Според проучване около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектор

правата върху интелектуална собственостДнес Европейската комисия приветства публикуването на проучване относно правата върху интелектуална собственост, извършено съвместно от Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). В това проучване, озаглавено „Силно зависещи от авторските права сектори: принос към икономическите резултати и заетостта в Европа“ (септември 2013 г.), се измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС. Основните заключения на проучването са, че около 39 % от общата икономическа активност в ЕС (на стойност близо 4,7 трилиона евро годишно) е генерирана от силно зависещи от правата върху интелектуална собственост сектори, 26 % от общата заетост в ЕС (56 млн. работни места) се осигурява пряко от тези сектори, а други 9 % от работните места в Съюза са свързани непряко с тях.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Убеден съм, че правата върху интелектуална собственост играят изключително важна роля в стимулирането на иновациите и творчеството и приветствам публикуването на това проучване, което потвърждава, че насърчаването на правата върху интелектуална собственост е важно за растежа и заетостта. То ще подпомогне основаното на факти създаване на политики в ЕС. Това проучване показва, че използването на правата върху интелектуална собственост в икономиката е повсеместно: като се започне от високотехнологичните индустрии и се стигне до производителите на спортни стоки, играчки и компютърни игри, всички активно използват не само един, а често няколко вида авторски права“.

Председателят на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели заяви: „Този доклад показва, че ползата от патенти и други права върху интелектуална собственост не е просто икономическа теория. За иновативните компании нематериалните активи придобиват изключителна важност. Когато става дума най-вече за МСП, но също така за изследователски центрове и университети, патентите често отварят вратата към капитали и бизнес партньори. За да остане конкурентоспособна в световната икономика, Европа трябва да насърчава още повече разработването и използването на нови технологии и иновации“.

Антонио Кампинос, председател на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, каза: „Това проучване е резултат от задълбочено сътрудничество между експерти от различни агенции и държави, използващи прозрачна и подлежаща на многократно използване методология. То се занимава с един фундаментален въпрос – до каква степен силно зависещите от авторските права сектори влияят върху заетостта, БВП и търговията в ЕС. Сега имаме ясен отговор на този въпрос: те наистина са важни, дори много важни“.

Проучването се отнася до икономиката на ЕС. Според него силно зависещи от авторските права сектори са тези, които регистрират повече права върху интелектуална собственост на служител, отколкото други отрасли, или тези, където използването на авторски права е вътрешноприсъща особеност на дейността. Тези отрасли са подбрани на равнище ЕС, тоест чрез използване на общи за ЕС начини за измерване на зависимостта от правата върху интелектуална собственост.

Други заключения на проучването:

  • средното възнаграждение в силно зависещите от авторските права сектори е с над 40 % по-високо, отколкото в останалите;
  • примери за силно зависещи от авторските права сектори:
  • производство на преносими инструменти с вграден двигател (патенти);
  • производство на основни фармацевтични продукти (търговски марки);
  • производство на ръчни и настолни часовници (дизайни);
  • публикуване на книги (авторски права); както и
  • производство на мляко и млечни продукти (географски означения).
    • Стотици сектори с изключително разнообразна дейност в сферата на услугите, свързана с финансовите услуги и застраховането, рекламните агенции, производството на сладолед, производството на тапети, производството на вино, производството на електрически осветителни тела и домакински електроуреди, сателитните телекомуникации и добива на петрол и газ също са силно зависими от правата върху интелектуална собственост, като много от тях едновременно ползват повече от едно право.

Списък на всички силно зависещи от авторските права сектори е включен в допълнението към доклада.

Това проучване последва до голяма степен подобно проучване, извършено през 2012 г. от Службата за патенти и търговски марки на САЩ съвместно с икономическата и статистическата администрация, чиито заключения за икономиката на САЩ бяха подобни на изводите от проучването на Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар за икономиката на ЕС.

Проучването е достъпно на следните адреси:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM):
http://oami.europa.eu

Европейско патентно ведомство:
http://www.epo.org/

 

Източник:  Европейска комисия

Може да харесате още...