Повишаване на осведомеността относно права на интелектуална собственост

интелектуална собственостВедомството за европейски марки и дизайни EUIPO обяви четвърта покана за предложения за подпомагане на дейности за повишаване осведомеността относно правата на интелектуална собственост и щетите, причинявани от фалшифициране и пиратство.

След предишни издания през 2015, 2017 и 2019, през тази година EUIPO отново приема предложения за инициативи, целящи повишаване осведомеността относно ползите от защитата на права на интелектуална собственост (ПИС) и за вредите, причинявани от нарушаването на тези права. Същевременно се подчертава важността на интелектуалната собственост в подкрепа на творчеството, иновациите и предприемачеството.

Ведомството за европейски марки и дизайни си поставя следните конкретни цели:
  • да се повишат знанията за стойността на интелектуалната собственост като инструмент за защита на творчеството и иновациите чрез предоставяне на конкретна и обективна информация и повишаване на осведомеността относно вредите, причинени от нарушаване на права на интелектуална собственост;
  • да се ангажират приоритетни аудитории по отношение на тези проблеми, като се вземат предвид съответните възможни предимства и особено как потребителите очакват да бъдат адресирани по тези въпроси (непокровително, обективно и неутрално) с оглед намаляване на привлекателността на фалшифицирането и пиратството.
Поканата за предложения за 2021 г. е структурирана в две направления.

Направление 1: деца, младежи и/или учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична и неакадемична учебна среда. Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства ще варира от 20 000 до 60 000 евро.

Направление 2: достигане до потребителите и особено до младите потребители. Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства ще варира от ще варира от 40 000 до 100 000 евро.

Общият наличен бюджет по тази покана за представяне на предложения за инициативи, целящи повишаване осведомеността относно ползите от защитата на права на интелектуална собственост се оценява на 1 000 000 евро (направление 1: 400 000 евро и направление 2: 600 000 евро).

Една от основните новости на настоящата покана за представяне на предложения е опростеният механизъм за финансиране. Той ще бъде базиран на постигането на резултати и изпратения бюджет, а не на направените разходи.

Заявленията трябва да бъдат подадени до Ведомството за европейски марки и дизайни EUIPO с помощта на онлайн формуляр за кандидатстване не по-късно от 08/06/2021.

Допълнителна информация и подробни условия за представяне на предложения за дейности, свързани с повишаване на осведомеността относно стойността на интелектуалната собственост, са публикувани на сайта на EUIPO.

 

Може да харесате още...