Промяна в данните на притежател на търговска марка

търговска марка, СОИСПотребителите на Мадридската система вече могат да управляват всички транзакции, свързани с промени в данните на притежателя на търговска марка и записването на откази, чрез WIPO IP Portal.

Промяна в данните на притежател на търговска марка

Тази услуга позволява да се промени името, адреса и данните за контакт на притежателя, както и неговото правно естество, както е записано в Международния регистър на СОИС.

Електронна версия на формуляра MM9, тази транзакция вече може да се извършва изцяло онлайн и следва процес стъпка по стъпка.

Отказ

Тази услуга позволява отказ от действието на международна регистрация на търговска марка за всички стоки и услуги по отношение на някои (но не всички) от посочените договарящи страни.

Електронна версия на формата MM7, тази транзакция вече може да бъде извършена изцяло онлайн и следва процес стъпка по стъпка.

Основни характеристики на новата услуга, предоставена от СОИС
  • Актуална информация за международната регистрация
  • Имейл за автоматично потвърждение, изпратен до лицето, подало искането, включващ:
    • подробности за действието
    • референтния номер на СОИС, свързан с искането
  • търсене по име на притежател или представител, търговска марка или международен регистрационен номер

Порталът на Световната организация за интелектуална собственост предоставя на всички заинтересовани страни лесен достъп до пълна гама онлайн услуги за интелектуална собственост. Особено внимание се обръща на свързаните с международната регистрация на патент, търговска марка, промишлен дизайн и географски указания.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост


Мадридски протокол

Мадридският протокол за международна регистрация на марки е договор, управляван от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. Той действа от април 1996 г. Ратифициран е от много държави по света, включително повечето европейски държави, САЩ, Япония, Австралия, Китай, Русия, а от октомври 2004 г. — и от Европейския съюз (ЕС).
Мадридският протокол дава възможност на притежателите на марка тя да бъде защитена в няколко държави. Подава се една заявка в национална или регионална служба за интелектуална собственост.

Може да харесате още...