Регистрация на дизайн като марка – становище на Европейския съд

Съдът на ЕСС Решение от 23 април 2020г. по дело C‑237/19, Съдът на ЕС хвърли светлина по въпроса относно допустимостта на регистрация на  дизайн като търговска марка в ЕС.

На 5 февруари 2015г. Gömböc Kft. подава заявка до Национална служба за интелектуална собственост, Унгария за регистрация на триизмерен знак като марка за стоката: „декоративни изделия“ от клас 14 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба, както и „порцеланови и кристални декоративни изделия“ и „играчки“ съответно от класове 21 и 28.

Национална служба за интелектуална собственост, Унгария,  отхвърля заявката за регистрация на триизмерната марка на две основания:

– това, че формата е необходима за получаване на технически резултат;
и
– това, че формата придава значителна стойност на стоките.

регистрация на дизайн

Гьомбьоц – тримерно изпъкнало хомогенно тяло, което върху хоризонтална плоскост заема винаги единствената си устойчива равновесна точка.

Gömböc Kft. обжалват решението, като спорът достига до Kúria, Върховения съд, Унгария. С цел решаване на въпроса в духа на европейското законодатрелсво – Върховният съд отправя следното преюдициално запитване до Съда на ЕС, отнасящо се до тълкуването на Директива 2008/95/ЕО:

„1) Трябва ли член 3, параграф 1, [буква д), подточка ii)] от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че в случай на знаци, които се състоят изключително от формата на дадена стока

а) следва да се анализира дали формата е необходима за постигането на предвидения технически резултат само въз основа на графичното изображение, съдържащо се в заявката за регистрация, или
б) може да се вземе предвид и възприемането от съответните потребители?С други думи, може ли да се вземе предвид знанието на съответните потребители, че формата, чиято регистрация се иска, е необходима за постигането на предвидения технически резултат?

2) Трябва ли член 3, параграф 1, [буква д), подточка iii)] от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че това основание за отказ е приложимо спрямо знаци, състоящи се изключително от формата на стоката, по отношение на които може да се определи дали тази форма придава значителна стойност на стоката, като се вземе предвид възприемането от потребителя на графично изобразената стока или запознаването му с нея?

3) Трябва ли член 3, параграф 1, [буква д), подточка iii)] от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че това основание за отказ се прилага спрямо знаците, състоящи се изключително от форма,

а) която поради своята оригиналност вече се ползва от закрилата, предоставяна на промишления дизайн, или
б) чийто естетически вид сам по себе си придава някаква стойност на стоката?“.

Съгласно член 3, параграф 1, (буква д) от Директива [2008/95]:

„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

д) знаци, които се състоят изключително от:

i) формата, която произтича от естеството на самите стоки; или
ii) формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат;
iii) формата, която придава значителна стойност на стоките“

След разглеждане на делото, Съдът на ЕС постановява следното решение, с което отговаря на поставените му преюдициални въпроси:

„1) Член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95/ЕО … трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени дали даден знак се състои изключително от формата на стоката, която е нужна за постигане на технически резултат, разглеждането му не трябва да се ограничава до графичното изображение на този знак. За да се определят съществените характеристики на разглеждания знак, могат да се използват и други данни, различни от самото графично изображение, сред които е и възприемането от съответните потребители. За разлика от това, ако данни, които не са видни от графичното изображение на знака, могат да бъдат взети предвид, за да се прецени дали тези характеристики отговарят на техническа функция на разглежданата стока, тези данни трябва да произтичат от обективни и надеждни източници и не могат да включват възприемането от съответните потребители.

2) Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че възприемането от съответните потребители на стока, която е изобразена графично със знак, състоящ се изключително от формата на тази стока, или запознаването им с последната, може да се вземе предвид, за да се определи дадена съществена характеристика на тази форма. Съдържащото се в тази разпоредба основание за отказ може да се приложи, ако от обективни и надеждни данни следва, че изборът на потребителите да закупят разглежданата стока се определя в много голяма степен от тази характеристика.

3) Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в тази разпоредба основание за отказ на регистрация не трябва да се прилага систематично към знак, състоящ се изключително от формата на стоката, когато този знак е обект на защита при прилагането на правото на промишлените дизайни или когато знакът се състои изключително от формата на декоративно изделие.“

Може да харесате още...