Отхвърлено решение за недействителност на европейски промишлен дизайн

В своето решение Трети Апелативен Борд поддържа обжалването и анулира Решение за недействителност, с което се обявява недействителност на регистриран дизайн на Общността (‘RCD’), а именно европейски дизайн No.1 603 382-0001, за ‘комбайни’.

Фактологични и правни обстоятелства

Полска компания, Marzena Karczmarek, Agrotop-Kaczmarek, получава регистрация за промишлен дизайн за ‘комбайни’.

В последствие, регистрираният промишлен дизайн става предмет на искане за обявяване на недействителност, въз основа на твърдението, че оспореният RCD не е нов и му липсва отличителен характер поради по-ранни дизайни. Ищецът за обявяване на недействителност базира своето искане върху следния по-ранен промишлен дизайн, известен под търговското име ‘Alina Supernova’:

промишлен дизайн

Отделът по заличаванията одобрява искането за обявяване на недействителност най-вече въз основа на чл. 25(1)(b) във връзка с чл. 8(1) CDR. В това отношение Отделът по заличаванията постановява, че заявителят на обявяването на недействителност е направил директна връзка между оспорения дизайн и неговата техническа функция. Тази линия на аргументация поддържа посочването на чл. 25(1)(b) във връзка с чл.8 CDR като основание на искането за недействителност. Така, Отделът по заличаванията отсъжда, че появата на оспорения RCD е продиктувана от известен брой основни характеристики, които са избрани с оглед постигане възможно най-добро техническо функциониране.

Обобщение на апелативното решение

Правопритежателят на регистрирания европейски дизайн подава възражение пред Апелативния борд поради следните основания: не всички конструктивни особености комбайна са продиктувани единствено от техническа необходимост за функционирането на въпросната машина. Заявителят на обявяването на недействителност не се е позовал на чл. 8 CDR. Основанията на заявлението за обявяване на недействителност са липса на новост и индивидуален характер на регистрирания дизайн. Следователно, оспореното решение е било издадено в нарушение на чл.62 CDR и чл.38 CDIR.

Третият апелативен борд потвърждава обжалването и анулира оспореното решение.

Като първа точка, Бордът разглежда въпроса дали Отделът по заличавания има законното право да обоснове своето решение с чл.25(1)(b) CDR във връзка с чл.8 (1) CDR. В това отношение Бордът отсъжда, че видно от разгледаните претенции за недействителност, абсолютното изискване за регистрабилност съгласно чл. 8 CDR не е посочено от заявителя на искането за недействителност. Следователно, Отделът по заличаванията е сгрешил като е базирал решението си на основание, което не е било посочено от ищеца (Paras 14, 18). По отношение на останалата част, искането за недействителност във връзка с липсата на новост и индивидуален характер на регистрирания европейски дизайн е счетено за допустимо. При оценката на посочения критерий, Бордът взима предвид естеството на продукта, в който е въплътен промишления дизайн, спецификата на промишления сектор и степента на свобода на конструктора при разработването на дизайна (Para. 27).

Относно естеството на въпросния продукт, Бордът пояснява, че макар външният дизайн на комбайна да е следствие от техническата му стойност, това не пречи на производителите да го защитят като дизайн на Общността. Всъщност, един дизайн не е необходимо да изпълнява конкретни естетически изисквания като критерий за защита (Para. 28).

Относно оценката на степента на свобода на конструктора и характеристиките, които могат или не могат да се считат за източник на индивидуален характер на регистрирания дизайн, Бордът решава, че е необходимо да се преценят основните технически характеристика на въпросната машина (Para. 30).

Според Борда цветът на комбайните не е от съществено значение, тъй като оспореният европейски дизайн е защитен в черно и бяло и цветовете, използвани за модела, който е за продажба попадат извън обхвата на анализа. По отношение на сходството в дължината и конструкцията на гумените ремъци, използвани за повдигащия лост на комбайна, този технически детайл не е видим в оспорения дизайн на Общността и така той попада извън обхвата на защита (Para. 32). Що се отнася до другите части на сравняваните дизайни, Бордът заключава, че тяхното наличие е продиктувано от техническа необходимост и следователно не може да се счита за елемент на дизайна per se. Така че, индивидуалният характер е разгледан подробно за всяка от трите основни части отделно (Para. 33). Според Борда, сходствата между сравняваните дизайни се дължат на идентични технически решения. Независимо от това, степента на свобода на конструктора е ограничена до създаването на детайли за основните елементи на машината. Имайки това предвид, Бордът смята, че оспореният регистриран европейски дизайн разполага с определен индивидуален характер и че, въпреки че са необходими известни технически познания, за да се оцени индивидуалния характер в конкретния сектор, счита се, че информираният потребител разполага с такива познания (Paras 37, 38).

Източник: OHIM

Може да харесате още...