Патентни анализи – Иван Иванов и Николай Дишовски

патентни анализиАвтор: Иван Иванов и Николай Дишовски

ISBN: 954-91473-1-2

Издание: София, 2004 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 179

Цена: 15лв.

Книгата „Патентни анализи“ съдържа методология, примери и разяснения за всички аспекти съпътстващи процесите на разработка на патентни анализи. Същевременно засяга съвременни проблеми по използването на интелектуалната собственост за стимулиране на икономическото и научно развитие.

„…смятам тази книга за актуална, появата ѝ за много навременна, а положените усилия на авторите ѝ – от полза за цялото общество.“

Цонка Таушанова,

(Председател на Патентно Ведомство на Република България)

„Предложената ми за рецензиране книга третира един изключително актуален от теоретична и практическа гледна точка въпрос, свързан с проблемите на интелектуалната собственост. В условията на пазарна икономика и пазарни отношения, отделните икономически субекти трябва сами да си осигуряват необходимата информация, свързана с тяхната стратегия и насоки за развитие, включително трансфера на технологии, осъществяването на научни изследвания, създаването на нови и усъвършенствани технологии. В този контекст пазарните участници се нуждаят от конкретни методически разработки, улесняващи тяхната дейност по информационно осигуряване на техническото им развитие, каквото представляват патентните анализи.

Авторите изключително професионално са написали една книга, която е на високо научно и техническо ниво. Считам, че нейното публикуване ще запълни една потребност от този вид литература, особено като се вземе предвид нейната практическа насоченост. Тя ще бъде полезна, както на потребителите на резултатите от патентните анализи, така и на тези, които ги осъществяват или проявяват интерес към тях.“

София, март 2001г.

Доц. д-р Илия Милчев

Може да харесате още...