Одобрени са промени в наредбата за регистрация на промишлен дизайн

промишлен дизайнПравителството направи промени в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Новите текстове следват измененията в Закона за промишления дизайн, които влязоха в сила на 12 февруари т. г. Те ограничават извършваната експертиза само до проверка на външния вид на продукта или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите и цветовото съчетание, както и до възможността той да противоречи на обществения ред и добрите нрави. С оглед на това отпада и изискването за публикуване на заявката за промишлен дизайн преди провеждането на експертизата. Предвидени са изменения и в нормите, уреждащи производството по постановяване не само на пълен, но вече и на частичен отказ за регистрацията на промишлен дизайн. По този начин се улеснява заявителят при преценката му за обхвата на правната закрила, която се търси със заявката.

Друга промяна е свързана със съкращаване на сроковете за заплащане на таксите, както и за коригиране на недостатъци по заявката и за отговор срещу предварителен отказ. Целта е ускоряване на производството по регистрация.

Предлагат се разпоредби, които подробно уреждат производството по ново въведената процедура за отлагане на публикацията на регистриран промишлен дизайн.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...