Улрих Юус: Ние очакваме, че промените в някои процедури ще доведат до ускоряване и модернизиране на процесите

процедуриАй Пи България: Кои са най-важните неща, които хората, работещи с ЕРО трябва да знаят за новите разпоредби на ЕРС 2000?

Г-н Юус: Промените в ЕРС влязоха в сила на 13 декември 2007 година. Новите разпоредби заместват изцяло предходното законодателство и с някои изключения, се прилагат и по отношение на заварените, не приключили към датата на влизане в сила на промените, случаи. Това е възможно, защото промените в самото патентно право са незначителни и структурата на процедурата по издаване на патент, опозиция и обжалване остава непроменена. Новите възможности, които се предоставят на заявителите и патентопритежателите според ЕРС 2000 са изборни- те могат, но не е задължително да бъдат използвани.

Ай Пи България: ЕРС 2000 предоставя някои нови възможности на заявителите. Какъв ефект върху процедурата трябва да дадат те?

Г-н Юус: Новите възможности по-конкретно се отнасят до: облекчени изисквания по отношение на датата на заявяване, централизирана ограничителна процедура, заявление за преглед на решението на Комисията по обжалванията и от нейн разширен състав.
Облекчените изисквания за дата на заявяване позволяват по-лесно да се получи дата на заявяване и да бъдат поправени някои формални грешки. Преди ЕПВ да започне предварителното проучване и експертизата на заявката, тя трябва напълно да отговаря на всички изисквания за европейска патентна заявка и най-вече претенциите трябва да са представени.
Възможността да се иска ограничаване на вече издаден европейски патент е ценна опция в случай, че валидността на патента е атакувана в националните процедури. Чрез опростени и ефективни ограничителни процедури пред ЕПВ може да се избегнат скъпите съдебни процеси пред националните съдилища. Ние очакваме, че промените в някои процедури ще доведат до ускоряване и модернизиране на процесите. Така например, само чрез заплащането на такса и отстраняването на пропуските в заявката ще може да се възстанови пропуснатият срок. За в бъдеще тежката и продължителна процедура по възстановяване на права ще се прилага само в изключителни случаи.

Ай Пи България: Някои от съществените промени се отнасят до чл.54, а именно „Новост”. Какви ще са практическите ползи за заявителите от направените промени?

Г-н Юус: Всички заявки за европейски патент, които имат по-ранна дата на подаване, съответно по-ранна приоритетна дата и са публикувани на или след датата на подаване на една нова заявка, ще се включват в състоянието на техниката. Този подход е по-опростен спрямо досегашния и отговаря на очерталата се тенденция всички държави-членки на ЕРС да бъдат посочвани в заявките. Той допринася и за опростяването на процедурите, тъй като релевантното състояние на техниката може да бъде установено в един по-ранен стадии. Досега нямахме уеднаквена практика между държавите-членки на ЕРС по отношение патентната защита на второстепенните медицински индикации. Новата редакция на чл.54 (5) относно патентоспсобността на вещества и състави, използвани при методи за лечение, създава стабилна правна основа за такива претенции и повишава правната сигурност при защитата на такива изобретения във всички държави-членки на ЕРС.

Ай Пи България: Говорейки за предимствата на ЕРС 2000, неизбежно трябва да вземем предвид и съществуващите недостатъци на системата. Може би те не са много, но все пак бихте ли споменали някои от тях?

Г-н Юус: Промените в ЕРС 2000, на първо място, се отнасят до въпроси пряко свързани с Конвенцията, като например как да направим правните процедури по-гъвкави и адапивни към бъдещи промени. Ограничителните процедури и молбата за преглед от своя страна, отговарят на нуждите на потребителите.
Недостатъците на европейската патентна система, а именно скъпите преводи и липсата на Европейски патентен съд, не могат да бъдат отнесени към рамката на промените на ЕРС 2000. В тази връзка трябва да споменем, че Лондонското споразумение за прилагане на чл.65 от ЕРС се очаква да влезе в сила много скоро и значително ще намали разходите за превод при издаването на европейски патенти. Предприети са и инициативи за създаването на Европейски патентен съд, както от страна на държавите-членки на ЕРС (така нареченият проект EPLA), така и от страна на Европейския съюз при обсъждането на въпросите за патент на Общността и свързаната с това съдебна система. Но така или иначе до този момент не се е стигнало до никакво споразумение.

Ай Пи България: Много разпоредби са преместени от Конвенцията към Наредбата за прилагането й. На практика това означава, че могат да бъдат изменяни от Административния борд на ЕПО. Не мислите ли, че по този начин в този орган се концентрират твърде много отговорности?

Г-н Юус: Органът, който имате предвид е Административният съвет. Той е надзорен орган на Европейската патентна организация и се състои от високопоставени представители на държавите-членки на ЕПО. От самото създаване на Организацията този орган има политически функции и юридическа власт, а според последните изменения в ЕРС неговото влияние се разширява. Това влияние не е свързано с основните принципи на европейското патентно право, а се отнася до процедурни детайли и до въпроси, които са активно дискутирани в Европейския съюз и вече са приети от националните парламенти. Опитът сочи, че ревизирането на многостранни международни споразумения по пътя на дипломатически конференции става все по-трудно и по-продължително. И затова трябва да бъде технически възможно приемането на международни правни текстове, които отговарят на тенденциите на развитието. Промените в ЕРС добре балансират разпределението на отговорностите между дипломатическите конференции и Административния съвет на Европейската патентна организация.

Ай Пи България: Мислите ли, че промените, направени в ЕРС 2000 са последователно хармонизирани с националните законодателства на държавите-членки?

Г-н Юус: По-скоро ЕРС има хармонизиращ ефект върху националните патентни законодателства. ЕРС е автоматично задействащ се договор и неговите материално-правни разпоредби се прилагат по отношение на европейския патент също и през националната фаза. Много от държавите-членки възприемат становището, че европейският патент и националните патенти трябва да бъдат подчинени на едни и същи правила, макар и теоретично да са възможни различни решения. При това положение хармонизирането на материалното патентно право с ЕРС се получава много леко. Повечето, ако не и всички държави въведоха промените в материалното патентно право на ЕРС също и на национално ниво. Тъй като в голямата си част промените в ЕРС се отнасят до процедурите пред ЕПВ, те не засягат националното право.

Ай Пи България: Какви трудности очаквате да срещнете в преходния период?

Г-н Юус: Основните трудности се очакваха в двата месеца преди влизането в сила на променената Конвенция, тъй като през този период цялата комуникация със заявителите и патентопритежателите бе преработена така, че да се вземат предвид и промените. Благодарение на внимателната подготовка за този преход, всичко мина много гладко и без големи инциденти. В следващите месеци очакваме въпроси, свързани с новите разпоредби. Нормално е, че неочаквани ситуации трябва да бъдат разрешавани според новия закон. Комисията по обжалванията също ще трябва да допринесе за интерпретацията на новите разпоредби. Ние също отблизо ще следим поведението на заявителите и практиката по новия закон.

Ай Пи България: Кога на практика очаквате да се усети ефектът от промените?

Г-н Юус: Ефектът от облекчените изисквания за датата на заявяване и от новите процедури е незабавен за ползвателите на Европейската патентна система. За ЕРО ще бъде интересно да разбере колко често ще бъдат използвани новите възможности. Разбира се, само няколко дни след влизането в сила на измененията нищо не би могло да се каже.

Може да харесате още...