Промишлен дизайн

промишлен дизайн
Промишленият дизайн в правната система на Република България

Националното законодателство в областта на промишления дизайн се състои от Закон за промишления дизайн /ЗПД/ и Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Ще бъдат разгледани следните показатели: обект и субект на правото, критерии за предоставяне на закрила като промишлен дизайн, обхват и продължителност на закрилата.

1.Обект на правото

Съгласно Чл. 3. ал. 1 на ЗПД е: “видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.” Съгл. чл.3 ал.2: “Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.”

Дизайн-решения, изключени от закрила като промишлен дизайн /чл.11, ал.2/

 • дизайн, който противоречи на обществения морал и на добрите нрави;
 • дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта, т.е. априори следват от изпълняваната от продукта техническа функция и липсва творческия елемент;
 • дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.
 • промишлен дизайн на продукт, свързан с отбраната и сигурността на страната, се регистрира след писмено съгласуване с Министерството на отбраната или с Министерството на вътрешните работи.
2. Условия за предоставяне на закрила на промишлен дизайн

Условията за предоставяне на закрила на промишлен дизайн са две: новост и оригиналност.

 1. новост – Чл.12 на ЗПД посочва: „Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света”. Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи
Разгласяването на дизайн – обект на заявка за регистрация, не влияе върху новостта му, когато това разгласяване е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно датата на приоритета от: автора, неговия правоприемник или трето лице в резултат на информация или действие на автора или на неговия правоприемник или трето лице във вреда на автора.
 2. оригиналност – Чл. 13 на ЗПД казва: “Дизайнът са счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета.” “При преценка на оригиналността се взема предвид степента на свобода на дизайнера при създаването на дизайна.”
3.Субект на правото върху промишлен дизайн

Субект на правото е лицето – заявител. Повява се и фигурата на лицето, създало този дизайн – авторът, който има право на авторство по този закон. Това право е безсрочно, непрехвърляемо и се ползва от защитата по този закон, независимо от защитата която може да получи по други закони.

4.Изключително право върху регистриран промишлен дизайн.

Съдържание и обхват на закрилата.

ЗПД изрично посочва: “Право върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация. Правото върху дизайн е изключително.”

Правото върху регистриран промишлен дизайн е комплексно право, състоящо се от три групи правомощия за притежателя на дизайн:

 • правото да използва дизайна,
 • правото да се разпорежда с него,
 • както и правото да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила.

Използването на дизайна включва редица стопански дейности като: производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели.
Обхватът на правната закрила се определя от изображението, съответно от изображенията на регистрирания дизайн и включва всеки идентичен дизайн по смисъла на ЗПД /чл. 12, ал. 2/, както и всеки дизайн, който в значителна степен е копие на регистрирания дизайн. Правото има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на дизайна.

Ограничения в изключителното право върху регистриран промишлен дизайн: Изключителното право върху промишлен дизайн не се разпростира върху следните действия:

 • използването на дизайн, когато се осъществява за лични потребности или с експериментална цел;
 • използването на дизайн с цел цитиране или обучение, ако това използване е съвместимо с добросъвестната търговска практика и не вреди без основание на нормалното използване на дизайна и при условие, че се посочва източникът;
 • използването на дизайн в чужди наземни, морски или въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат в територията на страната и в които той се прилага изключително за техните нужди, както и върху вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт на тези превозни средства.

Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за 3 последователни периода от по 5 г.
Патентно Ведомство съставя и поддържа за всеки регистриран дизайн досие, което включва цялата документация по регистрацията. Държавният Регистър на промишлените дизайни е публичен. С това на практика се осигурява едно актуално информиране на обществеността за всички закриляни като промишлен дизайн решения, както и за промени в правния им статус.
Процедурата по заявяване, експертиза и регистрация на промишлен дизайн е строго регламентира в следните нормативни документи: Закон за промишления дизайн и Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Промишлен дизайн на общността

Система за регистрация на дизайн на Общността

На 12 декември, 2001 г. Съветът на Европейския съюз приема Регламент 6/2002 за единен дизайн на Общността. Целите на този Регламент са подчинени на целите на Общността, формулирани в Договора за учредяване на Европейската общност /чл. 308/. Системата за регистрация на Дизайн на Общността работи от 6 март, 2002 г. Органът, отговорен за администрирането на дизайни на Общността, е Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар / OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market./. То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте.
Ще представим основни понятия и положения на Дизайна на Общността:

1. Дизайн на Общността е: “външният вид на продукта или част от него, определен по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/ или материалите на продукта и/ или орнаментите му” /чл. 3 т. а/; като:

 • “Продукт” е: “всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително части, предназначени да сглобяване в комплексен продукт, опаковка, облекло, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми”; /чл. 3 т. б/
 • “комплексен продукт” е: ”продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заменят, даващи възможност по този начин за демонтаж или повторен монтаж на продукта”/чл.3 т.в/.

2. За да бъде закрилян един дизайн, той трябва да отговаря поставените в чл. 4 изисквания за закрила:

 • новост – “Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен” /чл. 5 ал. 1/ като “дизайните се считат за идентични, ако се различават само в несъществени детайли” /чл. 5 ал. 2/;
Разгласяване, което не влияе върху новостта е това, което е направено от автора или от трето лице в рамките на 12 месечен период.
 • индивидуален характер – “Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в осведомения потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава в такъв потребител всеки станал общодостъпен дизайн” /чл. 6 ал. 1/. Като при определяне на индивидуалния характер “се взема под внимание степента на свобода на автора при разработването на дизайна” /чл. 6 ал. 2/

3. Дизайнът на Общността може да съществува в две форми:

 • регистриран дизайн на Общността
 • нерегистриран дизайн на Общността.
За разлика от регистрирания дизайн на Общността, за да се защити нерегистриран дизайн на Общността, не е необходимо да се подава заявка. Това улеснение, обаче, има и свой недостатък, тъй като на практика притежателят на право върху нерегистриран дизайн може да се изправи пред сериозни затруднения при доказване съществуването на закрилата.

4. Времетраене на закрилата за дизайн на Общността.

 • Дизайн, който отговаря на посочените по-горе изисквания се закриля с нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години от датата, на който дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността.
 • Дизайн, който отговаря на изискванията за регистрация и след регистрацията му във Ведомството, получава закрила за период от пет години от датата на подаване на заявката. Притежателят на правото може да получи продължение на срока на закрила с един или повече периоди от по пет години, но не повече от общо 25 години от датата на заявяване. /чл. 12/

5. Субект-носител на правото върху дизайн на Общността е авторът, негов правоприемник или работодател, като тук важат клаузите от националните законодателства в областта на дизайна. Авторът има право, така както и заявителят или притежателят на регистрирания дизайн на Общността да бъде посочен като такъв пред Ведомството и в регистъра. /чл. 18/

6. Правата, предоставяни с дизайн на Общността са, както следва:

 • За регистриран дизайн – Притежателят на регистриран дизайн на Общността има изключителното право върху дизайна. Изключителното право включва: да използва и да забрани на трети лица да произвеждат, предлагат, разпространяват на пазара, внасят, изнасят, използват или съхраняват за тези цели продукти, в които е включен дизайнът, които не създават различно цялостно впечатление. Регистрираният дизайн на Общността има срок на закрилата 5 години, считано от датата на подаване на заявката. Този срок е максимум 25 години.
 • За нерегистриран дизайн – правото на притежателя да забранява действия на използване, само ако оспорваното използване е резултат от копиране на защитения дизайн /чл. 19 ал. 2/ Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн, ако е плод на самостоятелна творческа дейност на автор, за който има основания да се предполага, че не е запознат с дизайна, направен общодостъпен от притежателя. Посоченото право се отнася и до регистриран дизайн с отложена публикация. /чл. 19 ал. 3/

7. Дизайнът на Общността не предоставя права по отношение на:

a. Действия, извършени частно и за нетърговски цели;
b. Действия с експериментална цел;
c. Репродуктивни действия с цел цитиране или обучение;
d. Оборудването на регистрирани в трета страна морски или въздушни превозни средства, временно навлизащи в територията на Общността; вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт и извършването на самия ремонт на тези превозни средства.

Системата за придобиване на изключително право върху Дизайн на Общността е регистрационна. Проверката на заявките обхваща главно формалните изисквания. Не се извършва експертиза по същество, освен за да се установи дали заявката се отнася до дизайн и дали този дизайн не противоречи на обществения ред или на добрите нрави.

Регистърът на регистрираните дизайни на Общността е база-данни, съдържаща информация за всички регистрирани и публикувани от Ведомството дизайни. Информацията в Регистъра постоянно се обновява, за да се отразят всички настъпили промени.
Регистърът е публичен и достъпен. Освен това, досиетата са на разположение на обществеността при подадена писмена молба и заплатена такса. Досиетата, също така, съдържат информация, която не се публикува в Регистъра, а може да представлява интерес за трети лица, например кратко описание на дизайна, ако заявителят е представил такова.

Предимства на системата за регистрация на дизайн на Общността:

 • унифицирана и стабилна закрила в целия Европейски съюз;
 • реализиране на административни и финансови икономии;
 • преодоляване на конфликтите в търговията между страните – членки, породени от различията в националните законодателства в областта на дизайна;
 • преодоляване на пречките пред конкуренцията на територията на Общността и свободното движение на стоките, породени от огромния брой заявки, ведомства и процедури.

Проф. д-р Мария МарковаАвтор: Проф. д-р. Мария Маркова е автор на редица публикации в областта на интелектуалната собственост като единство от правни, икономически и управленски аспекти. По-значимите монографични изследвания са следните: “Фирмен дизайн”, 2001 г. “Художествено- литературна собственост”, 2003 г., “Биотехнологии и биотехнологични постижения”, 2006 г. , “Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина”, 2008 г.