ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. – ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

Принадлежност към Мадридския съюз

Член 1

Държавите, членуващи в този протокол (наречени по-нататък „договарящи страни“), дори ако не са членки на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, ревизирана в Стокхолм през 1967 г. и изменена през 1979 г. (по-нататък наречена „Мадридска спогодба (Стокхолм)“), и организациите, визирани в чл. 14, ал. 1, буква „б“, които членуват в този протокол (наречени по-нататък „договарящи организации“), са членове на същия съюз, в който членуват страните – членки на Мадридската спогодба (Стокхолм). В този протокол изразът „договарящи страни“ означава както „договарящи държави“, така също и „договарящи организации“.

Осигуряване на правна закрила чрез международна регистрация

Член 2

(1) Когато една заявка за регистрация на марките е била подадена във ведомството на една договаряща страна или ако една марка е била регистрирана в регистъра на ведомството на една договаряща страна, лицето, което се явява заявител на такава заявка (по-нататък наречена „базова заявка“), или титуляря на тази регистрация (по-нататък наречена „базова регистрация“) може в зависимост от разпоредбите на този протокол да осигури правна закрила на своята марка на територията на договарящите страни, като получи регистрация на тази марка в регистъра на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (респективно по-нататък наречени „международна регистрация“, „международен регистър“, „Международно бюро“ и „организация“) при условие, че:

а) когато базовата заявка е била подадена във ведомството на договарящата държава или когато базовата регистрация е била осъществена от ведомството є, лицето, което се явява заявител на такава заявка или титуляр на регистрацията, е гражданин на тази договаряща държава или живее постоянно в нея, или има действително и сериозно индустриално или търговско предприятие в тази договаряща държава;

б) когато базовата заявка е била подадена във ведомството на договарящата организация или когато базовата регистрация е била осъществена в такова ведомство, лицето, което се явява заявител на тази заявка или титуляр на тази регистрация, е гражданин на страна – членка на тази договаряща организация, или живее постоянно в тази страна, или има действително и сериозно индустриално или търговско предприятие на територията на тази договаряща организация.

(2) Заявката за международна регистрация (наречена по-нататък „международна заявка“) следва да се подаде в Международното бюро с посредничеството на ведомството, в което е била подадена базовата заявка или където е осъществена базовата регистрация (по-нататък наречено „ведомство на страната на произхода“), съобразно случая.

(3) В този протокол терминът „ведомство“ или „ведомство на договаряща страна“ означава ведомството, което е натоварено от една договаряща страна с регистрация на марките, а терминът „марки“ означава както търговски марки, така и марки за услуги.

(4) В този протокол под „територия на договаряща страна“ се разбира, когато договарящата страна е държава, територията на тази държава, и когато договарящата страна е междуправителствена организация, територията на която се прилага конститутивен договор на тази междуправителствена организация.

Международна заявка

Член 3

(1) Всяка международна заявка по този протокол трябва да бъде представена на формуляр съобразно правилника за прилагане. Ведомството на страна на произхода следва да удостовери, че данните, фигуриращи в международната заявка, съответстват на тези от базовата заявка или базовата регистрация, съобразно случая. Освен това горепосоченото ведомство следва да посочи:

а) в случая на базова заявка датата и входящия номер на заявката;

б) в случая на базова регистрация датата и регистровия номер, както и датата и входящия номер на заявката, от която произтича базовата регистрация. Ведомството на страната на произхода следва да посочи също така датата на международната заявка.

(2) Заявителят трябва да посочи стоките и услугите, за които се иска правна закрила на марката, както и по възможност класа или съответните класове по утвърдената Международна класификация от Спогодбата от Ница за стоки и услуги, за които се регистрират марки. Ако заявителят не даде тези данни, Международното бюро извършва класиране на стоките и услугите в съответните класове от горепосочената Международна класификация. Даденото сведение за класовете от заявителя се подлага на контрол от Международното бюро, който се упражнява в сътрудничество с ведомството на страната на произхода. В случай на разногласие между посоченото ведомство и Международното бюро решението на последното е решаващо.

(3) Ако заявителят има претенция за цвят като отличителен елемент на своята марка, следва:

а) да го декларира и международната заявка да бъде придружена от бележка, указваща цвета или комбинацията от цветове, за която се претендира;

б) да прибави към международната заявка цветни копия от марката, които да бъдат приложени към нотификациите, изготвяни от Международното бюро; броят на тези копия ще бъде определен от правилника за прилагане.

(4) Международното бюро регистрира незабавно марките, заявени съобразно чл. 2. Международната регистрация носи датата, на която международната заявка е била получена от ведомството на страната на произхода при условие, че международната заявка е била получена в Международното бюро в срок 2 месеца считано от тази дата. Ако международната заявка не е получена в този срок, международната регистрация носи датата, на която тази международна заявка е била получена от Международното бюро. Международното бюро съобщава своевременно международната регистрация на заинтересуваните ведомства. Регистрираните марки в международния регистър се публикуват в периодичен бюлетин, издаван от Международното бюро, на база съдържащите се данни в международната заявка.

(5) За целта на публичността на регистрираните марки в международния регистър всяко ведомство ще получава от Международното бюро определен брой безплатни екземпляри и определен брой екземпляри на по-ниска цена от горепосочения бюлетин съобразно определените условия от Асамблеята, визирана в чл. 10 (по-нататък наречена „Асамблея“). Тази публичност ще се счита за достатъчна за целите на всички договарящи страни и никаква друга не би могла да се изисква от титуляря на международната регистрация.

Териториално действие

Член 3 bis

Правната закрила следствие международната регистрация се простира в договарящата страна само по искане на лицето, което подава международна заявка или което е титуляр на международната регистрация. Все пак такова искане не може да се прави по отношение на договаряща страна, чието ведомство е ведомството на страната на произхода.

Искане за „териториално разширение“

Член 3 ter

(1) Всяко искане за разширение в договаряща страна на правна закрила, произтичаща от международната регистрация, трябва да бъде специално отбелязано в международната заявка.

(2) Искане за териториално разширение може да бъде направено след международна регистрация. Такова искане следва да бъде представено на формуляр, определен от правилника за прилагане. То веднага ще бъде вписано от Международното бюро, което своевременно ще го съобщи на заинтересуваното ведомство или съответно заинтересованите ведомства. Това вписване ще бъде публикувано в периодичния бюлетин на Международното бюро. Териториалното разширение има действие от датата, на която е било вписано в международния регистър; то ще прекрати валидността си с изтичане на срока на международната регистрация, към която се отнася.

Действие на международната регистрация

Член 4

(1) а) От датата на регистрацията или извършеното вписване съгласно разпоредбите на чл. 3 и 3 ter закрилата на марката във всяка една от заинтересуваните договарящи страни ще бъде същата, както ако тази марка е била подадена директно във ведомството на тази договаряща страна. Ако не бъде изпратен никакъв отказ в Международното бюро съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 или ако изпратен отказ съобразно разпоредбите на същия член е бил оттеглен по-късно, закрилата на марката в заинтересуваната договаряща страна ще бъде от посочената по-горе дата, същата, както ако тази марка е била регистрирана от ведомството на тази договаряща страна.

б) Предвиденото в чл. 3 посочване на класовете на стоките и услугите не обвързва договарящите страни с определяне обхвата на закрилата на марката.

(2) Всяка международна регистрация се ползва от правото на приоритет, установено от чл. 4 на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, без да е необходимо да се изпълняват формалностите, предвидени в буква „д“ от този член.

Заместване на националната или регионална регистрация с международна регистрация

Член 4 bis

(1) Когато една марка, получила национална или регионална регистрация във ведомството на една договаряща страна, е също така обект на международна регистрация, и ако и двете регистрации са притежание на едно и също лице, международната регистрация се счита, че замества националната или регионалната регистрация, без да се засягат придобитите въз основа на нея права при условие, че:

а) закрилата следствие международната регистрация се разпростира върху тази договаряща страна съгласно чл. 3 ter, ал. 1 или ал. 2;

б) всички изброени в националната или регионалната регистрация стоки и услуги са съответно идентично изброени в международната регистрация по отношение на тази договаряща страна;

в) визираното по-горе разширение действа след датата на националната или регионалната регистрация.

(2) Ведомството, визирано в ал. 1, при поискване вписва в своя регистър международната регистрация.

Отказ и анулиране на международната регистрация по отношение на някои договарящи страни

Член 5

(1) Когато действащото законодателство го позволява, ведомството на договарящата страна, на което Международното бюро е съобщило разширение на закрилата на международната регистрация съгласно чл. 3 ter, ал. 1 или ал. 2, то има правото да обяви в съобщение за отказ, че закрилата на марката не може да бъде предоставена в тази договаряща страна. Такъв отказ няма да бъде противопоставян освен при условията, предвидени в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост за марка, заявена директно във ведомството, което изпраща отказа. Въпреки това, закрилата няма да може да бъде отказана даже и частично, поради единственото съображение, че националното законодателство допуска регистрирането само на определен брой класове или на ограничен брой стоки или услуги.

(2) а) Всяко ведомство, което би желало да се ползва от тази възможност, трябва да уведоми за своя отказ Международното бюро с посочване на всички мотиви в срока, предвиден от националния закон на това ведомство, и най-късно, съобразно букви „б“ и „в“, преди изтичането на една година считано от датата, на която е било изпратено съобщението за разширение, визирано в ал. 1, в това ведомство от Международното бюро.

б) Въпреки буква „а“, всяка договаряща страна може да декларира, че за извършените международни регистрации по този протокол, визираният в буква „а“ едногодишен срок се замества с 18 месеца.

в) Между другото една такава декларация може да уточни, че когато отказът е свързан с възражение за предоставяне на закрила, той може да бъде изпратен в Международното бюро от ведомството на договарящата страна след изтичане на срока от 18 месеца. Ведомството може по отношение на дадена международна регистрация да изпрати отказ след изтичане на срока от 18 месеца само, ако:

1. преди изтичане на срока от 18 месеца е информирало Международното бюро за вероятността, че ще изпрати след изтичане на този срок такива възражения за предоставяне на закрила и, че:

2. съобщението за отказ, основан на възражение, е осъществено в срок най- много 7 месеца считано от датата, на която е започнал да тече срокът по възражението; ако възражението изтича преди седемте месеца, съобщението трябва да се направи в срок един месец считано от изтичането му.

г) Всяка декларация съгласно букви „б“ и „в“ може да бъде направена съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и датата, на която тази декларация ще влезе в действие, ще бъде същата, както тази на влизане в сила на този протокол по отношение на държавата или междуправителствената организация. Такава декларация може да бъде направена по-късно, като в такъв случай декларацията ще влезе в сила 3 месеца след получаването є от генералния директор на организацията (по-нататък наречен „генерален директор“) или на всяка посочена по-късно дата в декларацията по отношение на международните регистрации, чиято дата е същата с тази, на която влиза в сила декларацията, или е по- късна от нея.

д) С изтичането на период от 10 години считано от момента на влизане в сила на протокола Асамблеята ще ревизира действието на утвърдената система, регламентирана в разпоредбите на букви от „а“ до „г“. След това тези разпоредби могат да бъдат изменени след общо решение на Асамблеята.

(3) Международното бюро изпраща незабавно на титуляря на международната регистрация един екземпляр от съобщението за отказ. Титулярят има същите възможности, както ако марката е била заявена непосредствено от него във ведомството, произнесло този отказ. Когато Международното бюро получи съобщение съгласно ал. 2, буква „в“, то незабавно го изпраща на титуляря на международната регистрация.

(4) Мотивите за отказа на една марка могат да се изпращат от Международното бюро на заинтересуваните по тяхно искане.

(5) Всяко ведомство, което не е изпратило на Международното бюро предварителен или окончателен отказ по отношение на една международна регистрация, съгласно ал. 1 и 2 губи привилегията, предвидена в ал. 1.

(6) Анулирането, направено от компетентните органи на една договаряща страна, на действието на международната регистрация на територията на тази договаряща страна не може да бъде обявено, без титулярят на марката да е имал възможността своевременно да защити своите права. Международното бюро трябва да бъде уведомявано за анулирането.

Доказателства за правото да се използват специални елементи в състава на марка

Член 5 bis

Документите, които установяват правото да се ползват някои елементи, съдържащи се в марката, като: гербове, знаци, портрети, почетни отличия, титли, търговски наименования, имена на лица, различни от името на заявителя, или други подобни надписи, които биха могли да се изискват от ведомствата на договарящите страни, се освобождават от всякаква легализация или удостоверяване, различни от тези на ведомството на страната на произхода.

Копие на отделните регистрации в международния регистър; предварителни проучвания; извлечения от международния регистър

Член 5 ter

(1) Международното бюро ще издава на всяко лице по негово искане срещу заплащане на такса, определена от правилника за прилагане, копие на регистрациите, вписани в регистъра, отнасящи се до дадена марка.

(2) Международното бюро може също така да поеме срещу заплащане извършването на предварителни проучвания във фонда на международните марки.

(3) Извлеченията от международния регистър, които са поискани с оглед на тяхното производство в една от договарящите страни, трябва да се освобождават от всякаква легализация.

Срок на действието на международната регистрация; зависимост и независимост на международната регистрация

Член 6

(1) Регистрирането на една марка в Международното бюро се извършва за 10 години с възможност за подновяване при условията на чл. 7.

(2) При изтичането на срока от 5 години от датата на международната регистрация тази регистрация става независима от базовата заявка или базовата регистрация при условията, предвидени в следващите разпоредби.

(3) Закрилата, произтичаща от международната регистрация, независимо дали е била предмет на прехвърляне или не, няма да може да се ползва изцяло или частично, ако в периода от петте години от датата на международната регистрация действието на базовата заявка или регистрация според случая е било преустановено, изтекло или е било обект на отказ от закрила или окончателен отказ, анулиране или заличаване по отношение на всички или част от изброените в международната регистрация стоки и услуги. Това условие се прилага и ако е налице:

а) иск срещу решението за отказ на базовата заявка;

б) съдебно дело, целящо оттеглянето на базовата заявка или анулирането, или заличаването на получената регистрация, или:

в) възражение от трети лица срещу базовата заявка, което води след изтичане на петгодишния период до окончателно решение за отхвърляне, анулиране или заличаване, или до оттегляне на базовата заявка или регистрация според случая при условие, че искът, съдебното дело или въпросното възражение е подадено преди изтичане на този период. Същото важи и ако базовата заявка или регистрация е била оттеглена, е била обект на отказ от закрила след изтичане на срока от 5 години при условие, че следствие оттеглянето или отказа от закрила тази заявка или регистрация е обект на процедурата, визирана в букви „а“, „б“ и „в“, и ако тази процедура е започнала преди изтичането на горепосочения период.

(4) Ведомството на страната на произхода съобщава на Международното бюро, както се предвижда в правилника за прилагане, за установените резултати и решения съгласно ал. 3 и Международното бюро информира заинтересуваните страни и пристъпва към съответната публикация. При необходимост ведомството на страната на произхода може да поиска Международното бюро да заличи международната регистрация и Международното бюро дава ход на това искане.

Подновяване на международната регистрация

Член 7

(1) Всяка международна регистрация може да бъде подновявана за период от 10 години, считано от изтичането на предшестващия срок, чрез заплащане на основната такса и при условията на чл. 8, ал. 7 и на допълнителни такси, предвидени в чл. 8, ал. 2.

(2) Подновяването не може да съдържа никаква промяна по отношение на предшестващата регистрация в последната є форма.

(3) Шест месеца преди изтичане на срока на закрилата Международното бюро напомня на титуляря на международната регистрация, а при нужда и на неговия представител, чрез официално писмо точната дата на това изтичане.

(4) Срещу заплащане на допълнителна такса, определена от правилника за прилагане, се дава привилегирован срок от 6 месеца за подновяване на международна регистрация.

Такси за международно заявяване и регистрация

Член 8

(1) Ведомството на страната на произхода има възможността да определя по своя преценка и да събира в своя полза такса, която да изисква от заявителя или титуляря на международната регистрация за целите на международното заявяване или подновяване.

(2) Регистрирането на една марка в Международното бюро става срещу заплащане на международна такса, включваща при спазване на условията на разпоредбите на ал. 7, буква „а“:

а) основна такса;

б) допълнителна такса за всеки клас на международната класификация в повече от третия клас, към които се отнасят стоките или услугите, за които се използва марката;

в) допълнителна такса за всяка молба за разширение на закрилата съгласно чл. 3 ter.

(3) Допълнителната такса, определена в ал. 2, буква „б“, обаче може, без да засяга датата на регистрацията, да се заплати в срока, определен от правилника за прилагане, ако броят на класовете на стоките или услугите е бил определен или оспорван от Международното бюро. Ако след изтичането на посочения срок допълнителната такса не е била заплатена или списъкът на стоките и услугите не е бил ограничен в необходимата степен от заявителя, заявката за международна регистрация се счита за изоставена.

(4) Годишният приход от различните постъпления от международно регистриране, с изключение на тези, предвидени в ал. 2, буква „б“ и „в“, се разпределят на равни части между договарящите страни от Международното бюро след приспадане на необходимите такси и разходи от прилагането на този протокол.

(5) Сумите, които се събират от допълнителните такси, съгласно ал. 2, буква „б“ се разпределят след изтичането на всяка година между заинтересуваните страни членки пропорционално на броя на марките, за които е била поискана закрила във всяка една от тях през изтеклата година, като този брой се умножава, що се отнася до страните, които извършват експертиза, с един коефициент, който се определя от правилника за приложение.

(6) Допълнителните такси, предвидени в ал. 2, буква „в“, се определят според условията, предвидени в ал. 5.

(7) а) Всяка договаряща страна може да декларира, че по отношение на всяка международна регистрация, в която е посочена съгласно чл. 3 ter, както и по отношение на подновяването на тази международна регистрация, тя желае да получи вместо една част от приходите от допълнителните такси една такса (наречена по-нататък „индивидуална такса“), чийто размер се посочва в декларацията с възможност да се изменя по-късно, но която да не надвишава таксата, която ведомството на тази страна получава от заявителя за регистрация със срок 10 години или подновяване на регистрацията за нов период от 10 години. Когато трябва да се заплати такава индивидуална такса:

1. никаква допълнителна такса, предвидена в ал. 2, буква „б“, не се заплаща, ако са посочени съгласно чл. 3 ter само страни членки, които са направили такава декларация съобразно тази точка;

2. никаква допълнителна такса, предвидена в ал. 2, буква „в“, не се заплаща от страна членка, обявила декларация съобразно тази точка.

б) Всяка декларация, предвидена в буква „а“, може да бъде направена чрез предвидените в чл. 14, ал. 2 разпоредби и датата, на която декларацията ще има сила, ще съвпадне с тази на влизане в сила на този протокол по отношение на държавата или междуправителствената организация, направила тази декларация. Такава декларация може винаги да бъде направена и по-късно, като в този случай декларацията ще влезе в сила 3 месеца след получаването є от генералния директор или на посочена по-късно дата в нея по отношение на международни регистрации, чиято дата съвпада с тази, в която декларацията влиза в сила, или с по-късна от нея дата.

Вписване на промяна на притежателя на международната регистрация

Член 9

По искане на лицето, на чието име е вписана международна регистрация, или по молба на заинтересуваното ведомство, било служебно или по искане на заинтересувано лице Международното бюро вписва в международния регистър всяка промяна на притежателя на тази регистрация по отношение на всички или една част от страните членки, на чиято територия действа въпросната регистрация, и по отношение на всички или една част от стоките и услугите, изброени в регистрацията, при условие, че новият притежател е лице, което съгласно чл. 2, ал. 1 е правоспособно да подава международни заявки.

Вписвания, отнасящи се до международната регистрация

Член 9 bis

Международното бюро вписва в международния регистър:

а) всяка промяна в името или адреса на титуляря на международната регистрация;

б) назначаването на представител на титуляря на международна регистрация и всякакви други уместни данни относно представителя;

в) всяко ограничаване на всички или някои от договарящите страни на стоките и услугите, посочени в международната регистрация;

г) всеки отказ от закрила, заличаване или анулиране на международна регистрация по отношение на всички или на част от договарящите страни;

д) всяко друго действие, регламентирано от правилника за прилагане, касаещо изключителните права върху една марка, обект на международна регистрация.

Такси за някои вписвания

Член 9 ter

Всяко вписване, извършено съгласно чл. 9 или чл. 9 bis, е свързано със заплащане на такса.

Общо ведомство на няколко договарящи страни

Член 9 quater

(1) Ако няколко договарящи страни се споразумеят да осъществят унификация на националните законодателства по марките, могат да уведомят генералния директор, че:

а) националните ведомства на всяка една от тях се заменят с едно общо ведомство;

б) за целите на прилагане на всички или част от условията, предшестващи този член, както и тези на чл. 9 quinques и 9 sexies териториите на всички страни трябва да се считат за една страна.

(2) Това уведомяване влиза в сила 3 месеца след датата на съобщението, което генералният директор отправя до другите договарящи страни.

Трансформиране на една международна регистрация в национални или регионални заявки

Член 9 quinques

В случай, че една международна регистрация е заличена по искане на ведомството на страната на произхода съгласно чл. 6, ал. 4 по отношение на всички или част от изброените стоки и услуги, лицето което е било титуляр на международната регистрация подава заявка за регистрация на същата марка във ведомството на една от договарящите страни, на територията на която е действала международната регистрация, като тази заявка ще се третира като подадена на датата на международната регистрация съгласно чл. 3, ал. 4 или на датата на вписване на териториалното разширение съгласно чл. 3 ter, ал. 2 и ако международната регистрация се е ползвала с приоритет, заявката ще се ползва от същия приоритет, при условие че:

а) заявката бъде подадена в срок от 3 месеца считано от датата на заличаване на международната регистрация;

б) изброените стоки и услуги в заявката се покриват с тези от международната регистрация по отношение на заинтересуваната договаряща страна;

в) заявката отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително и тези за таксите.

Запазване на Мадридската спогодба (Стокхолм)

Член 9 sexies

(1) Когато ведомството на страната на произхода за дадена международна заявка или регистрация е ведомството на страна, която членува едновременно в този протокол и Мадридската спогодба (Стокхолм), разпоредбите на този протокол не действат на територията на всяка друга страна, която също е член едновременно на този протокол и на Мадридската спогодба (Стокхолм).

(2) Асамблеята може при болшинство над три четвърти да отмени ал. 1 или да ограничи разпоредбата на ал. 1 след изтичане на срок от 10 години считано от датата на влизане в сила на този протокол, но не преди изтичането на 5 години от датата, на която по-голямата част от страните членки на Мадридската спогодба (Стокхолм) се присъединят към този протокол. Само страните членки на спогодбата и този протокол ще са в правото си да дадат своя глас в Асамблеята.

Асамблея

Член 10

(1) а) Договарящите страни членуват в същата Асамблея, както и страните – членки на Мадридската спогодба (Стокхолм).

б) Всяка договаряща страна е представена в Асамблеята от един делегат, който може да бъде подпомаган от помощници, съветници и експерти.

в) Разходите на всяка делегация се поемат от договарящата страна, която я е назначила, с изключение на пътните и дневните разноски на един делегат за всяка страна членка, които са за сметка на съюза.

(2) Асамблеята освен функциите, които є вменява Мадридската спогодба (Стокхолм):

а) обсъжда всички въпроси, отнасящи се до прилагането на този протокол;

б) дава директиви на Международното бюро относно подготовката на конференции за ревизиране на този протокол, като се вземат под внимание всички забележки на страните от съюза, които не членуват в този протокол;

в) приема и променя разпоредбите на правилника за прилагане на този протокол;

г) изпълнява всички други задачи, които произтичат от този протокол.

(3) а) Всяка договаряща страна има правото на един глас в Асамблеята. По въпросите, представляващи интерес само за страните – членки на Мадридската спогодба (Стокхолм), договарящите страни, които не членуват в тази спогодба, нямат право на глас, докато по въпросите, представляващи интерес само за договарящите страни, само последните имат право на глас.

б) Половината от членовете на Асамблеята, които имат право на глас по даден въпрос, представляват кворум за целите на гласуване по този въпрос.

в) Независимо от разпоредбите на чл. 3, буква „б“, ако по време на някаква сесия броят на членовете на Асамблеята, които имат право на глас по даден въпрос и които са представени в нея с по-малък от половината, но равен или по-голям от една трета от членовете на Асамблеята, имащи право на глас по този въпрос брой, тя може да вземе решение, с изключение на решенията по своята дейност. Тези решения имат сила само ако са изпълнени посочените по-долу условия. Международното бюро съобщава тези решения на членовете на Асамблеята, имащи право на глас по този въпрос, но които не са присъствали, като ги поканва в срок от 3 месеца считано от датата на съобщението да гласуват писмено или да се въздържат. Ако при изтичането на този срок броят на членовете, които са изразили по този начин своя глас или своето въздържание, е равен поне на броя на членовете, които не са достигнали за кворум на сесията, тези решения влизат в сила при условие, че вече е постигнато необходимото мнозинство.

г) Съгласно условията на чл. 5, ал. 2, буква „д“, чл. 9 sexies, ал. 2, чл. 12 и чл. 13, ал. 2 решенията на Асамблеята изискват две трети от подадените гласове.

д) Въздържането от гласуване не се счита за глас.

е) Един делегат може да представлява само един член на асамблеята и може да гласува само от негово име.

(4) Освен тези събирания за обикновени и извънредни сесии по реда на Мадридската спогодба (Стокхолм) Асамблеята се свиква и на извънредна сесия от генералния директор по искане на една четвърт от членовете на Асамблеята, имащи право на глас по поставените въпроси в дневния ред на сесията. Дневният ред на такава извънредна сесия се подготвя от генералния директор.

Международно бюро

Член 11

(1) Международната регистрация по този протокол, свързаните с него дейности, както и други административни задачи, отнасящи се до този протокол, се изпълняват от Международното бюро.

(2) а) В съответствие с директивите на Асамблеята Международното бюро подготвя конференциите за ревизия на този протокол.

б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации по подготовката на конференции за ревизии.

в) Генералният директор и лицата, назначени от него, участват в разискванията на тези конференции без право на глас.

(3) Международното бюро изпълнява всички други задачи, отнасящи се до този протокол, които му се възложат.

Финанси

Член 12

По отношение на договарящите страни важат същите финансови разпоредби на съюза, залегнали в чл. 12 от Мадридската спогодба (Стокхолм), като без съмнение всяка препратка към чл. 8 на спогодбата се счита за препратка към чл. 8 на този протокол. Освен това съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 6 от спогодбата договарящите организации са считани, ако липсва единодушно противоположно решение на Асамблеята, за принадлежащи към категория за участие I съгласно Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Изменение на някои членове на протокола

Член 13

(1) Предложения за изменения на чл. 10, 11 и 12 и този член могат да бъдат представени от всяка договаряща страна или от генералния директор. Тези предложения се съобщават от последния на договарящите страни най-малко 6 месеца преди обсъждане от Асамблеята.

(2) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, се одобрява от Асамблеята. Одобрението изисква три четвърти от подадените гласове при условие, че всякакво изменение на чл. 10 и на тази алинея изисква четири пети от подадените гласове.

(3) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, влиза в сила един месец след писмено уведомяване за приемане, получено от генералния директор, от три четвърти от страните и междуправителствените организации, членове на Асамблеята, по времето, когато тя приема изменението. Всяко така прието изменение на тези членове обвързва всички страни и междуправителствени организации, които са членове на асамблеята в момента на влизане в сила на изменението или които стават членове на Асамблеята на по-късна дата.

Начини за придобиване на членство в протокола; влизане в сила

Член 14

(1) а) Всяка държава, членуваща в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да стане член на този протокол.

б) Освен това всяка междуправителствена организация също може да стане член на този протокол, когато са изпълнени следните условия:

1. най-малко една от държавите, членуващи в тази организация, да е член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост;

2. тази организация да разполага с регионално ведомство за регистрация на марки, чието действие да се разпростира върху нейната територия при условие, че това ведомство не е обект на разпоредбите, изложени в чл. 9 quater.

(2) Всяка държава или организация, визирана в ал. 1, може да подпише този протокол. Всяка държава или организация, визирана в ал. 1, може, ако е подписала този протокол, да депозира документ за ратификация или приемане на този протокол и ако не го е подписала, да депозира документ за присъединяване към него.

(3) Визираните в ал. 2 документи се изпращат на генералния директор.

(4) а) Този протокол влиза в сила 3 месеца след изпращането на документите за ратификация, възприемане, утвърждаване или присъединяване при условие, че поне един от гореизброените документи е бил депозиран от страна – членка на Мадридската спогодба (Стокхолм), и поне един от тях е бил депозиран от страна, нечленуваща в Мадридската спогодба (Стокхолм), или от една от организациите, визирани в ал. 1, буква „б“.

б) По отношение на всяка друга страна или организация, визирана в ал. 1, този протокол влиза в сила 3 месеца след датата, на която ратификацията, възприемането, утвърждаването или присъединяването са били съобщени на генералния директор.

(5) Всяка страна или организация, визирана в ал. 1, може при подаване на документа за ратификация, възприемане, утвърждаване или присъединяване към този протокол да декларира, че закрилата следствие международната регистрация по реда на този протокол преди датата на влизането му в сила не може да бъде обект на разширение по отношение на нея.

Денонсиране

Член 15

(1) Този протокол остава в сила без ограничение във времетраенето.

(2) Всяка договаряща страна може да денонсира този протокол чрез уведомяване на генералния директор.

(3) Денонсирането влиза в сила 1 година след деня, в който генералният директор е получил уведомлението.

(4) Възможността за денонсиране, предвидена от този член, не може да се упражни от никоя договаряща страна преди изтичането на срок от 5 години считано от датата, на която този протокол е влязъл в сила по отношение на тази договаряща страна.

(5) а) Когато международната марка е регистрирана в страна или междуправителствена организация, която денонсира този протокол преди датата, на която денонсирането влиза в сила, титулярят є може да подаде във ведомството на тази страна или организация заявка за регистрация на същата марка, която ще се третира като подадена на датата на международната регистрация съгласно чл. 3, ал. 4 или на датата на вписването на териториалното разширение съгласно чл. 3 ter, ал. 2 и която, ако регистрацията се е ползвала с приоритет, се ползва от същия при условие, че:

1. заявката бъде подадена в срок от 2 години от датата на влизане в сила на денонсирането;

2. изброените стоки и услуги в заявката се покриват с тези от международната регистрация по отношение на страната или междуправителствената организация, денонсирала протокола;

3. заявката отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително и тези за таксите.

б) Разпоредбите на буква „а“ се прилагат също по отношение на всяка международна марка, която е регистрирана в друга договаряща страна или междуправителствена организация, денонсираща този протокол, преди датата на влизането в сила на денонсирането, чийто титуляр, предвид денонсирането, не е правоспособен да подава международни заявки съгласно чл. 2, ал. 1.

Подписване; езици; депозитни функции

Член 16

(1) а) Този протокол е подписан в един екземпляр на френски, английски и испански език и е депозиран при генералния директор, след като е приключило подписването му в Мадрид. Текстовете на трите езика са идентични.

б) Официални текстове на този протокол са изготвени от генералния директор след консултация със заинтересуваните правителства и организации на немски, арабски, китайски, италиански, японски, португалски и руски език и на други езици, които Асамблеята може да посочи.

(2) Този протокол остава открит за подписване в Мадрид до 31 декември 1989 г.

(3) Генералният директор предава две копия на подписания текст, заверени от правителството на Испания, на всички държави и междуправителствени организации, които могат да станат членове на този протокол.

(4) Генералният директор регистрира този протокол при Секретариата на Организацията на обединените нации.

(5) Генералният директор съобщава на всички държави и междуправителствени организации, които могат да станат членове на този протокол, подписите, депозиранията на документи за ратификация, възприемане, утвърждаване или присъединяване, както и влизането в сила на този протокол и всяко негово изменение, всяко съобщение за денонсиране и всяка декларация, предвидена в този протокол.

Приет в Мадрид на 27 юни 1989 г.

Изменение на ПРОТОКОЛА ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

На своята тридесет и седма сесия (21-ва извънредна сесия), проведена в Женева от 25 септември до 3 октомври 2006 г., Асамблеята на Мадридския Съюз утвърди измененият текст на една разпоредба от Мадридския Протокол.

Изменението се отнася до чл. 5 от Мадридския Протокол и по-точно до разпоредбата на чл.5, ал. 2)в)2). Измененият текст на чл. 5.2)в)2), както е представен в приложение І към настоящия документ, представлява опростяване на настоящия текст на тази разпоредба и не изменя по същество разпоредбата.

Измененият текст на чл. 5.2)в)2) от Мадридския Протокол е приет на 3 октомври 2006 г. и влиза незабавно в сила.

Освен това, Асамблеята е приела текста на обяснителна бележка, която ще бъде публикувана в долния край на страницата към чл. 5.2)в)2) от Мадридския Протокол, по начин който да позволява на Асамблеята, във всеки един момент, да упражнява допълнително контрол върху начина на функциониране на утвърдената система за отказ, разписана в под алинеи от а) до г) от чл. 5.2) и да приеме съответно тяхното изменение в бъдеще, при условията на промяна в разпоредбата от чл. 5.2)д). Текстът на тази обяснителна бележка също е представен в приложение І към настоящия документ.

Протокол относно Мадридската Спогодба за международна регистрация на марките

приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. и изменен на 3 октомври 2006 г.

Член 5

Отказ и анулиране на международната регистрация по отношение на някои договарящи страни

(1) […]

(2) а) […]

б) […]

в) Такава декларация може да уточни, освен това, че когато отказът е основан на възражение срещу предоставянето на закрилата, той може да бъде изпратен в Международното бюро от Ведомството на договарящата страна след изтичане на срока от 18 месеца. Ведомството може, по отношение на дадена международна регистрация, да изпрати отказ след изтичане на срока от 18 месеца, само ако:

1. […]

2. Съобщението за отказ, основан на възражение, е осъществено в срок най- много от един месец, считано от датата, на която изтича срока за внасяне на възражението и не по-късно от седем месеца, считано от датата, на която е започнал да тече срока за внасяне на възражението.

г) […]

д) С изтичането на период от десет години, считано от момента на влизане в сила на Протокола, Асамблеята ще ревизира действието на утвърдената система, регламентирана в разпоредбите на точки от а) до г). След това, тези разпоредби могат да бъдат изменени след общо решение на Асамблеята*.

* Обяснителна бележка, приета от Асамблеята на Мадридския Съюз:

“ Член 5.2)д) от Протокола включва възможността Асамблеята да поддържа необходимостта от проверка на действието на утвърдената система от под-алинеи от а) до г), като от само себе си се разбира, че всяко изменение на тези разпоредби изисква общо решение на Асамблеята.”

Може да харесате още...