Инструкция за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази инструкция урежда реда и начина на провеждане на обучението и изпита на кандидатите за представителите по индустриална собственост (представители) и вписването им в Регистъра на представителите по индустриална собственост, който се поддържа от Патентното ведомство.

Глава втора

ОБУЧЕНИЕ

Чл.2 Целта на обучението е актуализиране на знанията на кандидатите за представители в областта на индустриалната собственост, придобити от тях в резултат на най-малко двугодишната им практика в областта.
<!–nextpage–>
Чл.З Обучението се провежда под формата на курс, организиран от Патентното ведомство, съгласно чл.6, ал.З от НПИС.

Чл.4 (1) Курсът на обучение е в рамките на 150 учебни часа и се състои от два модула — за изобретения и полезни модели, и за марки, географски означения и промишлен дизайн.

(2)  За всеки модул се заплаща отделна такса, определена със заповед на председателя на ПВ. В таксата не се включват дневни и квартирни разходи.

(3)   Програмата за обучение, уточнена по дни, часове и лектори, се утвърждава със заповед на председателя на ПВ и е съставена въз основа на изпитния списък от нормативни и други актове, съгласно приложение I, който се актуализира съобразно действащата нормативна уредба.

(4)   Лекционните материали от курса са достъпни за общо ползване в Централна патентна библиотека.

Чл.5 Курсът на обучение се организира при наличие на най-малко 10 заявления за участие в курса. .

Чл.б Началната дата на курса, мястото на провеждането му, както и програмата по чл.

4,   ал. 3 се обявяват на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство един месец преди започване на курса.

Чл.7 Включването в курса на обучение става след подаване на заявление от кандидата до председателя на Патентното ведомство, придружено от документ за платена такса.

Чл.8 Завършилите курса за обучение получават документ, удостоверяващ участието на кандидата в курса и времетраенето на курса

Глава трета

ИЗПИТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.9 (1) Изпитът за представители се организира и провежда от Патентното ведомство.

(2)   Кандидатът за представител има право на избор по отношение на обектите на индустриална собственост, за които желае да придобие правоспособност, а именно:

 1. изобретения и полезни модели;
 2. марки, географски означения и промишлен дизайн;
 3. обектите по т.1 и т.2.

(3)     Датата и мястото на провеждане на писмените изпити, както и размера на таксата по чл.б, ал.2 от Наредбата за представители по индустриална собственост (НПИС) се обявят на интернет страницата и на таблото за обявления в пред регистратурата на Патентното ведомство не по-късно от 40 дни преди провеждане на изпита.

Раздел I ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Чл. 10 (1) Със заповеди на председателя на Патентно ведомство се назначават следните изпитни комисии и работни групи:

 1. изпитни комисии за провеждане на писмените изпити – за обектите по чл.9, ал.2, т.1 и по чл.9, ал.2, т.2;
 2. изпитна комисия за провеждане на устния изпит;
 3. работни групи за изготвяне на изпитните теми с казуси и техните отговори.

(2)       Със заповедите за назначаване на комисиите се определят и техните председатели, които организират и контролират дейността им.

(3)    Работните групи по ал.1, т.З се ръководят от зам.председателя на Патентно ведомство и се избират от състава по чл.7, ал.2 от НПИС, като поне двама от членовете са и членове на комисиите за писмен изпит.

(4)      Със заповедите по ал.1 се назначават и квестори, които да контролират спазването на реда по време на изпитите.

Чл. 11 Председателите и членовете на комисиите декларират, че нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от успешното преминаване на изпита на лицата, кандидати за представител.

Раздел ІІ ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ

Чл. 12 (1) За допускане до изпит се подава заявление по образец до председателя на Патентното ведомство не по-късно от 20 дни преди датата на писмения изпит.

(2)     Кандидатите, подали заявление след този срок се уведомяват писмено, че молбата им ще бъде разгледана за следващата изпитна сесия.

(3)  Към заявлението се прилагат следните документи:

1. декларация-образец за обстоятелствата по чл.4, т.1 и т.2 от НПИС;

 1. нотариапно заверено копие на официално призната в страната диплома за завършено висше техническо, природонаучно, икономическо в областта на интелектуалната собственост или юридическо образование, съгласно чл.4, т.З от НПИС;
 2. документ, удостоверяващ практиката на кандидата за представител в областта на закрилата на индустриалната собственост съгласно чл.4, т.4 от НПИС.

(4)    Кандидати, които са вписани в регистъра на представители по индустриална собственост за единия кръг обекти по чл.9, ал.2, т.1 или чл.9, ал.2, т.2, както и тези, допуснати до изпит, но неявили се на предходни сесии, не подават документите по т.2 и 3 на ал.2.

Чл. 13 (1) Ако кандидатът за представител отговаря на условията по чл.4, т. 1-4 от НПИС, председателят на Патентното ведомство или оправомощено от него лице с резолюция върху молбата разрешава явяването му на изпит.

(2)   Списъкът на допуснатите до писмен изпит кандидати се обявява на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство не по-късно от 10 дни преди провеждането на изпита.

(3)      Кандидати, които не отговарят на условията на чл. 4, т.1-4 на НПИС, не се допускат до писмен изпит, за което се постановява решение на председателя на Патентното ведомство.

(4)   Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит.

Чл. 14 Ако кандидатът за представител не се яви на изпит, платената такса му се възстановява при подаване на изрично искане за това.

Раздел ІІІ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 15 (1) Писменият изпит е анонимен и се състои в решаване на казуси в областта на правната закрила на обектите на индустриална собственост, за които кандидатът е подал заявление за придобиване на правоспособност. Председателите на комисиите за провеждане на писмените изпити определят най-малко по две изпитни теми с казуси, съставени от работните групи по чл.10, ал.1, т.З.
<!–nextpage–>
(3)     Писменият изпит се провежда в два последователни работни дни, съответно за обектите по чл.9, ал.2, т.1 и за обектите по чл.9, ал.2, т.2.

(4)   Писменият изпит продължава пет астрономически часа, като председателят на комисията обявява началото и края на изпита.

(5)  Преди началото на изпита квесторите проверяват присъствието на кандидатите, съгласно списъка по чл.13, ал.2.

(6)  В деня на писмения изпит в присъствието на кандидатите един от явилите се на изпит изтегля една от предложените изпитни теми, а останалите теми се отварят за информация на присъстващите.

(7)    Председателят на комисията размножава казусите от изтеглената тема и дава разяснения за провеждане на изпита.

(8)     При решаване на казусите кандидатите могат да ползват само нормативни

актове.

(9)  При нарушаване на реда по време на изпит, изпитът на съответния кандидат се анулира, за което се съставя протокол, подписан от квесторите и председателя на комисията.

(10)    Кандидат, който не предаде писмената си работа се счита за неиздържан, като това се отбелязва в протокола.

(11)   След края: на изпита всеки кандидат написва трите си имена на лист с печата на Патентното ведомство и го запечатва в малък плик. Поставя малкия плик и писмената си работа в голям плик, запечатва го и го предава на квесторите.

(12)   Председателят на комисията в присъствието на квесторите и най-малко трима от кандидатите запечатва с бандерол с печата на Патентното ведомство всички писмени работи в обща непрозрачна опаковка и ги предава на председателя на Патентното ведомство за съхранение до започване на проверката.

(3)       За проведения писмен изпит се съставя протокол, подписан от председателя на изпитната комисия и квесторите, който съдържа датата и мястото на провеждане на изпита, изтеглената изпитна тема и лицето, която я е изтеглило, началния и крайния час на изпита, броя на явилите се кандидати и техните имена, предаването и запечатването на писмените работи.

Раздел IV

ПРОВЕРКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.16 (1) Проверката на писмените работи на кандидатите за представители се извършва от комисиите по чл.10, ал.1, т.1 в 1-месечен срок от приключването на писмените изпити.

(2)   Преди започване на проверката, председателят на комисията в присъствието на членовете й разпечатва големите пликове и номерира малкия и големия плик с идентични поредни номера.

(3)      Малките запечатани пликове се отделят и се предават за съхранение на председателя на Патентното ведомство, а големите на изпитната комисия за проверка.

Чл. 17 (1) Писмените работи се оценяват по шестобалната система с точност до 0,50.

(2)    За прецизност на оценяването се използва точкова система, като всеки казус носи определен брой точки, посочени в изпитната тема след номера на казуса. Общият брой точки на всяка изпитна тема е 100. Оценките по шестобалната система отговарят на броя точки, както следва:

 1. Отличен (6) — от 91 т. до 100 т.
 2. Много добър (5) – от 81 т. до 90 т.
 3. Добър (4) – от 71 т. до 80 т.
 4. Среден (3) – от 36 т. до 70 т.
 5. Слаб (2) – от 0 т. до 35 т.

(3)     Оценяването на писмените работи се извършва въз основа на отговорите, съставени съгласно чл.12, ал.2.

(4)    Всеки член на изпитна комисия поставя самостоятелна оценка под формата на точки от изпита в отделна оценъчна карта.

(5)    Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(6)     След оценяване на писмените работи, изпитната комисия изготвя протокол, който съдържа имената на председателя и членовете на комисията и оценката за всяка писмена работа по шестобалната система на всеки един от членовете на комисията, поставена срещу номера на писмената работа.

(7)   В 3-дневен срок от приключване на проверката на писмените работи се отварят малките пликове и се вписват имената на кандидатите, отговарящи на съответния номер в протокола. Отварянето се извършва в присъствието на най-малко двама от кандидатите за представители.

Чл.18 (1) Списъците на издържалите писмения изпит се обявяват на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство.

(2) Едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи.

Чл. 19 (1) След обявяването по предходния член всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и да се запознае с общата си оценка и оценките, поставени за всеки казус.

(2)       Прегледа на писмената работа се осъществява срещу лична карта в присъствието на лице, определено от председателя на Патентното ведомство.

(3)   Кандидатите не могат да пишат и задраскват върху писмената работа и да я копират.

(4)     Неиздържаните писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита си в десетдневен срок от обявяване на резултатите.

(5)     Изпитната комисия разглежда възраженията в 30-дневен срок от изтичането на срока по ал.4 и се произнася с отделно решение по всяко възражение за допускане или недопускане до устен изпит, което се съобщава писмено на кандидата.

(6)   За разглеждането на възраженията се съставя протокол, който съдържа кратки мотиви дали възражението се приема или отхвърля.

(7)    Възражения, подадени извън срока, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)” са недопустими и не се разглеждат от комисията.

Раздел V

ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 20 (1) Датата, часа и мястото на провеждане на устния изпит и окончателните списъци на допуснатите до устен изпит кандидати се обявяват на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата в Патентното ведомство в 7-дневен срок след разглеждане на възраженията от двете изпитни комисии.

(2)    Кандидатите за представители се явяват на устен изпит само за обектите, за които са издържали писмения изпит.

(3)   Устният изпит се полага по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

(4)    За всяка изпитна сесия председателят на комисията за устен изпит подготвя изпитни билети в рамките на конспекта по ал.1.

(5)   Устният изпит се състои в отговори на въпросите от билета, които кандидатът е изтеглил, както и в отговори на допълнителни въпроси, задавани от членовете на изпитната комисия, които не излизат от обема, посочен в чл.4, ал.З.

Чл. 21 Кандидат за представител, който е бил допуснат, но не се е явил на устен изпит, запазва правото си да се яви на следваща сесия без заплащане на такса.

Чл. 21 Устният изпит се ръководи от председателя на комисията, който следи за коректното задаване на въпросите и за реда при провеждане на изпита.

Чл. 23 Неиздържаните устния изпит имат право на повторно явяване на устен изпит при заплащане на половината от таксата.

Чл.24 Комисията за провеждане на устен изпит изготвя протокол, който съдържа имената на председателя и членовете на комисията и оценката за отговорите на кандидата по шестобалната система на всеки един от членовете на комисията.

Глава четвърта

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл.25 Регистърът на представители по индустриална собственост се поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:

 1. пореден номер;
 2. име, презиме, фамилия;
 3. адрес на офиса, телефон, факс и адрес на електронна поща;
 4. квалификация съгласно дипломата за завършено висше образование;
  1. обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност;
  2. номер и дата на протокола, удостоверяващ издържан изпит или основанието за вписване по право съгласно чл. 5а от НПИС;
 5. дата на вписване в регистъра;
 6. промени в статуса на представителя.

Чл.26 Вписването в регистъра след успешно издържан изпит се извършва след подаване на следните документи:

 1. заявление по образец;
 2. документ за издържан изпит;
 3. декларация за обстоятелствата по чл.5, т. 1,2, 4 и 5 от НПИС;
 4. свидетелство за съдимост;
 5. документ за платена такса.
 6. снимка за служебна карта – 1 бр.

Чл.27 Вписването в регистъра по право се извършва след подаване на следните документи:

 1. заявление по образец;
 2. документ/и за стаж по чл.5 а, т. 1, 2, 4, 5 от НПИС;
  1. нотариално заверено копие от официално призната в страната диплома за завършено висше образование;
 3. свидетелство за съдимост;
 4. декларация за обстоятелствата по чл. 5, т.1, 2, 4 и 5 от НПИС;
 5. документ за платена такса;
 6. снимка за служебна карта – 1 бр.;

Чл.28 Вписването в регистъра се извършва след положителна резолюция на заявлението от председателя на Патентното ведомство или от оправомощено от него лице.

Чл.29 (1) За вписването в регистъра се издава удостоверение по чл. 14, ал.1 от НПИС, в което се вписват номер на удостоверението, номер на представителя в регистъра, трите имена, обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност и датата на вписването в регистъра.

(2)    В служебната карта по чл. 14, ал.1 от НПИС се вписват трите имена, ЕГН, обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност и датата на вписването в регистъра.

(3)        При загубване или кражба на удостоверение или служебна карта, представителят трябва да уведоми Патентното ведомство. Изгубените или откраднати документи се обявяват за невалидни чрез публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

(4)                           Издаването на нови документи се извършва след представяне на заявление за това, придружено от документ за платена такса и снимка.

Чл.30 (1) За вписване на промени в регистъра се подава заявление и се заплаща такса, определена в Ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство.

(2) При промяна на име на представител или при придобиване на правоспособност и за другия кръг обекти, удостоверението и служебната карта се връщат в Патентното ведомство за издаване на нови с нов номер и дата. Към тях се прилага и снимка.

Чл.31 (1) При заличаване на представител от регистъра в случаите, когато настъпят обстоятелства по чл.15, т.1, 3 и 4 от НПИС, удостоверението/ята и служебната карта се връщат в Патентното ведомство.

(2) При повторно вписване в регистъра на заличен представител се издават нови удостоверение и служебна карта с нови номера и дати. Към тях се прилага и снимка.

Чл.32 Преди заличаване на представител от регистъра по чл. 15, т.2 от НПИС Патентно ведомство изисква служебно копие от смъртния акт от съответната община, когато такъв не е представен от наследниците.

Чл.ЗЗ Пълният списък на регистрираните представители и данните за тях се публикуват във всеки януарски брой на Официалния бюлетин на Патентното ведомство и на интернет страницата на ведомството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 9, ал. 1 от НПИС и се утвърждава със Заповед №  414/01.07.2010 г. на председателя на Патентното ведомство.

§ 2. Инструкцията отменя Инструкция за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост от 10.11.1994 г., изменена и допълнена със Заповед № 50 от 19.07.1995 г. на председателя на Патентното ведомство и влиза в сила от деня на утвърждаването й.

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по чл. 4, ал. 2

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБЩИ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ЗАКОН: ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

НАРЕДБА за представителите по индустриална собственост, приета с ПМС № 137 от 15

юли 1993 г., Обн. ДВ. бр.65 от 30 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.86 от 21 Октомври

1994г., доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 1997г., доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм.

ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г.

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели, (загл. изм. – ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006г.), отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.27 от 2 април 1993г., доп. ДВ. бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм. ДВ. бр. 11 от 29 януари 1998 г., изм. ДВ. бр. 81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр. 17 от 21 февруари 2003г., изм. ДВ. бр. от 11 април 2006 г.. изм. ДВ. бр.64 от 8 август 2006 г., изм. ДВ. бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 юли 2007 г.

НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с ПМС № 53 от 19.03.2008 г., обн. ДВ. бр.ЗЗ от 28 Март 2008 г.

НАРЕДБА за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти и продукти за растителна защита, приета с ПМС № 36/19.02.2007 г. обн.ДВ, бр.19/02.03.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

ЗАКОН за марките и географските означения, Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999 г., попр. ДВ. бр.82от 17 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември

2005    г.. изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006 г.3 изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006 г.,изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април

2008    г.г изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 9 Март 2010 г.

НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, обн. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000 г., изм, ДВ. бр. 14 от 14 февруари

2006    г„ изм. ДВ. бр.73 от 11 септември 2007 г., изм. ДВ. бр.32 от 25 март 2008 г.

НАРЕДБА за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, приета с ПМС № 229 от 15.09.2007 г., обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

ОБЩА ПРЕПОРЪКА за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС – 20 – 29 септември 1999 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за прилагане на чл.11 и чл.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

ЗАКОН за промишления дизайн, обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр. 17 от 21 Февруари 2003 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм, ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010 г. Текст с изменения, които ще влязат в сила от 12.08.2010 г. и от 12.02.2011 г.

НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн, обн. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.14 от 14 февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.32 от 25 март 2008 г.

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБЩИ

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (текст от значение за ЕИП)

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И на СЪВЕТА от 6 май

2009    година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 на СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 479/2008 на СЪВЕТА от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003р (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските означения на спиртните напитки и за отмяна на регламент (ЕИО) № 1576/89 на СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

ДИРЕКТИВА 98/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ

ОБЩИ

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20.03. 1883 г., ратифицирана с указ № 663 на Президиума на Народното събрание от 02.09.1965 г., ДВ бр.75 от 24.09Л965 г., Стокхолмска редакция, ратифицирана на 14.07.1967 г. ДВ, бр. 5 от 14.07Л970 г.

Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) от 14.07.1967. г., изм от 28.09.1979 г., ратифицирана с указ № 3 на Президиума на Народното събрание от 08.01970 г., ДВ бр.5 от 16.01970 г., изм., ратиф. с указ №1887 на Държавния съвет от 18.09.1980 г., ДВ, бр. 76от 30.09.1980 г.

Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция) от 5

октомври 1973 г., изменена и допълнена с акта за ревизиране на чл.бЗ от конвенцията от 17 декември 1991 г и с решения на административния съвет на ЕРО от 21 декември 1978 г, 13декември 1994 г.,20 октомври 1995 г.,5 декември 1996 г. и 10 декември 1998 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 31.01. 2002 г. – ДВ, БР.

15 от 2002 г. в сила от 1.07.2002 г.), Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г.

Договор за патентно коопериране (РСТ), подписан във Вашингтон на 19 юни 1970 г., ревизиран на 28 септември 1979 г. и на 3 февруари 1984, г., ратифициран с указ № 2933/27.09.1983 г. на Държавния съвет на НРБ в сила от 21 май 1984 г.

Хагска спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни от 06.11.1925 г., Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г.

Мадридска спогодба за международна регистрация на марките от 14,04.1891 г., обн., ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.01.08.1985 г.

Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, от 27.06.1989 г., обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

Общ правилник за приложение на Мадридската спогодба и протокола към нея Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 31.10.1958 г.

Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация от 24.03.1971 г. Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

Виенска спогодба, учредяваща Международна класификация на образните елементи на марките

Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни

Може да харесате още...