Д-р Петко Николов е назначен за председател на Патентнo ведомство

председател на Патентнo ведомствоДнес, със заповед на министър-председателя, Петко Николов бе назначен за председател на Патентнo ведомство.

От поста, поради навършване на пенсионна възраст, по предложение на министъра на икономиката Божидар Лукарски, е освободен Камен Веселинов.

Камен Веселинов, който през февруари навърши 70 години, бе два пъти председател на Патентнo ведомство без да отговаря на изричните изисквания на закона – 10 годишен опит в областта на индустриалната собственост.

Петко Николов е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“, има докторантура по интелектуална собственост в УНСС. От 2003 г. до юни 2016 г. е председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Патентно ведомство осъществява следните основни дейности:

– извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;

– издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;

– разглежда спорове по решенията на експертизата, искания за обявяване недействителност на защитни документи и за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;

– обявява недействителност, предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии и зависимост на защитни документи;

– закрила на биотехнологичните изобретения и полезни модели във взаимодействие с Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури;

– представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост, осигурява изпълнението на задълженията й съобразно статута за патентните ведомства, регламентиран от международните спогодби, и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;

– извършва публикациите и издава бюлетин, предвидени в този закон и в международните спогодби; осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;

– издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство, както и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от ведомството;

– води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;

– образува фонд „Индустриална собственост“ от дарения, собствени средства и други постъпления;

– осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;

– информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.

От длъжност са освободени и първия заместник председател Зорка Милева и главния секретар на ведомството. Професионалистите в областта очакват и още кадрови и структурни промени в Патентно ведомство, особено в правния административен сектор, където има натрупани множество проблеми и нерешени въпроси, странни назначения и договори.

Може да харесате още...