hfhfhfhfhfh

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1370/2011 на Комисията от 21 декември 2011 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]

Горнооряховски суджук
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (!), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)            В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Горнооряховски суджук“ (Gornooryahovski sudzhuk), подадена от България, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)            В съответствие с член 7, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 510/2006 Кипър изпрати мотивирано възражение.

(3)            С писмо от 31 януари 2011 г. Комисията призова засег­натите страни да постигнат споразумение помежду си. Споразумението бе постигнато в рамките на шест месеца и Кипър оттегли възражението си на 22 юли 2011 г.

(4)            Следователно наименованието следва да бъде включено в регистъра,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията Председател José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

БЪЛГАРИЯ

Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)


Българската агенция по безопасност на храните осъществява официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер в съответствие с Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.

Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) описва специфичен продукт или храна, който:

а) е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или
б) е произведен  от суровини или съставки, които традиционно се използват за него.

Може да харесате още...