Правим ли разлика между авторско право и авторство?

авторствоЕдин от най-добрите примери да се илюстрира разликата между авторско право върху художествено произведение и авторство върху него са татуировките. Защо? Защото татуировката е художествено произведение, каквито са и картините, съответно автора на такова произведение според ЗАПСП има класически икономически и морални авторски права върху произведението. Тук се появява една съществена разлика между картините и татуировките. Докато картините могат да се контролират от автора относно тяхното използване (показване, излъчване и др.), татуировката е собственост на тялото на носителя й и в този случай авторът на татуировката може да използва единствено правото си на авторство.

Автор: Даниела Сапунджиева
Източник: http://ipplanet.blog.bg/

Какво точно казва Закона за авторското право и сродните му права

Едно от правата на всеки автор е да иска признаване на неговото авторство върху произведението. Според ЗАПСП до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.

Всяко произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно. До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението. Тази разпоредба не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.

Авторско право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице.

Авторско право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано.

Може да харесате още...