Полезни модели

полезни моделиПравна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство.

Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Счите се, че има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката съгласно. Състоянието на техниката включва според закона е всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел, съответно преди датата на приоритета, е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света; както и съдържанието на националните, европейските и международните заявки съгласно.

Не се регистрират като полезни модели биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхно използване, както и за полезни модели, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави;  методи за клониране на хора; методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш; използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели; методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи; методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества или състави, употребявани при тези методи; сортове растения и породи животни; по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за 2 последователни периода от по 3 години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката

Регистрацията прекратява действието си при изтичане на съответния срок или при отказ на притежателя.

Регистрацията се заличава (напълно или частично) по искане на всяко лице, когато полезният модел не отговаря на изискванията за новост, промишлена приложимост и изобретателска стъпка; или когато полезният модел попада се отнася до непатентоспособни изобретения или до такива които са изключения от патентоспособност; или когато не е разкрита достатъчно ясно и пълно същността на полезния модел, така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го осъществи; или когато регистрираният полезен модел излиза извън съдържанието на заявката, така както е подадена; първоначалната заявка, от която е отделена заявката за регистрация на полезния модел; първоначалната заявка за патент, на която се е позовала заявката за полезен модел; първоначалната заявка за патент, от която заявката за регистрация на полезен модел е трансформирана. Заличаването на регистрацията на полезния модел има действие от датата на подаване на заявката.

Регистрацията на полезния модел се заличава и когато притежателят не е имал право на заявяване, което е установено с влязло в сила съдебно решение. По молба на лицето, което има право на заявяване, полезният модел може да се регистрира на негово име без прекратяване действието на регистрацията.

Регистрацията на полезен модел може да се заличи и след като е прекратила действието си по искане на лице, което е ответник по иск за нарушение.

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

Заявителят може да подаде молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване. В срока на действие на регистрацията на полезния модел всяко лице може да подаде молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване. Доклада за проучване се изпраща на молителя заедно с намерените материали в тримесечен срок. Тези лицата могат да подадат молба за експертиза на полезен модел, като заплатят такса и представят доклад за проучване .

В тримесечен срок от подаване на заявката заявителят може да подаде молба за отлагане регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата на подаването, съответно от датата на приоритета.