Нелоялна практика на Българска телекомуникационна компания

Поредна нелоялна търговска практика на Българска телекомуникационна компания btkПоредна нелоялна търговска практика на Българска телекомуникационна компания

ВАС потвърди решение на КЗП: Изпращането на две писма с различни дати на сключване на договор от разстояние е нелоялна практика на БТК

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за поредна нелоялна търговска практика на „Българска телекомуникационна компания” АД при сключване на договори от разстояние. След произнасянето на КЗП, търговецът е обжалвал решението, но ВАС отхвърля жалбата му като неоснователна и оставя в сила решението на контролния орган.

Некоректността на търговеца се изразява в отправяне на предложение по телефона за сключване на договор за телекомуникационна услуга и впоследствие изпращане на две писма с различни дати на проведения разговор /сключването на договора/. По такъв начин потребителят е в затруднение да разбере кога точно е сключен договорът от разстояние и съответно да се възползва от правото си на отказ от него. Срокът за анулирането му без неустойки е 7 работни дни от получаване на съответното писмо и не по-късно от 14 календарни дни от датата на разговора. При две начални дати на договора, обаче, срокът за отказ също изтича на две различни дати. Освен това, изпращането на две писма за писмено потвърждаване оставя впечатление у потребителя, че са сключени два отделни договора за една и съща услуга от две различни дати.

Производството е образувано по жалба на потребител, подадена в КЗП. В проведен телефонен разговор по инициатива на БТК АД, на потребителя е предложено да си продължи срока на договора чрез сделка от разстояние. След като дал съгласието си, е бил уведомен, че ще получи известие с условията на договора до края на работната седмица по куриер. Писмата, които получава, са две с две различни дати на сключване на договора. Извършена е проверка от експерти на КЗП, представени са доказателства и въз основа на тях е издадена заповед на председателя за забрана на нелоялната практика. Въпреки обжалването на заповедта от страна на телекома, съдът потвърждава решението на КЗП.

Потвърдени от ВАС са още няколко вида нелоялни практики на същия телеком при сключване на договор от разстояние.
Една от тях е свързана с умишленото несъобразяване на търговеца с направения от страна на абоната отказ в телефонния разговор за сключване на договор и настояването му за съществуване на такъв с влезли в сила всички условия по него. Развалянето на договора ще струва на потребителя стойността на оставащите месечни такси поради предсрочното му погасяване.
Друга нелоялна практика на телекома касае хора от третата възраст и експлоатира тяхната уязвимост. За тях сключването на договори от разстояние е непозната практика и те очакват, че ще дадат окончателното си решение едва когато такъв да им се предостави в писмен вид и той бъде подписан двустранно. От друга страна, поради евентуални проблеми със здравословното им състояние, е възможно те да не могат да вземат адекватно решение.
Трета нелоялна практика на „БТК” АД се изразява отново в отправяне на предложение за договор по телефона, последвано от залепването на стикер на вратата на апартамента, на пощенската кутия, на входната врата или другаде (нерегламентирано къде), че лицето има пратка, с което телекомът счита, че е изпълнил задължението си за предоставяне на писмената информация на потребителя. Пратката не може да достигне навреме до потребителите и това ги лишава както от възможността да се запознаят с конкретните условия на договора преди да решат дали да се обвържат със задълженията по него, така и от правото им да се откажат от сключения договор в дадения за това срок.
Още една нелоялна практика на същия телеком, потвърдена от ВАС, представлява сключване на договор от разстояние за услуга с дадени параметри и впоследствие предоставяне на такава с други. Параметрите на доставяната услуга са описани в писмена информация, която обаче се представя на потребителя едва след сключването на договора.

Търговецът е обжалвал заповедите за забрана на всяка една от описаните по горе нелоялни практики, като всяка от жалбите е отхвърлена от ВАС. Решенията на ВАС за цитираните нелоялни практики са окончателни и не подлежат на обжалване.

Може да харесате още...