Патентно ведомство – анкета за клиентска удовлетвореност

 Патентно ведомство

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ

създадена в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентното ведомство“ по Обособена позиция 3: „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“

по проект BG16RFOP002-1.004-0002-С01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Вашето компетентно мнение и идеи ще ни помогнат да планираме и подобрим качеството на предоставяните от Патентното ведомство услуги, така че да отговарят на потребностите и очакванията Ви.

Изберете отговора, който в най-голяма степен отговаря на мнението Ви, или посочете Вашето предложение!

Благодарим Ви за отзивчивостта!

Информацията, която предоставяте чрез попълнената анкета е поверителна и се обработва в съответствие с принципите и разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и на Закона за защита на личните данни. Вашите данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и няма да бъдат предоставяни на трети лица, както и ще бъдат обработвани единствено от оторизирани лица на Патентно ведомство на Република България и Лекс.БГ ЕАД, съответно Възложител и Изпълнител на настоящата обществена поръчка.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за Вас

1.1. Пол

Женски;
Мъжки.

1.2. Какво образование имате към момента?

Начално;
Основно;
Средно или средно професионално;
Висше;
Друго.

1.3. До кои от следните средства за комуникация имате личен достъп?

Компютър;
Интернет;
Телефон;
Електронна поща;
Факс.

1.4. Основното Ви занятие е?

Домакин/я (майчинство, бащинство, социален асистент и т.н.);
Мениджър/директор в частна фирма, собствен бизнес;
Работа в офис, в сферата на продажбите, в сферата на услугите;
Свободна професия;
Самонает;
Служител в администрация;
Работник;
Друго.

1.5. Ако не работите, то Вие сте:

Пенсионер;
Учащ/Студент;
Безработен;
Друго.

2. Информация за Вашата организация

2.1. Тип организация, в която работите:

Централна, общинска, областна администрация или други обществени организации в сферата на здравеопазването, образованието, правораздаването и др.;
Неправителствена организация;
Частен сектор;
Никое от горепосочените.

2.2. Какъв тип работно време имате?

Пълен работен ден (40 или повече часа седмично);
Почасово работно време.
Друго.

2.3. Име на организацията, в която работите:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4. Наименование на отдела или областта, в която работите:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5. Вашата позиция/длъжност/звание:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.6. От колко време сте на тази позиция/длъжност (в брой месеци):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.7. От колко време работите за този работодател (в брой месеци):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3. Конкретни въпроси

3.1. Някой ме имитира чрез използване на моето име, търговска марка, домейн или отличителния външен вид на моите стоки и услуги. Кой е най-бързият и ефективен начин за защита?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Информирани ли сте за официалната инициатива на Европейската комисия „European IPR Helpdesk“ (http://www.iprhelpdesk.eu/services/bg) за безплатни професионални консултации, информация и обучения по въпроси на интелектуалната собственост и правата на интелектуална собственост?

Да Не

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Какво може и какво не може да бъде защитено чрез правата върху търговските марки?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4. Как бихме могли да защитим нашите права, ако конкурентна фирма имитира търговската ни марка или опаковките?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5. Информирани ли сте какво да правите, ако правата ви са нарушени (дизайни, търговски марки, патенти)?

Да Не

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.6. Кои са институциите, които се грижат за правата върху интелектуалната собственост в Република България?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.7. Кой може да използва патентен представител и кой е задължен да използва такъв?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.8. Наясно ли сте към коя българска институция да се обърнете при проблем с пиратството в интернет?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.9. Какви действия бихте предприели при идентифициране на нелоялна конкуренция?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.10. Искам да защитя търговските си тайни от вътрешно изтичане или промишлен шпионаж. Какви действия да предприема?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.11. Вашата степент на удовлетвореност, като потребител от начина на доставяне на персоналните акаунти в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство?

Съвсем недоволен;
Недоволен;
Средно;
Доволен;
Напълно доволен;
Без отговор (Б/О).

3.12. Вашата степен на удовлетвореност, като потребител от функциите на персоналните акаунти в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство?

Съвсем недоволен;
Недоволен;
Средно;
Доволен;
Напълно доволен;
Без отговор (Б/О).

3.13. Вашата степен на удовлетвореност, като потребител от новите електронни услуги, които предлага Патентно ведомство?

Съвсем недоволен;
Недоволен;
Средно;
Доволен;
Напълно доволен;
Без отговор (Б/О).

4. Допълнителни въпроси

4.1. Мястото, където се предоставяше услугата, беше:

С удобно местонахождение;
С удобно работно време;
С достатъчно голям паркинг;
Помещенията за прием на граждани са удобни;
С ясни и разбираеми указателни табели;
Лесно е да се уговори среща със служителите предоставящи услугата.

4.2. Доволни ли сте от достъпността на услугата?

Да Не

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3. Кои са предпочитаните от Вас начини за достъп до услугата?

Лично;
Телефон;
Факс;
Интернет/Портал за електронни услуги;
Електронна поща;
По пощенски път;
Куриер;
Друго (Моля, попълнете тук)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.4. Удобно ли Ви е да ни посещавате в редовното работно време?

Да Не

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.5. Ако редовното работно време не Ви е удобно и в случай че можем да го удължим, как бихте предпочели да стане това?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.6. Моля, ако желаете, споделете нещо друго относно достъпа и мястото, където сте получили услугата?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.7. Кой е предпочитаният от Вас начин за плащане? (Моля, посочете един):

В брой;
ПОС терминал
Банков път.

4.8. Най-разумният срок за плащане би бил? (Моля, посочете един):

1 седмица;
2 седмици;
3 седмици;
Друго (Моля, попълнете тук)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.9. В случай че използвате тази услуга повече от един път, колко често я ползвате?

Всяка седмица или по-рядко;
На всеки 2 седмици;
Всеки месец;
На 6-11 месеца;
Веднъж годишно;
Друго (Моля, попълнете тук)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.10. Срещнахте ли някой от изброените по-долу проблеми, докато получавахте услугата? Отметнете всички, които се отнасят до Вас:

Не можах да намеря информация за услугата;
Прехвърляха ме от един служител към друг;
Телефонните линии бяха заети;
Имах проблеми от типа на включен телефонен секретар или гласова поща;
Получих некоректна информация;
Получих разнопосочна информация от различни хора;
Никой не отдели от времето си, за да ми обясни нещата;
Друго (Моля, попълнете тук)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.11. Доволни ли сте като цяло от услугата, която получихте?

Съвсем недоволен;
Недоволен;
Средно;
Доволен;
Напълно доволен;
Без отговор (Б/О).

4.12. Удовлетворени ли сте от бързината, с която Патентно ведомство отговаря на запитвания?

Съвсем недоволен;
Недоволен;
Средно;
Доволен;
Напълно доволен;
Без отговор (Б/О).

4.13. Кои три показателя бихте ни препоръчали да подобрим?

Времето, необходимо за получаване на услугата;
Брой на контактите, необходими за получаване на услугата;
Времето, прекарано по опашки;
Времето, прекарано в телефонни разговори;
Времето, прекарано в пощенска кореспонденция;
Други методи за свързване с нас, за да получите услугата (напр. интернет, електронен адрес, факс);
Подходящо работно време;
Удобно местоположение;
Вежливост на служителите;
Умения/компетентност на служителите;
Лесен достъп до информация за услугата;
Опростени формуляри;
Ясни инструкции;
Точна и последователна информация;
Надеждност на услугата;
Удобни начини за плащане;
Разумна цена на услугата;
Друго (Моля, попълнете тук)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Други Ваши коментари, мнения и препоръки, относно административното обслужване, които биха ни били полезни за подобряване на работата на екипа на Патентно ведомство на Република България:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Може да харесате още...