Патентно ведомство сключи договор за 43892 евро

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Патентно ведомство на Република България, бул. „Г.М.Димитров“ №52 Б, е сключило ДОГОВОР № 9000-31/18.12.2014г.  за

„Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки „ACSEPTO“, за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България”

Процедурата, по която е бил избран изпълнителя е – Договаряне без обявление.

Описание:

Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

Стойност
43892 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
/Обособена позиция №:/ Заглавие:ДОГОВОР № 9000-31/18.12.2014г. Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки „ACSEPTO“, за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България
V.1)Дата на сключване договора
18.12.2014 г.
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2014 г.
V.2)Брой на получените оферти
1
V.3)Наименование и адрес на изпълнителя
SWARD S.A. France, рег. № 433 624 707, 37 rue de Lyon, F-75012, Paris, France, Франция 75, Париж, Тел.: 03314 672438, 37 rue de Lyon, F-75012, Франция F-75012, Париж, Тел.: 03314 672438, E-mail: Fabrice.LIENART@sword-group.com
V.4)Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора

Стойност 43892 EUR без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 43892 EUR без ДДС
V.5)При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ договор
VI.3)Процедури по обжалване

VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:

VI.4)Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.01.2015 г.

VI.5)Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението

SWORD, S.A, Република Франция, рег. № 433624707

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

– свързани със защитата на изключителни права.
Фирма SWORD S.A. са единствените носители на авторските права за програмните продукти Acsepto, които са уникални по своята същност и са направени специално за нуждите на експертизата в областта на марките и географските означения.

Патентно ведомство

Може да харесате още...