Проекти, карти, схеми, планове и други

Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката.

Проект – Според българския тълковен речник терминът „проект” означава „разработен план или схема, чертеж за построяването на нещо, за създаването на нещо, архитектурен проект”.

При техническите проекти различаваме:

Идеен проект, който представлява разработка на варианти върху поставена техническа задача или тема.. Съдържа обяснителна записка и технико икономическа документация обосноваваща проекта. На тази база се избира най изгодният вариант на техническото решение.

Работен проект, който е следствие на идейният проект и представлява окончателния вариант за строителството на различни обекти (жилищни сгради, технически съоръжения като мостове, пътища, хидро съоръжения)

Карта – Според българския тълковен речник терминът „карта”означава „чертеж на земната повърхност или на звездното небе, на който с условни знаци са дадени географски, геоложки, езикови особености и е означен мащабът на умаляване”.

Схема – Според българския тълковен речник терминът „схема”означава ”опростен чертеж, на който е показана същността на предмета,. схема на машина”. В този смисъл схемата може да бъде част от технически проект.

План – Според българския тълковен речник терминът план означава „чертеж, който изобразява в плоскост нещо в умален вид, план на сграда. Място, разположение на някакъв обект в перспектива. Мащаб на изображение на нещо”.

Притежател на авторско право върху проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката.

Създателят на проекти, карти, схеми, планове е и притежател на авторското право върху тези обекти.

Икономически права на автора

  • възпроизвеждане на произведението;
  • разпространение на произведението;
  • публично представяне на произведението;
  • превеждане на произведението;
  • преработка на произведението.

Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване и за всяко поредно използване на произведението.

Може да харесате още...