Волфганг Хубнер – 200 милиарда долара е международната търговия с фалшификати и пиратски стоки

пиратски стокиДокладът „Икономическо въздействие на фалшификатите и пиратските стоки“ има за цел да увеличи разбирането и осведомеността на обществото за този глобален проблем и за вредното въздействие на фалшивите и пиратски стоки, както върху живота и здравето на потребителите, така и върху международната търговия. Ай Пи България вече представи резултатите от изследването и основните аспекти на проведеното проучване.

За целите на този важен доклад, за новия иконометричен модел, използван за оценка на величината на нелегалната търговия, за правната рамка и за услията на правителствата и индустрията да се справят с проблема, с г-н Волфганг Хубнер, ръководител на проекта и председател на Дирекция „Наука, Технология и Индустрия“ в ОИСР, разговаря Елица Ценова.

Бихте ли ни казали нещо повече за Вашия екип? Как е структуриран?

Изследването бе направено от малък екип икономисти от направление „Структурна политика” на дирекция „Научни технологии и Индустрия” в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Каква е основната цел на този доклад и какъв ефект очаквате да има той в близко бъдеще?

Защитата на правата на интелектуалната собственост е въпрос от изключителна важност и нарастващо значение за правителствата. Неговата важност рефлектира, от една страна върху утвърждаващото се разбиране за ключовата роля на интелектуалната собственост за развитието на иновациите и растежа. От друга страна, нараства безпокойството от вредния ефект, който фалшификацията и пиратството имат върху икономиките и обществото като цяло.

Целта на това проучване е да разшири фактическото разбиране и осведомеността за вредните ефекти, които имат нарушенията върху правата на интелектуална собственост, така както са дефинирани в споразумението TRIPS, върху правителствата, бизнеса и потребителите в държавите-членки на ОИСР и икономиките на нечленуващите държави. Този доклад цели да постави основите за едно по-информирано третиране на феномена пиратство и фалшификация в бъдеще. Проучването се фокусира върху фалшификацията и пиратските продукти, тоест върху материалните активи, които нарушават търговски марки и авторски права. Внимание е обърнато и на нарушенията на патенти и дизайни.

Кои бяха най-съществените трудности, с които се сблъскахте при събирането на тази ценна информация?

Основният фактор, затрудняващ изследването бе липсата в световен мащаб на информация относно размера, обхвата и влиянието на пиратството и фалшификацията.

В доклада се казва, че потенциалната значимост на фалшификациите и пиратските продукти е оценявана посредством нов иконометричен модел. Бихте ли ни казали нещо повече за този подход и неговите предимства?

Пълният размер, в който продуктите биват фалшифицирани и пиратствани е неизвестен. Едва ли има методолигия, която да даде приемлива обща оценка. За затрудненията в тази насока допринасят и скритата природа на много от фалшификаторските и пиратски дейности, общата липса на индикативни данни и трудностите при разкриването на фалшивите и пиратски продукти. Затова и анализът е насочен към международната търговия, където данните от митническите власти са по-изобилни.

Моделът е разработен като са използвани митническите данни за конфискувани и задържани стоки, за да се установи една индиректна рамка за оценяване. Използването на модела доведе до установяването на два вида данни, които установяват: 1) категориите продукти в международната търговия, които бяха най-вероятни да бъдат фалшифицирани и пиратствани и 2) икономиките, които бяха най-вероятният източник на такива продукти. Анализите показаха, че в първия случай това са текстилните продукти, произведения от кожа и тютюни. Във втория случай се оказа, че най-голяма вероятност за износ на такива продукти има в Азия.

Двата вида данни бяха комбинирани, за да се развие матрица, която да показва каква е относителната вероятност конкретни продукти, идващи от конкретни икономики да бъдат фалшиви или пиратски. По-нататъшните анализи доведоха до заключението, че повече от 200 милиарда от международната търговия може да е от фалшифи /пиратски продукти, което е повече от брутния вътрешен продукт на 150 световни икономики. Това заключение предполага, че митническите власти задържат само малка част от цялата търговия с фалшификати и пиратски продукти. Това не е неочаквано, особено в светлината на 1) трудностите при разкриването на пиратски и фалшиви продукти, 2) големия обем международна търговия и 3) ограничените възможности на митниците да проверяват всички товари.

Оценяването на размера трябва да бъде разглеждан като ориентировъчен индикатор, който би могъл да помогне за подобряването на информацията относно конфискуваните и задържани стоки на митниците. Използваните митнически данни имаха съществени слабости, тъй като, само ограничен брой правителства предоставиха информация, а и завършеността на отговорите варираше значително.

Трябва да се наблегне, че тази оценка се отнася само до международната търговия с фалшификати и пиратски стоки. Така че, това е само едно парченце, макар и много важно, от общата картина, тъй като една огромна част от тези стоки никога не влизат в международния търговски оборот.

Имате ли някакви данни за размера на тази нелегална индустрия в България?

Не, нямаме конкретна информация за фалшивите и пиратски продукти в България, тъй като анализът на нашата организация е глобален и не са предприемани изследвания за отделни държави.

Кои са най-опасните и рискови фалшификати и пиратски продукти? Коя търговска марка е фалшифицирана най-често?

Засилва се безспокойството във връзка с нарастващия брой фалшификати на ежедневни храни, напитки, лекарства, автомобилни и домакински стоки, които съдържат значителен риск за здравето и безопасността на потребителите. Относително скорошен феномен е обстоятелството, че тези продукти са намерили начин да се разпространяват чрез легалните дистрибуторски мрежи. Така на рафтовете в магазините фалшификатите стоят редом с оригиналните продукти.

Автомобилни части за спирачките, двигателя, шаситата, механизми за еарбаг са сред най-често фалшифицираните продукти. В някои случаи недостатъците на тези продукти сериозно понижават безопасността на превозните средства. Лекарства, предназначени да лекуват различни заболявания от рак и спин до сърдечни болести също се фалшифицират. Тези продукти най-вероятно са произвеждани в най-лошите и нехигиенични условия и могат, в зависимост от тяхната формула и използваните съставки, изобщо да не лекуват пациента или най-лошото- да доведат до смърт. Нормални домакински продукти също са носители на риск. Така например, популярни батерии, използвани за детските играчки са намирани да текат или да експолоадират. Фалшификати на храни и напитки ( бебешки храни или лошо дистилирнм суров алкохол) също могат да имат разрушително влияние върху консуматорите.

В доклада е подчертано, че сътрудничеството между правителствата, индустрията и потребителите е изключително важно в борбата с пиратството. Кои са превантивните действия, които всяка държава трябва д а предприеме, за да ограничи нелагалния внос и износ на своята територия?

Цялостната комплексност на проблема означава, че няма едно единствено средство за справяне с него. Правителствата, индустрията и консуматорите трябва да предприемат широки и всестранни действия, за да преобърнат сегашната тенденция. Това включва:

  • По-ефективно приложение на съществуващото законодателство;
  • Подобряване на информацията и анализите, за да могат правителствата и другите заинтересовани страни да разполагат със стабилна база за развитието на по-ефективни политики и програми;
  • Засилване на сътрудничеството между правителствата и между тях и индустрията;
  • Подобряване управлението на веригите за доставка;
  • Изграждане на ясна представа в обществото за същността на проблема и на подкрепа в борбата с него;

Нашият доклад предлага пътища за развитие на информацията и анализа, засилване на правната и регулаторната рамка, подобряване на прилагането и задълбочаване оценката на програмите и практиките. Той очертава някои основни инициативи, предприети от правителствата на национално и международно ниво, и от индустрията, които вече дават резултати. Тези инициативи включват конфискация на приходите от криминална дейност и пренасочване на част от тях обратно в прилагането на правните норми, засилване на сътрудничеството правителства-индустрии в прилагането, програми за обучение, програми за образование в училищата и организирането на кампании за осведомяване на потребителите.

Несъмнено правителствата и индустрията правят много, за да ограничат проблема. Въпреки тези усилия нелегалната индустрия все още процъфтява. Според вас кой е най-слабият момент в стратегията, която се прилга в момента за преодоляване на проблема?

Това са два момента:

  1. Прилагането на съществуващото законодателство е основно предизвикателство и би могло да бъде подобрено на всички пазари. Затягането на регулаторната рамка е важно допълнение към тези усилия;
  2. Значителни услия са необходими за образование на потребителите за същността на проблема и неговите дългосрочни последици;
Мислите ли, че съществуващата международна правна уредба е достатъчна и бихте ли искали да видите някои подобрения в нея?

Често срещана гледна точка е, че съществуващата международна нормативна рамка срещу фалшификацията и пиратството е достатъчна и че ефективността зависи изцяло от точното прилагане на правилата, които имаме. В последните години, нормите за прилагане на правата на интелектуална собственост, които бяха постигнати на регионално или двустранно ниво, макар и развити на базата на Споразумението TRIPS, по същество надминаха неговата рамка.

В много случаи, задълженията, съдържащи се в тези споразумения, отиват далеч отвъд тези, съдържащи се в TRIPS. Това предполага, че има области, в които Световната търговска организация може да затегне дисциплината. По-специално внимание би могло да бъде обърнато на: 1) разширяване на гражданските способи в посока увеличаване на разходите за нарушителите; 2) разширяване обсега на мерките за граничен контрол, така че те да обхващат както износните, така и стоките, които преминават транзит; 3) разширяване обсега на приложение на наказателните мерки; 4) изискване определен вид информация, свързан с фалшификацията на стоки да бъде достъпна за обществото.

Необходимо е изследването да продължи и от националните експерти, за да се определи дали и как глобалните усилия за прилагането на правата на интелектуалната собственост биха могли да бъдат подобрени чрез засилване на международната правна рамка или хармонизиране на мерките за прилагане.

Може да харесате още...