Отказ за регистрация на европейска марка

регистрация на европейска маркаФАКТИТЕ: Заявител иска да регистрира словния знак PASSION TO PERFORM като европейска марка за услугите от клас 35 (напр. реклама), 36 (напр. застраховане, финансови дейности), 38 (телекомуникации), 41 (напр. образование) и 42 (напр. научни и технологични услуги). Експертите от експертизата отхвърлят заявлението за регистрация на марка на Общността въз основа на чл.7(1) (b) от Регламента за регистрация на марки на Общността. Апелативният борд (BoA) отхвърля подадена в последствие жалба, считайки, че знакът е лишен от отличителен характер. Заявителят обжалва пред Общия съд на ЕС, твърдейки, че е налице нарушение на чл. 7 (1) (b) CTMR.

РЕШЕНИЕТО: Апелативният борд не е приложил прекалено строги критерии при определянето на отличителния характер на рекламния слоган, и правилно е отсъдил, че заявлението за регистрация на европейска марка не би било възприето веднага като като указание за търговския произход на въпросните услуги, а просто като „възхваляващо“ изявление (Para. 22), предаващо ясно послание към англоговорящите потребители (пар. 41), че заявителят е обещал на своите клиенти, че ще действа със страст (пар. 40). Всяка категория услуги е била подробно анализирана (пар. 24).

Бордът не е сгрешил по отношение на степента на внимание на съответните потребители, (пар. 29) широката общественост включително професионалисти, комбинацията от думи е въпрос на общо познание, а не специална терминология (пар. 30). Дори ако степента на внимание на съответните потребители да може да варира според претендираните стоки и услуги, Съдът е постановил, че потребителите в случая са имали ниска степен на внимание, предвид промоционалното естество на търговската марка (пар. 33). Бордът не е допуснал грешка и като не е установил различни правдоподобни значения на комбинацията от думи (пар. 42) Общо погледнато, и имайки предвид услугите, е възможно само едно значение (пар 55: значението е ясно и точно по отношение на услугите). Освен това, що се отнася до предполагаемия ‘отзвук’, нито предполагаемата алитерация (пар. 49), ‘емоционалното’ съдържание (пар. 53), краткостта на фразата (пар. 52), нито непълния характер (пар. 52) са достатъчни, за да придобие словния знак отличителен характер, тъй като тези характеристики са обичайни за рекламните фрази, а изразите отговарят на семантичните и граматичните правила на английския език (пар. 52). Наред с другото са отхвърлени и твърденията на заявителя за по-ранно използване и национални регистрации. Режимът на европейските марки е автономен (пар. 59). Нарушение на принципа за равенство: C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol задължава Ведомството да взима предвид решения за регистрация на марки на Общността във връзка с подобни заявления и да преценява със специално внимание дали да вземе същото решение (пар. 65), но това не би могло да доведе до възползване от евентуално незаконно действие (пар. 66). Бордът е извършил цялостна и задълбочена експертиза на заявлението за европейска марка и друго отсъждане не е възможно (пар. 68).

Източник: OHIM

Може да харесате още...