По-малко опасни продукти достигат до пазара

Потребители: последният доклад за безопасност на продуктите показва, че по-малко опасни продукти достигат до пазара на ЕС

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Потребители: последният доклад за безопасността на продуктите показва, че по-малко опасни продукти достигат до пазара на ЕСБрюксел, 8 май 2012 г. ― Потребителите в ЕС желаят да са сигурни, че както произведените в ЕС, така и внесените от трети държави продукти са безопасни. Добрата новина е, че благодарение на повишената ефективност на системата на ЕС за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти („RAPEX“) опасните продукти се откриват по-рано и с по-голяма ефикасност и по-бързо се отстраняват от пазара на ЕС. Този процес обхваща последователност от действия, част от която са усилията за изключване на рисковете още при проектирането на изделията, по-добрата оценка на риска и по-близкото сътрудничество между органите на ЕС, по-специално митниците, с цел идентифициране на рисковете в пунктовете на влизане в ЕС.
Джон Дали, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Фактът, че по-малко на брой опасни изделия навлизат на пазара на ЕС, е добра новина за потребителите. Нашият ангажимент обаче трябва да бъде непрестанен, така че да можем да посрещаме предизвикателствата, свързани със световната верига на доставки, и да се справяме с всеки нов проблем на безопасността на продуктите още при появата му. Ето защо изграждането на системата за „цялостна бдителност“ чрез засилване на сътрудничеството както на място в ЕС, така и с партньорите в международен план остава основен приоритет“.
RAPEX: система за бързо предупреждение, предназначена да пази безопасността на потребителите в ЕС
RAPEX претърпя значително развитие от 2004 г. (когато директивата относно общата безопасност на продуктите бе транспонирана в националното законодателство). Държавите членки са използвали средства в размер на 100 млн. евро и са назначили 6000 инспектори да работят по прилагането на разпоредбите за безопасността на продуктите. В доклада за 2011 г. се подчертават следните постижения:
– по-ранно откриване;
– по-добър надзор на пазара и по-успешно прилагане на разпоредбите за безопасността на продуктите от страна на националните органи, в това число и чрез специфични проекти;
– по-добри оценки на риска от страна на съответните органи;
– по-голямо внимание към качеството и полезността на уведомленията;
– засилване на сътрудничеството с митническите органи;
– продължаване на координираните от Европейската комисия дейности по изграждане на мрежи и обучение.
Доклад на RAPEX за 2011 г.: държави на произход на продуктите, за които са подадени уведомления
Въпреки че Китай, с повече от половината от уведомленията посредством RAPEX, остава държавата с най-много уведомления за продукти, се наблюдава намаляване на техния дял – от 58 % през 2010 г. на 54 % през 2011 г.
19% (293 уведомления) са за продукти с произход от Европа; 15 % са за продукти от други страни; 8 % са с неустановен произход (в сравнение с 23 % през 2004 г., налице е постоянно намаляване и по-добра идентификация).
От включените в доклада опасни продукти с произход от Европа са 293 уведомления (19%), включително 44 с произход от Франция (3 %), 43 — от Германия (3 %), и 32 — от Италия (2 %).
Държави, изпратили уведомления – участват всички държави членки
Всички държави-членки участваха в системата RAPEX чрез откриване и изпращане на уведомления за нови опасни продукти, както и чрез гарантиране на целесъобразни последващи действия. Най-активни от тях са били Испания (189 уведомления), България (162 уведомления), Унгария (155 уведомления), Германия (130 уведомления) и Обединеното кралство (105 уведомления). Изпратените от тези държави уведомления съставляват 47 % от всички уведомления по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.
Облеклото и текстилът, играчките и моторните превозни средства са начело на списъка
Облеклото и текстилът са продуктите, за които най-често се подават уведомления (423 уведомления, отнасящи се до риск от задушаване и дразнене), след тях се нареждат играчките (324 уведомления – главно риск от задушаване) и моторните превозни средства (171 уведомления – риск от нараняване), електрическите уреди (153 уведомления – риск от електрически удар) и козметичните продукти (104 уведомления за химически риск), като всички заедно съставляват 74 % от уведомленията за продукти, които са източник на сериозен риск през 2011 г.
Какви са следващите стъпки?
Продължава работата по:
– изграждането на системата за „цялостна бдителност“;
– засилването на сътрудничеството с трети държави, по-специално на двустранна основа с Китай и на тристранна основа със САЩ и Китай (следващата тристранна среща е насрочена за юни 2012 г.), а също и постигане на напредък в сътрудничеството със САЩ, Канада и Австралия във връзка с мащабна дейност по обобщаване на информация за изтеглянето на продукти от пазара, осъществявана под егидата на ОИСР;
– окончателно формулиране на предложенията за широкообхватен законодателен пакет за безопасността на продуктите и надзора на пазара;
– мерки за създаването на по-голяма информираност сред стопанските субекти за техните задължения.

Повече информация може да намерите на следния адрес:
MEMO/12/309
Адрес на нашия уебсайт:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm 

Може да харесате още...