Председателят на ПВ е подвел МС през 2012

КРАСИН ДИМИТРОВ (заместник-министър на икономиката и енергетиката):

„Законът за представителите по индустриална собственост е изготвен в отговор на необходимостта от цялостна уредба на обществените отношения свързани с предоставянето на услуги от представителите по индустриална собственост. Искам да отбележа, че действащата към момента регламентация се съдържа в Наредба за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. Тоест, много по отдавна откакто България е член на Европейската общност. Някои от разпоредите на Наредбата не са съобразени с действащото европейско право, а регулацията която се съдържа не покрива изцяло всички процедури, изисквания и условия необходими за функционално упражняване на професията.

Република България е поела ангажимент да изготви този законопроект в отговор на запитване получено от Европейската комисия чрез електронната система на EU Pilot.

Разписването на закона привежда националната уредба по отношение на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директива 2006/123, относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36, относно признаването на професионалните квалификации.

Със законопроекта се създава единна професионална организация на представителите по индустриална собственост – камара и се уреждат устройството, организацията, функциите и дейността ѝ. Предвиждат се функциите във връзка с поддържането на регистър на представителите по индустриална собственост да преминат от Патентното ведомство към Камарата на представителите.

Дейността на представителите по индустриална собственост е уредена като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации, предвид необходимостта от притежаването на специфична професионална квалификация и базиране на знания по специалните национални, международни, европейски правни актове в областта на индустриалната собственост, както и познаване на цялостното действащо в България законодателство в неговата цялост.

В законопроекта е уреден подробно и предходния режим за упражняване и придобиване на право за упражняване на професията до учредяване на Камарата.“

Това изказване на отговорен член на настоящото правителство дава недвусмислена оценка на свършеното от Председателят на ПВ Веселинов, в неговия мандат.  Предлагайки промени в НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ през 2012 на правителството на Бойко Борисов, председателя Веселинов освен, че  не проведе широко обществено обсъждане на предлаганите промени, явно е подвел правителството предлагайки му да извърши спорни промени в Наредбата, които не са съобразени с европейското законодателство и не решават възникващите проблеми в регулираната област. В резултат на тези действия Министерски Съвет приема промени в Наредбата, които са публикуване в ДВ, бр. 47 от 2012 г.

Именно за тази Наредба, актуализирана през 2012, оценката на зам. министър Димитров е че не е  “съобразена с европейското право”.

С оценката на  зам. министър Димитров са запознати – Председателят на ПВ проф. Камен Веселинов, Зорка Милева, Магдалена Радулова – същите не са възразили на критичната констатацията. В потвърждение на констатацията на министерството Патентно ведомство се съгласява: “Първо, трябва да кажа, че фигурата на представителите по индустриална собственост е въведена още през 1993 г. със Закона за патентите, която е с тази Наредба. Но тази Наредба е доста непълна и има доста непълноти относно нелоялната практика на отделни патентни представители по какъв начин трябва да се борят, което е много важно, за да не се уронват интересите на бизнеса. Влошаване нивото на квалификация на представителите също не е уредено.“

Може да харесате още...