Разлики в качеството на хранителните продукти

нелоялните практикиКомисията дава насоки на държавите членки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в речта за състоянието на Съюза Комисията публикува набор от насоки относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите.

Насоките ще подпомагат националните органи при преценката дали дадено дружество нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави.

В речта за състоянието на Съюза Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, заяви по този повод: „Не приемам, че в някои части на Европа на хората се продават храни с по- ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи. Сега трябва да предоставим на националните органи повече правомощия, за да отстраняват незаконните практики навсякъде, където съществуват“ .

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Представянето на два различни продукта с една и съща марка и една и съща опаковка е заблуждаващо и нелоялно спрямо потребителите. Този въпрос е ясен пример за това, че можем да решаваме трансгранични проблеми само когато работим заедно на равнището на ЕС. Твърде дълго време държавите членки не можаха сами да намерят правилния начин за справяне с този проблем. Твърдо съм решена да бъде сложен край на тази забранена от законодателството на ЕС практика и да се гарантира, че всички потребители са третирани еднакво“.

В насоките се посочват и обясняват съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите, които органите трябва да вземат под внимание, когато анализират евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите:

На основата на това законодателство в насоките се предписва използването на поетапен подход от националните органи за защита на потребителите и за храните при преценката дали производителите нарушават посочените законодателни актове. В случай че при дадено нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потребителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите на европейско равнище.

Отговорност на националните органи за защита на потребителите и за храните е да гарантират, че дружествата спазват законодателството на ЕС. При все това Европейската комисия е поела ангажимент да подпомага органите чрез тези насоки и по различни работни направления.

Други действия на Комисията

В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването на тази методика.

Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.

Комисията започна диалог с производители и сдружения в областта на защитата на марките, които са се ангажирали с изготвянето на кодекс за поведение през тази есен.

На 13 октомври Комисията ще участва в срещата на върха по въпросите на потребителите —

среща на високо равнище на министри, посветена на темата за разликите в качество на хранителните продукти и организирана в Братислава от словашкото и чешкото правителство. Освен това през септември и ноември Комисията ще организира семинари с органите за защита на потребителите и безопасност на храните.

Може да харесате още...