Отмениха регистрацията на марка BAUMAX-X

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка BAUMAX-X, комбинирана, рег. №53638, собственост на Ивайло Евгениев Йорданов, София, във връзка с чл.25 от ЗМГО.

Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно:

Клас 35 – реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административни дейности; изследване на пазара; управление на компютърни файлове; набиране на кадри; насърчаване на продажбите за трети лица; организиране на изложби с търговска и рекламна цел; отдаване под наем на рекламно пространство и време; подреждане на витрини; представяне на стоки; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; публикуване на рекламни текстове; радиорекламиране; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; търговска информация; он-лайн реклама в компютърна мрежа;

Klaс 36 – застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество; борсови котировки; борсово посредничество; брокерски услуги; обмяна на валута; взаимни фондове; влогонабирателни банки; данъчни оценки; електронен трансфер на капитали; инвестиране на капитали; клиринг; клирингови палати; застрахователни консултации; финансови консултации; обслужване на депозити в сейфове; информация в областта на застраховането; определяне на кредитен рейтинг; оценяване на монети; оценяване на рискове на финансови и застрахователни проекти; попечителство; попечителство при кредитиране; управление на капитали; финансови информации; финансови услуги; депозити на ценни книжа; емитиране на ценни книжа;

Клас 39 – транспорт; опаковане и съхранение на стоки; организиране на пътувания;

Клас 41 – образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност.

Отменянето има действие от 04.05.2007г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013

Може да харесате още...