Патентната дейност в Европа през 2012 г. – рекорди, предизвикателства и решения

През последните десетилетия патентната активност изживява бум. Нарастват и технологичната и правна сложност на областта, което поставя предизвикателства пред патентната система.

Рекордна година – 2012-та година отбеляза нов рекорд по подадени и одобрени патентни заявки в EPO.  Подадените   заявки за патенти са  257 744, което е увеличение с 5.2%, в сравнение с предишната, също рекордна 2011 г. Одобрените патенти за годината са 65 687 – с 5.8% повече отколкото през 2011 г.

Това количество защитени изобретения е показател както за иновационната активност на бизнеса в ЕС, така и за инвестицонните и търговски намерения на външни за ЕС икономики – 63% от заявките са от не-европейски държави, а 38-те държави от ЕС са допринесли с 36.5%. Отчита се намаляване с 0.9% на дела вътрешни заявки, сравнено с 2011 г.

От одобрените патенти, 49.7% принадлежат на европейски компании, следвани от САЩ (32 628) и Китай, Япония и Южна Корея, взети заедно (15 509).

Глобализация на патентната документация – разликите в броя на одобрените патенти от източници от ЕС и от такива извън общността показват нееднаквостите в патентните законодателства и навици на държавите в световен мащаб, което създава затруднения при глобализирането на бизнеса. Немалък дял имат и езиковите бариери, които често пречат на изобретателите да се информират изчерпателно за състоянието на техниката в съответните им области.

Автоматичен превод на патенти – в това отношение, през 2012 г. EPO влага голяма част от усилията си с редица дейности, насочени към сключване на споразумения и напредък в автоматичния превод на патенти. През февруари 2012 г. ЕРО, заедно с Google, стартираха безплатен машинен превод на патенти в базата си данни ESPACENET. Превеждането използва технологията на Google Translate от и на английски, френски, немски, италиански, португалски, испански и шведски, а през есента разшири достъпните езици с датски, холандски, финландски, гръцки, унгарски, норвежки и полски. До края на 2014 г. се очаква системата да покрие всички 28 езици на 38-те страни-членки на ЕС.

Извън ЕС, чрез автоматичен превод беше осигурен достъп до милионите китайски, японски и руски патенти от SIPO, JPO и Роспатент. Сключени са споразумения за обмен на информация и добри практики с Бразилския институт за индустриална собственост

Феноменът “патентни мрежи” – Натрупването от големите компании на обемисти патентни портфолиа, запълнени със застъпващи се патенти, създава друг вид пречки пред прохождащите бизнеси – мрежи от патентни, които по-скоро имат за цел забавяне и/или спиране на конкуренцията, отколкото са намерения за иновации в производствата и услугите. Тъй като иновациите са критични за посрещане на предизвикателства като климатичните проблеми, здравеопазването и храните и имат широки икономически и социални отражения, през 2012 г. EPO основа Научен и икономически консултативен съвет. Една от задачите на този орган е да оцени предизвикателствата пред патентната система, които феномена на патентните мрежи поставя, като се концентрира върху качеството на патентите и ролята на патентните такси.

През годината съвета проведе три срещи по темата, в които участваха икономисти, адвокати, съдии, патентни експерти и представители на индустрията. Тези активности на EPO очертават визия за необходими промени в управлението на изключително динамичната област на патентите.

Единен европейски патент. Вариращото между държавите-членки на ЕС законодателство и цената за подаване на патентна заявка и поддържане на патент могат да бъдат непосилни за стартиращ малък и среден бизнес, което обезкуражава иновативността, а тези бизнеси допринасят с 67% от заетостта и 58% от добавена стойност към европейската икономика. През 2012 г. плодове даде едно от дългогодишните усилия на EPO – Единия патент и Единния патентен съд. На 11.12.2012 г. Европейския парамент прие две регулации, с които установи Единния патент и Единния патентен съд и стартира силна промяна в рамките на ЕС. Първият Единен патент ще бъде издаден през 2014 г. Единният патент ще улесни бизнеса в защитата на интелектуалната собственост и ще облекчи финансово малките и средни предприятия, с което ще повиши конкурентоспособността на ЕС.

Единната патентна регулация за целия ЕС ще облекчи и административната тежест и време при защита на интелектуалната собственост в Съюза, като уеднакви законодателството във всички страни-членки.

Очаква се България, която през 2012 г. навърши 10 години членство в EPO, да ратифицира Единния патент и Единния патентен съд.

патентиАвтор: Петър Й. Петров

 

Може да харесате още...