Проект за нов Наказателен кодекс

min_savetЗаместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова представи в Министерски съвет проектът за нов Наказателен кодекс.

В частта престъпления против интелектуалната собственост са предвидени следните текстове:

Раздел VІІ

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Плагиатство

Чл. 210. (1) Който издава, представя или използва от свое име или под псевдоним:

1. чуждо произведение на науката, литературата или изкуството, или на значителна част от такова произведение;

2. чужд запис или чужда програма,

се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба, както и с порицание.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който представи за регистрация от свое име чужд проект за изобретение, полезен модел или промишлен дизайн.

Включване като съавтор

Чл. 211. (1) Който се включи като съавтор на предмет по чл. 210, като злоупотреби с общественото си положение и без да е взел участие в творческата работа по неговото създаване, се наказва с лишаване от свобода до три години, с глоба и с порицание.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, което се е възползвало от това си качество, наказанието е лишаване от свобода до четири години, глоба и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.

Ползване на чужда интелектуална собственост

Чл. 212. (1) Който противозаконно записва или използва по какъвто и да е начин предмет по чл. 210 без съгласието на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба.

(2) Който противозаконно държи носители на предмет по чл. 210 в големи размери или в голямо количество, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба не по-малко от две хиляди лева.

(3) Когато предметът по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева, като съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на дееца.

(4) Когато с деяние по ал. 1 – 3 са причинени значителни вредни последици, наказанието е:

1. в случаите по ал. 1 или 2 – лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева;

2. в случаите по ал. 3 – лишаване от свобода от три до десет години, глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(5) Когато деянието по ал. 1 или 2 представлява маловажен случай, наказанието е глоба.

(6) Предметът на престъплението по ал. 1 – 5се отнема в полза на държавата и се унищожава независимо чия собственост е.

Използване на обект на изключително право

Чл. 213. (1) Който противозаконно използва в производствена или търговска дейност чуждо патентно изобретение, чужда марка, чуждо географско означение или чужд промишлен дизайн, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, както и с глоба.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който противозаконно използва в търговска дейност сорт растение или порода животно, обект на изключително право.

(3) Когато са произведени стоки в големи размери или в голямо количество чрез използване на предмет по ал. 1 или 2, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба не по-малко от две хиляди лева.

(4) Когато предметът по ал. 3 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева, като съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на дееца.

(5) Когато с деяние по ал. 1 – 4 са причинени значителни вредни последици, наказанието е:

1. в случаите по ал. 1 – 3 лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева;

2. в случаите по ал. 4 – лишаване от свобода от три до десет години, глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(6) Съобразно с различията по ал. 1 – 5 се наказва и онзи, който държи стоки, за чието производство е използван предмет по ал. 1 или 2.

(7) Когато деянието по ал. 1 или 2 представлява маловажен случай, наказанието е глоба.

(8) Предметът на престъплението по ал. 1 – 7се отнема в полза на държавата и се унищожава независимо чия собственост е.

Пълният текст на проекта е достъпен на интернет-страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации: www.justice.government.bg / www.strategy.bg .

 

Може да харесате още...