Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Закон за представителите по индустриална собственостМинистерски съвет е излязъл с предложение за проект на Закон за представителите по индустриална собственост.

Проекта е публикуван на официалния уебсайт на Министерски съвет. Ето и част от него:

Проект

Глава първа на Закон за представителите по индустриална собственост

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване и упражняване на професията “представител по индустриална собственост”, устройството организацията и дейността на Камарата на представителите по индустриална собственост и поддържането на Регистър на представителите по индустриална собственост.

Чл. 2. (1) Представител по индустриална собственост, наричан по-нататък „представител“, е физическо лице, което отговаря на изискванията на този закон, придобило е или му е призната професионална квалификация „представител по индустриална собственост” и е вписано в Регистъра на представителите по индустриална собственост, наричан по-нататък „регистър”. (2) Представител е и лице с право да упражнява професията в друга държава членка на Европейския съюз, в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, което предоставя временно представителски услуги. (3) Професията представител по индустриална собственост може да се упражнява самостоятелно или в сдружение с други представители във форми, допустими от действащото законодателство.

Чл. 3. (1) Камарата на представителите по индустриална собственост, наричана по-нататък „Камарата”, е професионална организация, която представлява интересите, защитава правата и следи за спазването на професионалните задължения на представителите. (2) Камарата е юридическо лице със седалище в София. (3) Камарата води регистъра. (4) Всички представители, вписани в регистъра, членуват в Камарата.

Глава втора на Закон за представителите по индустриална собственост

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ПРЕДСТАВИТЕЛ

Раздел І Условия за упражняване на професията

Чл. 4. Представител може да бъде всяко дееспособно лице, което: 1. е български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; 2.притежава диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, издадена от акредитирано българско висше училище, или призната съгласно българското законодателство диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, придобита в чуждестранно висше училище. Представителите в областта на патентите и полезните модели трябва да са придобили изискуемата степен в някое от професионалните направления от областите на висше образование „природни науки, математика и информатика”, „технически науки”, „аграрни науки и ветеринарна медицина”, или професионалните направления „медицина”, „стоматология”, „фармация” или „право”. 3. има стаж за съответните обекти на индустриалната собственост най-малко 2 години, придобит в последните 10 години; 4. успешно е положило изпит за представител в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения. Чл. 5. Представител може да бъде и лице, придобило право да упражняват професията в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако отговарят на изискванията на чл. 4, т. 1 и професионалната му квалификация е призната от Камарата.

Предоставяме на вниманието ви пълния текст на предложения от Министерски съвет проект за Закон за представителите по индустриална собственост.

ПРОЕКТ

Може да харесате още...