Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от ПВ на Република България

 

Институция: Патентно ведомство на Република България

Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България

За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Дата: 16.12. 2019 г.

Контакт за въпроси: Силвия Беркова sberkova@bpo.bg

Телефон: 02/97 01 331

постановление1. Дефиниране на проблема:

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

На 28 ноември 2019 г. от Народното събрание на Република България беше гласуван и приет на второ четене проект на изцяло нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Същият е публикуван в Държавен вестник, бр. 98 от 13 декември 2019 г. и влиза в сила три дни след обнародването му. Една от съществените промени, които този закон внася в уредбата на обществените отношения, свързани със закрилата на регулираните от него обекти на индустриална собственост, е свързана с вида на дължимите държавни такси, които се събират за предоставяните от Патентно ведомство (ПВ) услуги, посочени в чл. 4 от него. Тази промяна е свързана с въвеждане на нови правила за заплащане на дължимите държавни такси в производствата по регистрация на марки и географски означения. Досега съществуващият модел, съгласно който заплащането се извършва на всеки един от етапите на процеса по регистрация, е заменен с едно заплащане за обединена услуга, наречена „такса за заявяване и експертиза“, дължима при подаване на заявката. С новия ЗМГО е въведена и една нова държавна такса, която се заплаща от потребителите при подаване на искане за възстановяване на срок. В същото време е предвидено решенията за прекратяване на производствата по заявки за регистрация на географско означение или за отказ от вписването на ползвател, които до влизане в сила на новия ЗМГО се разглеждаха от състави по спорове на Патентното ведомство, да се обжалват по съдебен ред. Това от своя страна налага предвидените за тези производства държавни такси да отпаднат. Тези промени в законодателството безспорно изискват да бъде изменена и допълнена действащата към момента Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България (Тарифата), в частта, касаеща вида и размера на таксите, свързани със закрилата на марките и географските означения.

Поради факта, че съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на новия ЗМГО, неговите разпоредби се прилагат и за заявки, подадени преди влизането му сила, по които няма влязло в сила решение, е необходимо приемането на предложения акт да стане във възможно най-кратък срок. За да се осигури ефективното прилагане на тази разпоредба на закона, в ПЗР на Тарифа се предвижда да бъде включен текст, съгласно който по всички заявки, попадащи в обхвата на § 5, ал. 1 от ПЗР на новия ЗМГО, както и по заявки подадени след влизане в сила на този закон, но преди влизане в сила на постановлението за изменение и допълнение на Тарифа, се дължат такси по предлагания за изменение и допълнение акт. Предвижда се също така да бъде установен редът, по който тези такси ще бъдат събирани, като се предлага на заявителя, съответно на лицето, което го представлява, да се изпраща съобщение за доплащане на разликата между дължимата държавна такса, определена съобразно настоящото изменение и допълнение на Тарифата и реално заплатената от него сума.

С оглед изменение в новоприетия закон на терминологията и номерацията на разпоредбите, уреждащи конкретни хипотези, за които се дължат държавни такси, е необходимо същите да бъдат отразени и приведени в съответствие в текстовете на Тарифата.

Приемането на предлагания проект на нормативен акт се налага и от факта, че с § 4 от ПЗР на новия ЗМГО се отменя Законът за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 61 от 2018 г.), с което отпада и едно от основанията за издаване на постановлението, с което е приета Тарифата.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности, тъй като основната причина за предложеното изменение и допълнение на Тарифата е, че тя вече не отговаря напълно на новата законодателна уредба.

До приемането на новия ЗМГО, заплащането на таксите за отделните административни услуги се извършваше на различни етапи от производството. Така например, при подаване на заявка за марка до три класа, потребителят заплащаше такса по чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а“ (за „заявка и експертиза до три класа“) и по т. 3 (за „публикация в Официалния бюлетин на ПВ“) от Тарифата. Когато след разглеждане на заявката и извършване на формална експертиза и експертиза по същество се установи, че заявката отговаря на изискванията за регистрация, на заявителя се изпращаше съобщение за дължими такси за „регистрация“, „издаване на свидетелство за регистрация“ и „публикация в Официалния бюлетин на ПВ“ (чл. 4, ал. 2, т. 5 – т. 7 от Тарифата). След заплащането им се извършваха и действията по предоставяне на услугите. Този механизъм е отразен в действащата към момента Тарифа.

Съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, заявителят дължи заплащане на държавна такса при подаване на заявката, която е наречена „такса за заявяване и експертиза“. Тя се дължи за всички действия по извършването на формална експертиза и експертиза по същество на заявена марка до три класа, за публикация на заявката и на вече регистрираната марка в Официалния бюлетин, за самата регистрация, както и за вписването и в Държавния регистър на марките. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“ е същият, като общият размер на таксите по чл. 4, ал. 1, т. 1,6. „а“, т. 3, т. 5 и т. 7 от Тарифата, но таксата е една.

Съответните изменения се отнасят и за реда за подаване на заявка за регистрация на географско означение и за вписване на последващ ползвател. При действието на отменения ЗМГО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, при подаване на заявка за регистрация на географско означение или вписване на ползвател, заявителят заплащаше такси по чл. 4, ал. 2, т. 1, б. „а“ (за „заявяване и експертиза за регистрация на географско означение“), съответно б. „б“ (за „заявяване и експертиза за вписване на последващ ползвател на географско означение“) от Тарифата, а останалите такси, свързани с регистрацията, а именно таксите за „регистрация и вписване на първи ползвател“, съответно за „вписване на последващ ползвател“, за издаване на свидетелство“ и за „публикация в Официалния бюлетин“ (посочени в чл. 4, ал. 2, т. 2- т. 5 от Тарифата) се заплащаха след получаване на съобщение, ако се установи, че заявката отговаря на изискванията.

Съгласно чл. 4 от новия ЗМГО, заявителят дължи заплащане на държавна такса при подаване на заявката, която е наречена „такса за заявяване и експертиза“, но обхваща дейностите за извършването на формална експертиза и експертиза по същество на заявено географско означение или на заявката за ползвател и за вписването му В Държавния регистър на географските означения. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“ е същият, като общият размер на таксите по чл. 4, ал. 2, т. 1, б. „а“, съответно б. „б“ и т. 5 от Тарифата, но таксата е една.

Този ред не може да бъде приложен без изменение на Тарифата, тъй като, както беше посочено вече, видът на таксите по чл. 4 от новия ЗМГО, както и редът за плащането им са различни от вида на таксите и редът за плащането им по чл. 4 от отменения ЗМГО и подзаконовите актове по прилагането му.

Без да бъде приет предложения нормативен акт не е възможно да бъде приложен и редът за предоставяне на услугата за възстановяване на пропуснати срокове поради особени непредвидени обстоятелства, предвиден в чл. 81 от ЗМГО, тъй като няма да е ясен размерът на дължимата държавна такса. Няма да е възможно и ефективното прилагане на § 5, ал. 1 от ПЗР на новия ЗМГО по отношение на събраните от Патентното ведомство дължими държавни такси по заявки, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на новия закон.

Съществуването на текстове, предвиждащи заплащането на такси пред Патентното ведомство за услуги, които то не предоставя, би било в нарушение на чл. 12 от Закона за нормативните актове.

Наличието на несъответствия в терминологията и препратките между текстовете на ЗМГО и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството ще затруднят потребителите при упражняването на правата им и биха могли да доведат до забавяне на регистрациите.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са извършвани последващи оценки и анализи.

2. Цели:

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

1. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба, касаеща заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения с приетия нов Закон за марките и географските означения.

2. Да се преодолее правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения по заявки, попадащи в § 5 от ПЗР на новия ЗМГО.

3. Привеждане в съответствие на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България с чл. 12 от Закона за нормативните актове.

4. Да се предотврати възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация в следствие на настъпилите законодателни промени.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

Патентното ведомство на Република България
Заявители и притежатели/ползватели на марки и географски означения;
Вписани представители или съдружия от представители по индустриална собственост. Към настоящия момент има 650 вписани представители и 5 съдружия;
Представители или съдружия от представители по индустриална собственост, упражняващи професията в други държави членки на ЕС, на Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, които имат интерес да извършват услуги на територията на Република България;

4. Варианти на действие:

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие„.

Вариант 1Без предприемане на действие “

1. Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България няма да съответства на съществуващата и приложима съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове уредба, определена в ЗМГО (обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.) и ще се залази правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения.

3. Няма да е възможно и ефективното прилагане на § 5, ал. 1 от ПЗР на новия ЗМГО по отношение на събраните от Патентното ведомство дължими държавни такси по заявки, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на новия закон.

4. Няма да може да бъде приложен предвиденият в новия ЗМГО ред за предоставяне на услугата за възстановяване на пропуснати срокове поради особени непредвидени обстоятелства, предвиден в чл. 81 от ЗМГО .

5. Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България няма да е в съответствие с чл. 12 от Закона за нормативните актове.

Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата

  1. Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България ще съответства на съществуващата и приложима съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове уредба, определена в ЗМГО (обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.) и ще се осигури правната сигурност за потребителите относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения.
  2. Ще се осигури ефективното прилагане на § 5, ал. 1 от ПЗР на новия ЗМГО по отношение на събраните от Патентното ведомство дължими държавни такси по заявки, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на новия закон.
  3. Ще бъде възможно прилагането на предвиденият в новия ЗМГО ред за предоставяне на услугата за възстановяване на пропуснати срокове поради особени непредвидени обстоятелства, предвиден в чл. 81 от ЗМГО .
  4. Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България ще бъде приведена в съответствие с чл. 12 от Закона за нормативните актове.

5. Негативни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

Вариант 1 „Без предприемане на действие“

1. Ако не бъде прието Постановлението за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България ще продължава да съществува подзаконов нормативен акт, който противоречи на въведените със ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 98 от 13. 12. 2019 г., законодателни промени, предвиждащи промени във вида и начина на заплащане на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения.

2. Патентното ведомство няма да може да изпълни ефективно задължението си да събере дължимите държавни такси по заявки за марки и географски означения, които попадат в обхвата на § 5 от ПЗР на действащия ЗМГО, както и по искания за възстановяване на срокове, пропуснати поради особени непредвидени обстоятелства.

3. Служителите в администрацията на Патентното ведомство на Република България ще отговарят на по-голям брой запитвания, касаещи дължимите държавни такси по различните услуги, които предоставя и ще е необходимо да се ангажират допълнително с действия по възстановяване на платени държавни такси, които вече не са дължими.

4. Заявителите и притежателите на марки, както и заявителите и ползвателите на географски означения и техните представители ще продължат да изпитват затруднения при прилагането на процедурите, което означава, че по отношение на тях няма да е спазен напълно принципа за предвидимост и правна сигурност от действията на администрацията. Те няма да могат да упражнят и ефективно правата си, свързани с възможността да подадат искане за възстановяване на срокове.

1. Не е установена възможност за негативно въздействие върху Патентното ведомство. Въпреки предвиденото отменяне на две от таксите (по чл. 4, ал. 2, т. 6, б. „а“ и б. „в“) от Тарифата, не се очаква това да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като през последните пет години няма подадена нито една жалба срещу решение за прекратяване на производството по заявка за регистрация на географско означение или по отказ от вписване на ползвател и следователно такива такси не са постъпвали в бюджета.

2. Не е установена възможност за негативно въздействие от приемането на акта върху заявителите и притежателите на марки, както и за заявителите и ползвателите на географски означения и техните представители. Това е така, доколкото самото задължение за заплащане на единна такса за „заявяване и експертиза“ при подаване на заявки, както и такса за „възстановяване на срока“ произтича не от промяната на Тарифата, а от приетият нов ЗМГО. Следва да се има предвид, че както беше посочено по-горе размерът на таксата за „заявяване и експертиза“ е сбор от досега дължимите такси за същите действия, но се заплаща не на отделните етапи от производството, а при подаването на заявката за регистрация.

6. Положителни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Вариант 1Без предприемане на действие “

Не са установени положителни въздействия върху никоя от заинтересованите страни при положение, че Тарифата остане непроменена.

Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата “

1. Подзаконовата нормативна уредба, касаеща заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения ще бъде приведена в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения (обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.).

2. Ще се преодолее правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения по заявки, попадащи в § 5 от ПЗР на новия ЗМГО.

3. Привеждане в съответствие на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България с чл. 12 от Закона за нормативните актове. Ще бъде спазено и изискването в нея да бъде посочено актуалното правно основание, на което същата е издадена.

4. Ще се предотврати възможността от объркване на потребителите (заявителите и техните представители) относно вида и размера на дължимите държавни такси и евентуално забавяне на процесите по регистрация в следствие на настъпилите законодателни промени.

5. Патентното ведомство и служителите от администрацията му ще прилагат по отношение на заявителите и притежателите на марки и техните представители нормативна уредба, която е ясна и предвидима. Ще намалее броят на запитванията, произтичащи от съществуващите неясноти относно дължимите държавни такси, и ще се предотврати опасността от увеличаване натовареността на работата на администрацията по искания за възстановяване на недължимо платени такси.

7. Потенциални рискове:

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани възможни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

Ще се повиши
Ще се намали
* Няма ефект

Всички промени в Тарифата, включително въвеждането на единна такса за „заявяване и експертиза“ и на такса за „възстановяване на срок“ отразяват вече действащите законодателни промени, въведени със ЗМГО. Те не се въвеждат с настоящия нормативен акт, а той единствено конкретизира размера на дължимите държавни такси. Следва да се има предвид, че размерът на единна такса за „заявяване и експертиза“ представлява сбор на дължимите такси за извършените действия до издаване на решение по заявката за марка или географско означение, прилагани и до сега.

Що се касае до новата такса за „възстановяване на срок“, то същата е вече въведена с новия ЗМГО и не може да се твърди, че конкретизирането на размера й води до допълнителна административна тежест за потребителите.

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Не се създават нови регистри.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

* Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект

Проектът на акт засяга пряко микро-, малките и средни предприятия, доколкото същите могат да бъдат заявители или притежатели на марки, както и заявители или ползватели на географски означения.

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

□ Да
* Не

12. Обществени консултации:

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

Проектът на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката, Патентното ведомство на Република България и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за становища, предложения и възражения.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

□ Да
* Не

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Силвия Беркова, главен секретар на Патентно ведомство на Република България
Дата: 16.12.2019г.
Подпис:

Може да харесате още...