Проект за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство

ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

тарифа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №…………….2020 г.

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 27.12.1999 г. (Обн. ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп. бр. 117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2017 г.)

 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:
а)в т. 1, буква „а“, първа и втора колони числата „140“ и „330“ се заменят съответно с „520“ и„1010“;
б)точки 3, 5 и 7 се отменят;
в)в основния текст на т. 8 думите „публикация в Официалния бюлетин“ се заменят с „вписване в Държавния регистър на марките“;
г)създава се нова т. 11:
„11. Разглеждане на опозиции и искания за заличаване на регистрация във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО“. В първа и втора колони се вписва числото „50“;
д)досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана марка и издаване на удостоверение и публикация в Официалния бюлетин“ се заменят с „частичен отказ от право върху марка“.

2. В ал. 2:
а)в т. 1, букви „а“ и „б“, числата „180“ и „150“се заменят съответно с „220“ и „190“;
б)точка 5 се отменя;
в)точка 6 се изменя така:
„6. Разглеждане на жалби срещу решения за отказ на регистрацията по чл. 97, ал. 3 от Закона за марките и географските означения“;
г)в т. 7 думите „чл. 57, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 92, ал. 1, т. 2“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст на т. 3 думата „технически“ се заменя с „явни фактически“;
2. Създава се нова т. 4:
„4. Искане за възстановяване на срок“. В първа и втора колони се вписва числото „100“;
3. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6, като в тях думите „и публикация в Официалния бюлетин“ се заличават;
4. Досегашната т. 6 става т. 7, като в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин за вписването“ се заличават;
5. Досегашната т. 7 става т. 8, като в нея думата „публикации“ се заменя с „вписвания“;
6. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 9, 10 и 11;
7. Досегашната т. 11 става т. 12 и се изменя така:
„12. Искане за вписване на наложени обезпечителни мерки, запор или включване в масата на несъстоятелността“;
8. Досегашната т. 12 става т. 13, като се изменя така:
„13. Искане за вписване на учреден особен залог“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) По заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на Закона за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.), както и за заявки, подадени след влизане в сила на този закон, но преди влизане в сила на постановлението, се дължат такси в съответствие с чл. 4, ал. 1, съответно ал. 2 от настоящото изменение и допълнение на Тарифата.

(2) Преди вземане на решение за регистрация по заявка на марка или географско означение, попадаща в обхвата на § 3, ал. 1, на заявителя, съответно на лицето, което го представлява, се изпраща съобщение за доплащане в 14-дневен срок от получаване на съобщението, на разликата между дължимата държавна такса, определена съобразно настоящото изменение и допълнение на Тарифата, и реално заплатената от него сума. Ако таксата не бъде доплатена, заявката се счита за оттеглена.

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г.).

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(БОЙКО БОРИСОВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
(ВЕСЕЛИН ДАКОВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО:
(СИЛВИЯ БЕРКОВА)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ
И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО:
(ВЕРОНИКА ТОДОРОВА)

Може да харесате още...