Права на интелектуална собственост в ЕС – актуални нива

права на интелектуална собственостПрез май 2021 г. Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO представи Икономическото въздействие на COVID-19 върху индустриите, интезивно използващи права на интелектуална собственост с данни до декември 2020 г., включително показатели за търговски марки, промишлени дизайни, патенти и авторско право.

Всяко тримесечие Обсерваторията за нарушения на правата на интелектуална собственост ще актуализира показателите на ПИС, за да наблюдава фазата на възстановяване за Европейския съюз и за четирите най-големи държави-членки.

Права на интелектуална собственост – ЕС

През март 2021 г. всички показатели за ПИС в ЕС бяха под нивото, отчетено през февруари 2020 г. Показателите за търговски марки и авторски права са с 5 пункта под нивата отпреди кризата, докато показателите за патент и дизайн са с около 3 пункта под нивата преди пандемията. Това се обяснява с различния състав на всеки индикатор за права на интелектуална собственост. Отраслите, интензивно използващи патенти и промишлен дизайн са по-засегнати от резкия спад, но и от по-бързото възстановяване в производствените индустрии.

Отраслите със засилено използване на търговски марки, промишлен дизайн, патент, както и други права на интелектуална собственост регистрират положителни нива през март 2021 г. за първи път от една година насам. Очаквано, отраслите, използващи патенти и промишлени дизайни регистрират по-силно и бързо възстановяване, с темпове на промяна над 10%.

Секторите, свързани с авторски права отчитат положителни нива през лятото на 2020 г., но след това регистрират втори спад (обяснен с факта, че сектора на услугите е по-засегнат от практиките на социално дистанциране) и отрицателни нива между -1% до -3%.

Права на интелектуална собственост – страни членки на ЕС

Като цяло, колкото по-висок е бил спадът през март-април 2020 г., толкова по-високи са темповете на растеж през март 2021 г.

Испания – производствените сектори се представят по-добре през 2020 г., но се влошават през първите няколко месеца на 2021 г. Всички испански индикатори все още са под нивата отпреди кризата, с около 5 пункта за всеки показател с изключение на авторските права, които остават с 8 пункта под нивото, регистрирано през февруари 2020 г.

Франция – показателят за търговскиа марки вече е достигнал нивото си отпреди кризата, а този за авторски права е с 6.5 пункта над нивото от февруари 2020 г. Това се обяснява с устойчивостта, показана от някои френски индустрии, интензивно използващи права на интелектуална собственост в сектор на услугите.

Германия – показателите за отрасли с интензивно използване на промишлен дизайн и патенти показват по-ниски годишни нива през март 2021 г., отколкото във Франция и Испания. И двата показателя все още са под нивото си отпреди кризата.

Източник: EUIPO

Може да харесате още...