Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни от 2011 година, 

текста на казусите остава неизвестен….

КАЗУС № 1 – 30 точки

От кандидата се очаква да посочи следното, като изложи и аргументи за това:

Първата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.2 и т.4 от ЗМГО: по отношение на стоките е лишена от отличителност и указва качество на стоките; по отношение на ресторантьорските услуги е лишена от отличителност и е описателна, доколкото ресторантьорските услуги са свързани с предлагане на продукти с такива качества.
Втората марка е регистрабилна и за стоките, и за услугите.
Третата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.2 и т.4 от ЗМГО: по отношение на стоките е лишена от отличителност и указва качество на стоките; по отношение на ресторантьорските услуги е лишена от отличителност и е описателна, доколкото ресторантьорските услуги са свързани с предлагане на продукти с такива качества.
Четвъртата марка е регистрабилна и подходяща за стоките и за услугите
Петата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.4: указва стойността
на стоките и услугите.
Шестата марка е регистрабилна и подходяща за стоките и за услугите.
Седмата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1 т.12 от ЗМГО – регистрирано наименование за произход.
Осмата марка по отношение на стоките попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.2 и т.3 или т.4 от ЗМГО – лишена от отличителност, указание, станало обичайно в говоримия език и търговската практика по отношение на стоките или указва вида на стоките; по отношение на услугите – е лишена от отличителност и е описателна, доколкото ресторантьорските услуги са свързани с предлагане на такива продукти – чл.11, ал.1, т.2 и т.4 от ЗМГО.
Деветата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1, т.7 от ЗМГО по отношение на стоките и услугите.
Десетата марка регистрабилна и подходяща и за стоките, и за услугите.
Единадесетата марка е регистрабилна и подходяща и за стоките, и за услугите.
Дванадесетата марка е регистрабилна и подходяща и за стоките, и за услугите.
От кандидата се очаква да направи заключение, че не е налице сходство между марка №11 и марката на конкурента ФАНТАСТИЧНИ ИЗКУШЕНИЯ и между марка №4 и марката на конкурента БЕЛИЯ КОН.

КАЗУС № 2 – 25 точки

От кандидата се очаква да посочи различни начини за заявяване на марката в различните държави, както и поддържане на вече съществуващите регистрации на марката в Сърбия и Унгария. Кандидатът следва да съобрази, че срокът на действие на притежаваните от клиента регистрации ще изтече скоро.
1. Вариант: Подаване на заявка за регистрация на марката по национален ред в България. След това подаване на международна заявка по Протокола от Мадрид, в която да се посочат като договарящи страни включително Сърбия и Унгария, като за тях се поиска субституция на националните регистрации.
2.Вариант: Подаване на заявка за регистрация на марката по национален ред в България; след това подаване на международна заявка по Протокола от Мадрид като в международната регистрация се посочат като договарящи страни ЕС, Македония и Сърбия.
В този случай следва да се претендира старшинство за територията на Унгария и отново да се поиска субституция на националната регистрация в Сърбия.
3. Вариант: Заявяване на марката като марка на ЕС с претенция за старшинство в Унгария. Марката на ЕС да се използва за базова заявка за международна регистрация по Протокола, в която да се посочат Македония и Сърбия като договарящи страни и да се поиска субституция на националната регистрация в Сърбия.
За базова регистрация на международната заявка може да се използва и регистрацията в Сърбия и да използвате вариант 1 или вариант 2.
Отговорът, че може да се подадат национални заявки във всяка държава по отделно следва да бъде придружен с коментар, че това не е най-подходящият вариант.
Очаква се кандидатът да посочи накратко предимствата и недостатъците на различните варианти.

КАЗУС № 3 – 20 точки

В отговора следва да се посочи, че искането е подадено след изтичане на срока по чл. 19 ЗМГО и, че релевантният петгодишен период за доказване на реално използване на марката е 08.04.2005г.-08.04.2010г.
Доказателство №6 не е релевантно към случая, тъй като е извън този период. Релевантни доказателства са №1, 3, 4 и 5.
Доказателство № 2 е само намерение за използване, не доказва реално използване на марката, но може да се разглежда във връзка с останалите доказателства.
Доказателство №1 показва начина на използване на марката във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана.
От анализа на представените доказателства да се направи извод, че марката е реално използвана в търговската дейност на територията на Р България чрез внос и продажби, както и поставяне на знака върху опаковка на стоките. Искането за отменяне действието на международна регистрация №590ххх Lartus не е основателно.

КАЗУС № 4 – 25 точки

От кандидата се очаква да посочи следното като изложи аргументи за това:
Искането е основателно по следните съображения:
Искането следва да е подадено на основание чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД. Мотивите за заличаване на това основание са наличието на по-ранната международна регистрация
№ 812ХХХ „Milki” – словна, регистрирана, за стоките от клас 30: какао, шоколад, сладкиши и захарни изделия.
Следва да се отбележи, че по-ранната международна регистрация № 603ХХХ „Milka MILKINIS” – комбинирана, регистрирана за стоките от клас 30: сладкиши и захарни изделия не е включена изцяло в дизайна на кутиите, предмет на оспорената регистрация и не може да обоснове заличаването на дизайна.
По отношение на посочения по-ранен дизайн на ЕС № 000607254 „Кутии”,
включващ два дизайна, приложени към кутии, сравнителният анализ показва, че не оспорва новостта, тъй като видимият външен вид на продуктите е определен от различни особености – линии, рисунък, орнаменти и цветово съчетание, поради което, ако искането е подадено на основание чл.29, ал.1, т.1 или т.3, то е неоснователно.
Следва да се спомене, че забраната за използването на по-ранно право върху марка по смисъла на чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД се преценява с оглед естеството на продукта, към който е приложен дизайнът и неговата връзка със стоките, за които е регистрирана марката.

Може да харесате още...