КЗК наложи санкция на Тур 4 Фън

По искане на Аква Тур БГ, КЗК наложи санкция на Тур 4 Фън По искане на Аква Тур БГ, КЗК наложи санкция на Тур 4 Фън

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 30 от ЗЗК от страна на „Тур 4 Фън” ЕООД, гр. Девин, и наложи имуществена санкция в размер на 1890 лв. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на „Аква Тур БГ” ЕООД.

Проучването установи, че в резултат на възникнал спор по повод рекламно пътуване до о-в Бали между двете дружества, конкуренти на пазара на туристически услуги, „Тур 4 Фън” ЕООД помества статия на интернет сайта http://badholiday.com, която злепоставя името и дискредитира цялостната дейност на молителя.

КЗК счита, че присъстващите на сайта обобщаващи негативни внушения относно работата на Аква Тур са недоказани и неоправдани, увреждат интересите на дружеството, подвеждат читателите на сайта и са пример за недобросъвестно отношение от страна на ответното дружество, породено от конкретен спор между страните и засегнати лични интереси.
Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Може да харесате още...