Новото правило 20.5bis в РCT позволява внасяне на корекции по вече подадена патентна заявка

заявкаНа 1ви юли влезе в сила новото правило в Договора за патентно коопериране (PCT), с което се дава възможност на заявителя да коригира погрешно подадени в международна заявка елементи (описание и/или патентните претенции) или част от описанието, патентните претенции или чертежите (включително всички чертежи).

Новият регламент позволява на заявителя да коригира погрешно подадените части или елементи и да запази датата на заявката, ако корекциите се извършат преди всички изисквания на чл. 11 ал. 1 от PCT да са задоволени или ако корекциите са направени чрез позоваване на приоритетна заявка съгласно правило 4.18 PCT. Когато няма приоритетна патентна заявка, заявителят има възможност да коригира погрешно подадените документи, но за дата на заявката ще се счита тази, на която корекциите са получени от получаващото ведомство.

За някои от ведомствата, които обработват международни заявки, новото правило е несъвместимо с правната им рамка и същите ще го прилагат с някои изменения.

Едно от тези ведомства е Европейското патентно ведомство (ЕПВ), което няма да извършва корекции чрез позоваване на приоритетна заявка (правило 20.5bis(d) PCT и правило 20.8(a) PCT), когато изпълнява функцията на получаващо ведомство. За да не бъде ощетен заявителтя, с негово съгласие молбата за този тип корекции ще се прехвърля към Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и там ще бъде обработвана.

По силата на правило 40bis PCT патентните ведомства, които са избрани за Международен проучвателен орган, имат правото да поканят заявителя да заплати допълнителни такси, при условие че към момента на получаване на известието за корекции по правило 20.5bis на PCT, съответното ведомство вече е започнало да работи по изготвянето на международния доклад за проучване. Патентните ведомства могат сами да определят размера на таксата.

Международният доклад за проучването се издава на базата на коригираните документи, ако заявителят не се откаже от корекциите (20.5bis(e)). ЕПВ ще издава и втори неофициален доклад за същата заявка, но по документите преди нанасяне на корекциите, ако ведомството е било уведомено за тях след като работата по доклада е започнала.

За справка:

https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf

EPO OJ notice A81

Може да харесате още...