ЕПВ решава казус с оспорен патент за метод

ЕПВПрез 2002г. Plant Bioscience Ltd. получава патент, EP 1069819, за метод на селективно увеличаване равнището на вероятно антиканцерогенното вещество в растението броколи. Методът включва локализиране на съответните гени в броколния геном и идентифицирането им посредством генетични маркери. До момента ЕПВ счита, че селекцията с помощта на маркери е вид технически процес и затова подлежи на патентна защита.

На следващата година, швейцарската компания Syngenta Participations AG подава възражение срещу патента, издаден от ЕПВ на основание, че според разпоредбите на Европейската патентна конвенция, патентования селектиращ метод е естествен биологичен процес и следователно не може да се патентова. Възражението е на фаза обжалване пред един от техническите съвети на ЕПВ.

Източник: Европейско патентно ведомство

Обхват на патентна закрила

Обхватът на правната закрила се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите. Претенциите покриват не само признаците, както са изразени, но и техните еквиваленти. Един признак се счита за еквивалентен на признак, както е изразен в претенциите, когато: изпълнява по същество една и съща функция по един и същ начин и постига по същество един и същ резултат; за специалист в областта е очевидно, че към датата на приоритета резултатът, постиган от признака, изразен в претенциите, може да бъде достигнат чрез еквивалентния признак. Тълкуването на претенциите не се ограничава от примерите за конкретно изпълнение, включени в описанието.

Временна закрила

През периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така както са формулирани в заявката. Тази закрилата се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на патента, доколкото патентът не я разширява. Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е извършило някое от действията нарушаващи неговите права за периода на временната закрила при условие, че за това изобретение бъде издаден патент.

Може да харесате още...