Разделяне на дизайни от патенти

“Дизайнът следва функцията” е не просто широко разпространено мнение в света на промишлените дизайни, а реално установен факт, доказан от увеличаващият се брой регистрирани дизайни на Общността (RCD) за технически продукти, представляващи фината линия, която разделя патенти от дизайни. Линията е очертана в чл. 8(1) на Наредбата за дизайн на Общността (CDR), който възпрепядства защитата на дизайни за свойства, определени единствено поради технически функции.

Темата е била дискутирана в рамките на различни производства за обявяване в недействителност (вижте Alicante news of Ноември 2009Януари 2010 и Април 2011). Прилагани са различни подходи при тълкуване на термина “единствено”. В едно от своите по-ранни решения, Отделът по заличаванията заключава, че формата на устройство за придвижване под вода не може да се счита за продиктувана само от техническата си функция, имайки предвид, че съществуват и други форми, изпълняващи същата функция. Това тълкуване е в съответствие с мнението на Генерален адвокат Ruiz-Jarabo в случая Philips v Remington (Case C-299/99) от януари 2001г., предполагайки, че‘… функционален дизайн може, да подлежи на защита, ако се докаже, че същата техническа функция, може да се постигне чрез друга различна форма.’

Ситуацията се променя, когато Апелативният борд издава решение през 2009г. (R 690/2007-3), поставяйки разделящата линия дълбоко в областта на дизайните. Бордовете решават, че чл. 8(1) CDR отказва защита, когато “естетическите съображения не играят роля в разработването на дизайните, като единствено задължително е необходимостта за създаване на продукт, който изпълнява функцията си по най-добрия възможен начин.” От гледна точка на Бордовете, много от регистрираните дизайни на Общността, отнасящи се до функциониране, може да са пристъпили линията.

Решението, взето от Бордовете през 2009г., изисква оценка на “съображенията” на дизайнера по време на разработката. Да се установи какво дизайнерът си е мислил в даден минал момент, не е задължително да бъде лесна задача. Друга трудност е заложена във факта, че според раздел 10 в Преамбюла на CDR, не е необходимо дизайнът да има “естетическо качество”. Следователно, преценяване валидността на регистрацията на даден дизайн на базата на “естетически съображения” не може да убеди всички.

В скорошно решение, (ICD 8225) Отделът по заличаванията направи нов опит да постави линията. Решението засяга RCD 001213904-0001, регистриран за “палети”, както е показано по-долу.

Жалбоподателят твърди, че всички свойства на оспорения RCD произлизат единствено от техническата функция на палета. Като доказателство, жалбоподателят представя заявка за международен патент (WO 2009/090309) и каталог, показващи следните изображения на по-ранен дизайн:

патенти

Отделът по заличаванията отхвърля жалбата. Посочвайки редица различия между оспорения RCD и по-ранния дизайн, Отделът по заличавания се обосновава, както следва: Нуждата да се осигури определен функционален елемент, произлизащ от техническата функция на продукта, не възпрепядства дизайна на този елемент да подлежи на защита. Докато дизайнерът има известна свобода в разработването на външния вид на този елемент, споменатата форма не е продиктувана единствено от техническата функция на продукта. Наличието на разлики между по-ранния дизайн и оспорения RCD показва, че дизайнерът има някаква свобода на действие.

Обосновката на Отдела по заличавания има практическото предимство, че се обляга на термин, използван в Наредбата, а именно “степента на свобода на дизайнера” в чл. 6(2) CDR. Терминът е част от оценката на индивидуалния характер на дизайна на Общността и е добре дефиниран в съдебната практика, включително в отсъждания на Общия съд (напр. T-9/7).

Най-новото решение на Отдела по заличавания със сигурност няма да постави край на въпроса. Окончателно изясняване по отношение значението на “продиктуван единствено от техническа функция”, а от там и отделянето на дизайни от патенти, може да дойде само от Съда на ЕС. Дотогава, трябва да съществуват в Европа рамо до рамо като сиамски близнаци, както безпроблемно се случва в други региони на света, например в САЩ с техния “Американски дизайн патент” (US design patent).

Източник: OHIM

Може да харесате още...