Подновиха регистрацията на марка SIGMA

регистрацията на маркаПатентно Ведомство поднови регистрацията на марка SIGMA, рег. №209, собственост на SIGMA GROUP A.S., CZ, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗМГО за част от стоките, за които марката е била регистрирана.

Регистрацията на марка SIGMA е за:

клас 6 – арматури, телени произведения от всякакъв вид, гвоздеи, оловни произведения от всякакъв вид, кранове, разпределителни клеми, метални произведения от всякакъв вид, отливки, скари от огнеупорен чугун, пособия, стоки от стомана, алуминиеви стоки от всякакъв вид, емайлирани предмети (стоки) от всякакъв вид;

клас 7 – електромотори;

клас 9 – натискови ключове, плавочни ключове, плавоци изобщо, маслени предпазители, автоматични ключове, радио апарати и запасни части за тях, сметачни машини, събирачни машини, апарати, контролни каси и принадлежащите към тях апарати, копирни машини, металически масажни апарати, противогазови маски, акумулатори, автоматични регулатори за турбини, газови апарати, оптически и физикални пособия;

клас 11 – куплунги, хидранти, мивки, смукатели, дребни инсталационни материали от всички видове, пробойни тръби, винтили, работни цилиндри, колби, поливачки от всякакъв вид, дренажни гърнета за кладенци, очистителни апарати, бойлери, електрически хладилни апарати, вентилатори, водомери, спиртници, газопроводи, хладилни инсталации, вакуумни котли за парни и водни отопления, сифони, шибери за водопроводи, проветрителни инсталации.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...