества, познати като „халкони“, както и на глициризинова киселина, чието минимално и максимално съдържание трябва да бъдат съответно 0,05 и 0,5 g/l.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis е 40 %.

в) За приготвянето на pastis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

г) Pastis има захарно съдържание, ненадвишаващо 100 грама на литър, изразено в инвертна захар, и минимално и максимално съдържание на анетол съответно 1,5 и 2 g/l.

27. Pastis de Marseille

а) Pastis de Marseille е pastis със съдържание на анетол 2 g/l.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на pastis de Marseille е 45 %.

в) За приготвянето на pastis de Marseille могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

28. Anis

а) Anis е анасонова спиртна напитка, чийто характерен аромат се дължи изключително на зелен анасон (Pimpinella anisum L.) и/или звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.) и/или резене (Foeniculum vulgare Mill.).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 35 %.

в) За приготвянето на anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

29. Дестилиран anis

а) Дестилиран anis е anis, който съдържа алкохол, дестилиран при наличие на семената, посочени в категория 28, буква а), а когато се отнася до географски указания — ароматна смола и други ароматни семена, растения или плодове, при условие че този алкохол съставлява най-малко 20 % от алкохолното съдържание на дестилирания anis.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания anis е 35 %.

в) За приготвянето на дестилиран anis могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

30. Спиртни напитки с горчив вкус или bitter

а) Спиртните напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващ горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени и/или идентични на естествените ароматични вещества, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) от Директива 88/388/ЕИО, и/или на ароматични препарати, определени в член 1, параграф 2, буква в) от същата директива.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на спиртните напитки с горчив вкус или bitter е 15 %.

в) Спиртните напитки с горчив вкус или bitter могат също да се продават под наименованията „amer“ или „bitter“,със или без друг термин.

31. Ароматизирана водка

а) Ароматизираната водка е водка, на която е придаден преобладаващ аромат, различен от този на суровините.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на ароматизираната водка е 37,5 %.

в) Ароматизираната водка може да бъде подсладена, подложена на блендид, ароматизирана, отлежала или оцветена.

г) Ароматизираната водка може също така да се продава под името на всеки преобладаващ аромат в съчетание с думата „водка“.

32. Ликьор

а) Ликьорът е спиртна напитка:

i) с минимално захарно съдържание, изразено в инвертна захар от:

— 70 g/l за черешовите ликьори, в които етиловият алкохол се състои изключително от черешова спиртна напитка,

— 80 g/l за ликьори от тинтява или подобни ликьори, приготвени с тинтява или подобни растения като единствено ароматично вещество,

— 100 g/l във всички останали случаи;

ii) произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход, или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, подсладени и с добавени продукти от земеделски произход или храни, като сметана, мляко или други млечни продукти, плодове, вино или ароматизирано вино, съгласно Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (1).

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора е 15 %.

в) Единствено естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО, и ароматични вещества, идентични с естествените, определени в член 1, параграф 2, ii) от същата директива, могат да бъдат използвани за приготвянето на ликьори. Независимо от това ароматичните вещества и препарати, идентични с естествените, определени в член 1, параграф 2, ii) от същата директива, не могат да бъдат използвани за приготвянето на следните ликьори:

i) Плодови ликьори:

— касис,

— череша,

— малина,

— черница,

— боровинка,

— цитрусови плодове,

— дива къпина,

— арктическа къпина,

— червена боровинка,

— блатна боровинка,

— морски зърнастец,

— ананас;

ii) ликьори от растения:

— мента,

— тинтява,

— анасоново семе,

— алпийски пелин,

— лековити билки.

г) Следните съставни термини могат да се използват при представяне на ликьори, произведени в Общността, когато е използван етилов алкохол от земеделски произход, за отразяване на установените производствени методи:

— prune brandy,

— orange brandy,

— apricot brandy,

— cherry brandy,

— solbaerrom, наречен също „ром от касис“.

По отношение на етикетирането и представянето на тези ликьори съставният термин трябва да присъства на етикета на един и същи ред, с еднакви по вид, размер и цвят букви, и думата „ликьор“ трябва да фигурира в непосредствена близост, изписана с не по-малък шрифт от този, с който е изписан съставният термин. Ако алкохолът не произхожда от посочената спиртна напитка, неговият произход трябва да бъде указан на етикета в същото зрително поле като съставния термин и думата „ликьор“, като се посочи видът алкохол от земеделски произход или чрез изписване на думите „алкохол от земеделски произход“, пред които във всички случаи се поставя „произведен от“ или „произведен при използването на“.

33. Крем от (следвано от името на използвания плод или суровина)

а) Спиртните напитки, познати под наименованието крем от (следвано от името на използвания плод или суровина), с изключение на млечни продукти, представляват ликьори с минимално захарно съдържание от 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на крем от (следвано от името на използвания плод или суровина) е 15 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за тази спиртна напитка.

г) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

34. Crème de cassis

а) Crème de cassis е ликьор от касис с минимално захарно съдържание от 400 g/l, изразено в инвертна захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на crème de cassis е 15 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за crème de cassis.

г) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

35. Guignolet

а) Guignolet е ликьор, получен чрез накисване на череши в етилов алкохол от земеделски произход.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на guignolet е 15 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за guignolet.

г) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

36. Punch au rhum

а) Punch au rhum е ликьор, чието алкохолно съдържание се осигурява изключително от ром.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на punch au rhum е 15 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за punch au rhum.

д) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

37. Sloe gin

а) Sloe gin е ликьор, произведен чрез накисване на трънки в gin, с евентуално добавяне на сок от трънки.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на sloe gin е 25 %.

в) За приготвянето на спиртна напитка sloe gin от трънки могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

д) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

38. Sambuca

а) Sambuca е безцветен ликьор с аромат на анасон:

i) съдържащ дестилати от зелен анасон (Pimpinella anisum L.), звездовиден анасон (Illicium verum L.) или други ароматни растения,

ii) с минимално захарно съдържание от 350 g/l, изразено в инвертна захар,

iii) със съдържание на естествен анетол не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на sambuca е 38 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за sambuca.

д) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

39. Maraschino, Marrasquino или Maraskino

а) Maraschino, marrasquino или maraskino е безцветен ликьор, чийто аромат се придава основно от дестилат от череши сорт „Мараска“ или от продукта, получен от накисването на череши или части от череши в алкохол от земеделски произход с минимално захарно съдържание, равняващо се на 250 g/l, изразено в инвертна захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на maraschino, marrasquino или maraskino е 24 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за maraschino, marrasquino или maraskino.

д) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

40. Nocinо

а) Nocino е ликьор, чийто аромат се придава основно чрез накисване и/или дестилация на цели зелени орехи (Juglans regia L.), с минимално захарно съдържание, равняващо се на 100 g/l, изразено в инвертна захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на nocino е 30 %.

в) Правилата за ароматичните вещества и препарати, използвани при производството на ликьори, установени в категория 32, се прилагат за nocino.

г) Към търговското наименование може да се добави терминът „ликьор“.

41. Ликьор на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat

а) Ликьорът на яйчна основа или advocaat, или avocat, или аdvokat е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и/или спиртна напитка, чиито съставки са качествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.

б) Чрез дерогация от разпоредбите на член 2, параграф 1, буква в) минималното обемно алкохолно съдържание на ликьора на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat е 14 %.

в) За приготвянето на ликьор на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat могат да се използват само естествени или идентични с естествените ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и ii) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

42. Яйчен ликьор

а) Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и/или спиртна напитка, чиито характерни съставки са качествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на яйчния ликьор е 15 %.

в) За приготвянето на яйчен ликьор могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

43. Mistrà

а) Mistrà е безцветна спиртна напитка, ароматизирана с анасон или естествен анетол:

i) със съдържание на анетол не по-малко от 1 и не повече от 2 g/l,

ii) която може да съдържа дестилат от ароматни растения,

iii) без добавена захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на mistrà е 40 %, а максималното обемно алкохолно съдържание е 47 %.

в) За приготвянето на mistrà могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

44. Väkevä glögi или spritglögg

а) Väkevä glögi или spritglögg е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествен или идентичен с естествения аромат на карамфил и/или канела, чрез един от следните процеси: накисване и/или дестилация, редестилация на алкохол при наличие на части от гореспоменатите растения, добавяне на естествен или идентичен с естествения аромат на карамфил и/или канела, или чрез комбинация от тези процеси:

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на väkevä glögi или spritglögg е 15 %.

в) Може да бъдат използвани и други естествени растителни екстракти на аромати или идентични с естествените растителни екстракти съгласно разпоредбите на Директива 88/388/ЕИО, но ароматът на посочените подправки трябва да бъде преобладаващ.

г) Съдържанието на вино или винени продукти в крайния продукт не надвишава 50 %.

45. Berenburg или Beerenburg

а) Berenburg или Beerenburg е спиртна напитка:

i) произведена от етилов алкохол от земеделски произход.

ii) чрез накисване на плодове или растения, или части от тях,

iii) съдържаща като специфичен аромат дестилат на корен от тинтява (Gentiana lutea L.), хвойнови плодове (Juniperus communis L.) и дафинови листа (Laurus nobilis L.),

iv) варираща на цвят от светлокафяво до тъмнокафяво,

v) която може да бъде подсладена до максимално захарно съдържание, равняващо се на 20 g/l, изразено в инвертна захар.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на Berenburg или Beerenburg е 30 %.

в) За приготвянето на Berenburg или Beerenburg могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО.

46. Меден нектар или нектар от медовина

а) Меденият нектар или нектар от медовина е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на сместа от ферментирала медена каша и меден дестилат и/или етилов алкохол от земеделски произход, която съдържа най- малко 30 об. % ферментирала медена каша.

б) Минималното обемно алкохолно съдържание на меден нектар или нектар от медовина е 22 %.

в) За приготвянето на меден нектар или нектар от медовина могат да се използват само естествени ароматични вещества и препарати, определени в член 1, параграф 2, буква б), i) и буква в) от Директива 88/388/ЕИО, при условие че вкусът на меда е преобладаващ.

г) Меденият нектар или нектар от медовина може да бъде подсладен само с мед.

Други спиртни напитки

1. Rum-Verschnitt се произвежда в Германия и се получава чрез смесване на ром и алкохол, като най-малко 5 % от алкохола, съдържащ се в крайния продукт, трябва да произхожда от ром. Минималното обемно алкохолно съдържание на Rum-Verschnitt е 37,5 %. По отношение на етикетирането и представянето на продукта Rum-Verschnitt, думата Verschnitt трябва да фигурира на един и същи ред и с еднакви по шрифт, размер и цвят букви като думата „Rum“ в описанието, представянето и етикетирането, а при бутилките — на лицевия етикет. Когато този продукт се продава извън германския пазар, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира върху етикета.

2. Slivovice се произвежда в Чешката република и се получава чрез добавяне към дестилата от сливи, преди последната дестилация, на етилов алкохол от земеделски произход с максимално допустимо съотношение от 30 об. %. Този продукт може да бъде описан като „спиртна напитка“ и може да използва названието slivovice в същото зрително поле на лицевия етикет. Ако продуктът чешка slivovice се предлага на общностния пазар, неговото алкохолно съдържание трябва да фигурира на етикета. Настоящата разпоредба не засяга използването на наименованието slivovice за плодови дестилатни спиртни напитки съгласно категория 9.

(1) ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Договора за присъединяване от 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Категория Географско указание Страна на произход (точният географски произход е описан в техническото досие)

1. Ром

Rhum de la Martinique Франция

Rhum de la Guadeloupe Франция

Rhum de la Réunion Франция

Rhum de la Guyane Франция

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion Франция

Rhum des Antilles françaises Франция

Rhum des départements français d’outre-mer Франция

Ron de Málaga Испания

Ron de Granada Испания

Rum da Madeira Португалия

2. Whisky/Whiskey

Scotch Whisky Обединеното кралство (Шотландия)

Irish Whiske y/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1) Ирландия

Whisky español Испания

Whisky breton/Whisky de Bretagne Франция

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace Франция

3. Зърнена дестилатна спиртна напитка

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Korn/Kornbrand Германия, Австрия, Белгия (немскоговорящата общност)

Münsterländer Korn/Kornbrand Германия

Sendenhorster Korn/Kornbrand Германия

Bergischer Korn/Kornbrand Германия

Emsländer Korn/Kornbrand Германия

Haselünner Korn/Kornbrand Германия

Hasetaler Korn/Kornbrand Германия

Samanė Литва

4. Винена дестилатна спиртна напитка

Eau-de-vie de Cognac Франция

Eau-de-vie des Charentes Франция

Eau-de-vie de Cognac Франция

Cognac Франция (Към наименованието „Cognac“ могат да се прибавят следните термини:

— Fine Франция

— Grande Fine Champagne Франция

— Grande Champagne Франция

— Petite Fine Champagne Франция

— Petite Champagne Франция

— Fine Champagne Франция

— Borderies Франция

— Fins Bois Франция

— Bons Bois Франция

Fine Bordeaux Франция

Fine de Bourgogne Франция

Armagnac Франция

Bas-Armagnac Франция

Haut-Armagnac Франция

Armagnac-Ténarèze Франция

Blanche Armagnac Франция

Eau-de-vie de vin de la Marne Франция

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Франция

Eau-de-vie de vin de Bourgogne Франция

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Франция

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Франция

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Франция

Eau-de-vie de vin de Savoie Франция

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Франция

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Франция

Eau-de-vie de vin originaire de Provence Франция

Eau-de-vie de Faugères/Faugères Франция

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Франция

Aguardente de Vinho Douro Португалия

Aguardente de Vinho Ribatejo Португалия

Aguardente de Vinho Alentejo Португалия

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes Португалия

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho Португалия

Aguardente de Vinho Lourinhã Португалия

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/ Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare България

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven) България

Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja България

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/ Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie България

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe България

Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/ Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas България

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/Мuscatova rakya from Dobrudja България

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/ Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol България

Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/ Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo България

Vinars Târnave Румъния

Vinars Vaslui Румъния

Vinars Murfatlar Румъния

Vinars Vrancea Румъния

Vinars Segarcea Румъния

5. Бренди/Weinbrand

Brandy de Jerez Испания

Brandy del Penedés Испания

Brandy italiano Италия

Brandy Αττιиής/Brandy от Aтиκa Гърция

Brandy Πελοποννήσου/Brandy от Πелопонес Гърция

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy от централна Гърция Гърция

Deutscher Weinbrand Германия

Wachauer Weinbrand Австрия

Weinbrand Dürnstein Австрия

Pfälzer Weinbrand Германия

Kar patské brandy špeciál Словакия

Brandy français/Brandy de France Франция

6. Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne Франция

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine Франция

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne Франция

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Франция

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche- Comté Франция

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Франция

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Франция

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Франция

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Франция

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence Франция

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Франция

Marc d’Alsace Gewürztraminer Франция

Marc de Lor raine Франция

Marc d’Auvergne Франция

Marc du Jura Франция

Aguardente Bagaceira Bair rada Португалия

Aguardente Bagaceira Alentejo Португалия

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Португалия

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho Португалия

Orujo de Galicia Испания

Grappa Италия

Grappa di Barolo Италия

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte Италия

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia Италия

Grappa trentina/Grappa del Trentino Италия

Grappa friulana/Grappa del Fr iuli Италия

Grappa veneta/Grappa del Veneto Италия

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Италия

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia Италия

Grappa di Marsala Италия

Τσικουδιά/Tsikoudia Гърция

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia от Крит Гърция

Τσίπουρο/Tsipouro Гърция

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro от Тесалия Гърция

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro от Тирнавос Гърция

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania Кипър

Törkölypálinka Унгария

9. Плодова дестилатна спиртна напитка

Schwarzwälder Kirschwasser Германия

Schwarzwälder Mirabellenwasser Германия

Schwarzwälder Williamsbirne Германия

Schwarzwälder Zwetschgenwasser Германия

Fränkisches Zwetschgenwasser Германия

Fränkisches Kirschwasser Германия

Fränkischer Obstler Германия

Mirabelle de Lor raine Франция

Kirsch d’Alsace Франция

Quetsch d’Alsace Франция

Framboise d’Alsace Франция

Mirabelle d’Alsace Франция

Kirsch de Fougerolles Франция

Williams d’Orléans Франция

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige Италия

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige Италия

Williams friulano/Williams del Fr iuli Италия

Sliwovitz del Veneto Италия

Sliwovitz del Fr iuli-Venezia Giulia Италия

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Италия

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino Италия

Williams trentino/Williams del Trentino Италия

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino Италия

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino Италия

Medronho do Algar ve Португалия

Medronho do Buçaco Португалия

Kirsch Fr iulano/Kirschwasser Fr iulano Италия

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino Италия

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Италия

Aguardente de pêra da Lousã Португалия

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Люксембург

Wachauer Marillenbrand Австрия

Szatmári Szilvapálinka Унгария

Kecskeméti Barackpálinka Унгария

Békési Szilvapálinka Унгария

Szabolcsi Almapálinka Унгария

Gönci Barackpálinka Унгария

Pálinka Унгария Австрия (за кайсиеви дестилатни спиртни напитки, произведени единствено в провинциите Долна Австрия, Бургенланд, Щирия, (Виена)

Bošácka slivovica Словакия

Brinjevec Словения

Dolenjski sadjevec Словения

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan България

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/ Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra България

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Ter velska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Ter vel България

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech България

Pălincă Румъния

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit Румъния

Ţuică de Valea Milcovului Румъния

Ţuică de Buzău Румъния

Ţuică de Argeş Румъния

Ţuică de Zalău Румъния

Ţuică Ardelenească de Bistriţa Румъния

Horincă de Maramureş Румъния

Horincă de Cămârzana Румъния

Horincă de Seini Румъния

Horincă de Chioar Румъния

Horincă de Lăpuş Румъния

Turţ de Oaş Румъния

Turţ de Maramureş Румъния

10. Ябълкова или крушова дестилатна спиртна напитка

Calvados Франция

Calvados Pays d’Auge Франция

Calvados Domfrontais Франция

Eau-de-vie de cidre de Bretagne Франция

Eau-de-vie de poiré de Bretagne Франция

Eau-de-vie de cidre de Normandie Франция

Eau-de-vie de poiré de Normandie Франция

Eau-de-vie de cidre du Maine Франция

Aguardiente de sidra de Asturias Испания

Eau-de-vie de poiré du Maine Франция

15. Водка

Svensk Vodka/Swedish Vodka Швеция

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland Финландия

Polska Wódka/Polish Vodka Полша

Laugarício vodka Словакия

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka Литва

Билкова водка от северната част на областта Podlasie, ароматизирана с екстракт от бизонова трева/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej Полша

Latvijas Dzidrais Латвия

Rīgas Degvīns Латвия

Estonian vodka Естония

17. Geist

Schwarzwälder Himbeergeist Германия

18. Gentian

Bayerischer Gebirgsenzian Германия

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige Италия

Genziana trentina/Genziana del Trentino Италия

19. Хвойнови спиртни напитки

Genièvre/Jenever/Genever Белгия, Нидерландия, Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62), Германия (провинции Северен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония)

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever Белгия, Нидерландия, Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62)

Jonge jenever, jonge genever Белгия, Нидерландия

Oude jenever, oude genever Белгия, Нидерландия

Hasseltse jenever/Hasselt Белгия (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever Белгия (Balegem)

O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Белгия (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie Белгия (Région wallonne)

Genièvre Flandres Artois Франция (департаменти Нор (59) и Па-дьо-Кале (62)

Ostfriesischer Korngenever Германия

Steinhäger Германия

Plymouth Gin Обединеното кралство

Gin de Mahón Испания

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin Литва

Spišská borovička Словакия

Slovenská borovička Juniperus Словакия

Slovenská borovička Словакия

Inovecká borovička Словакия

Liptovská borovička Словакия

24. Akvavit/aquavit

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Дания

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit Швеция

25. Анасонови спиртни напитки

Anís español Испания

Anís Paloma Monforte del Cid Испания

Hierbas de Mallorca Испания

Hierbas Ibicencas Испания

Évora anisada Португалия

Cazalla Испания

Chinchón Испания

Ojén Испания

Rute Испания

Janeževec Словения

29. Дестилиран anis

Ouzo/Ούζο Кипър, Гърция

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo от Митилен Гърция

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo от Пломари Гърция

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo от Каламата Гърция

Ούζο Θράκης/Ouzo от Тракия Гърция

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo от Македония Гърция

30. Спиртни напитки с горчив вкус/bitter

Demänovka bylinná horká Словакия

Rheinberger Kräuter Германия

Trejos devynerios Литва

Slovenska travarica Словения

32. Ликьор

Berliner Kümmel Германия

Hamburger Kümmel Германия

Münchener Kümmel Германия

Chiemseer Klosterlikör Германия

Bayerischer Kräuterlikör Германия

Irish Cream Ирландия

Palo de Mallorca Испания

Ginjinha portuguesa Португалия

Licor de Singeverga Португалия

Mirto di Sardegna Италия

Liquore di limone di Sor rento Италия

Liquore di limone della Costa d’Amalfi Италия

Genepì del Piemonte Италия

Genepì della Valle d’Aosta Италия

Benediktbeurer Klosterlikör Германия

Ettaler Klosterlikör Германия

Ratafia de Champagne Франция

Ratafia catalana Испания

Anis português Португалия

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fr uktlikör/ Finnish ber r y liqueur/Finnish fruit liqueur Финландия

Grossglockner Alpenbitter Австрия

Mariazeller Magenlikör Австрия

Mariazeller Jagasaf tl Австрия

Puchheimer Bitter Австрия

Steinfelder Magenbitter Австрия

Wachauer Marillenlikör Австрия

Jägertee/Jagertee/Jagatee Австрия

Hüttentee Германия

Allažu Ķimelis Латвия

Čepkelių Литва

Demänovka Bylinný Likér Словакия

Polish Cher r y Полша

Karlovarská Hořká Чешка република

Pelinkovec Словения

Blutwurz Германия

Cantueso Alicantino Испания

Licor café de Galicia Испания

Licor de hierbas de Galicia Испания

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi Франция, Италия

Μαστίχα Χίου/Masticha от Хиос Гърция

Κίτρο Νάξου/Kitro от Наксос Гърция

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat от Корфу Гърция

Τεντούρα/Tentoura Гърция

Poncha da Madeira Португалия

34. Crème de cassis

Cassis de Bourgogne Франция

Cassis de Dijon Франция

Cassis de Saintonge Франция

Cassis du Dauphiné Франция

Cassis de Beaufort Люксембург

40. Nocinо

Nocino di Modena Италия

Orehovec Словения

Други спиртни напитки

Pommeau de Bretagne Франция

Pommeau du Maine Франция

Pommeau de Normandie Франция

Svensk Punsch/Swedish Punch Швеция

Pacharán navar ro Испания

Pacharán Испания

Inländer rum Австрия

Bär wurz Германия

Aguardiente de hierbas de Galicia Испания

Aperitivo Café de Alcoy Испания

Herbero de la Sier ra de Mariola Испания

Königsberger Bärenfang Германия

Ostpreußischer Bärenfang Германия

Ronmiel Испания

Ronmiel de Canarias Испания

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fr uchtgenever Белгия, Нидерландия,

Франция (департаменти Нор(59) и Па-дьо-Кале (62),Германия (провинции Севрен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония)

Domači rum Словения

Irish Poteen/Irish Poóitín Ирландия

Trauktinė Литва

Trauktinė Palanga Литва

Trauktinė Dainava Литва

(1) Географското указание Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky обхваща whisky/whiskey, произведено в Ирландия и Северна Ирландия

Може да харесате още...