Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели от 2011 година, но текстовете на казусите остава неизвестен….

КАЗУС 1

Въпрос 1
При формулирането на казус 1 е заложена проверка на съобразителността и наблюдателността на кандидата по отношение на сроковете, а именно г-н Петров е получил решението за отказ от експертизата със 7 дни по- рано от допустимия по процедурата срок.
При установяване на допуснатата процедурна грешка отговорът би следвало да бъде:
Отказът на експертизата да регистрира полезен модел № 1090 е основателен и правилен, тъй като съгласно чл. 73, ал. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) не се регистрират като полезни модели методи. Въпреки това отказът на експертизата е постановен преди изтичане на тримесечния срок за отговор в нарушение на процедурата, което го прави незаконосъобразен.
Независимо че заявеният полезен модел в претенция 1 не може да получи закрила с регистрация, защото е метод, решението за отказ би могло да се обжалва от заявителя в съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗПРПМ.
В случай че кандидатът не е отбелязал процедурната грешка, отговорът би трябвало да бъде:
Отказът на експертизата да регистрира полезен модел № 1090 е основателен, защото съгласно чл. 73, ал. 5 от ЗПРПМ не се регистрират като полезни модели методи.

Въпрос 2

Приоритетът от 11.07.2010 може да се използва в международната заявка, защото заявката за регистрация на полезен модел № 1090 е с установена дата на подаване съгласно чл. 75а от ЗПРПМ. В съответствие с чл. 4 на Парижката конвенция правото на приоритет се признава за всяка заявка с установена дата на подаване от тази дата, независимо от по-нататъшната й съдба.

КАЗУС 2

Считаме, че най-напред трябва да се опитате да възстановите правата си върху националната заявка № 110299, като подадете молба до председателя на Патентно ведомство при условията на чл. 49 от ЗПРПМ. В молбата е необходимо да обясните аргументирано причините за пропускане на срока. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на молбата по чл. 49 от ЗПРПМ е 30.06.2011 – 3 месеца след отпадане на причината за пропускане на срока. В случай че молбата Ви бъде удовлетворена, би следвало да подадете молба за проучване и експертиза и да заплатите такса за проучване и експертиза и такса за публикация на заявката.
В случай че молбата Ви по чл. 49 от ЗПРПМ бъде отхвърлена, следва да търсите закрила в България с международната заявка.
Тъй като е налице атака относно патентоспособността на международната заявка е желателно първо да се преработят патентните претенции, което е възможно на основание чл. 19 от РСТ.
Може да се поиска и международна предварителна експертиза, като преди това се променят описанието и претенциите съгласно чл. 34 от РСТ.
След това бихте могли да предприемете следните действия:

Вариант 1
Да откриете национална фаза в САЩ и регионална фаза в Европейското патентно ведомство (ЕПВ). В случай че бъде издаден европейски патент, в 3-месечен срок от публикацията за това в Европейския патентен бюлетин следва да го валидизирате в Германия, Австрия, Финландия, Швеция и България (в съответствие с чл. 72в от ЗПРПМ).

Вариант 2
Да откриете национална фаза във всяка една от страните САЩ, Германия, Австрия, Финландия, Швеция и България (в съответствие с чл. 69, ал. 2 от ЗПРПМ).

КАЗУС 3
Въпрос 1

Според нас сте създали 2 нови продукта – кутия за приготвяне на храна и отражателно покритие. Поради факта, че създаденото от Вас отражателно покритие показва ново и неочаквано свойство – за топлоизолация и за защита от насекоми, може да се формулират и претенции за използване на отражателното покритие. Следователно Вие сте създали 4 изобретения:
кутия за приготвяне на храна, отражателно покритие, използване на отражателното покритие за топлоизолация и използване на отражателното покритие за защита от насекоми.

Въпрос 2

За да бъдат в единство тези изобретения би следвало да подадете 2 заявки.
Първата заявка е за „Кутия за приготвяне на храна”, а втората заявка – за
„Отражателно покритие и неговото използване”.
Претенциите за първата заявка са:
1. Кутия за приготвяне на храна, включваща тяло и шарнирно свързан към него капак, който има дъно и странични стени, а тялото включва дъно, горна стена и странични стени, при което откъм горната стена на тялото е оформено гнездо за поставяне на съд с храна, като пространството между дъното, горната стена, страничните стени и гнездото на тялото е запълнено с изолационен материал, и при което горната стена и гнездото на тялото са облицовани с отражателно покритие, характеризираща се с това, че в гнездото (4) на тялото (1) са оформени две срещуположни стъпала (15), предвидени за дръжките на съда, а капакът (2) има долна стена (7) и в него, откъм долната му стена (7), е оформено гнездо (3), предвидено за капака на съда за храна, при което пространството между дъното (10), долната стена (7), страничните стени и гнездото (3) на капака (2) е запълнено с изолационния материал (13), като долната стена (7) и гнездото (3) на капака (2) са облицовани с отражателното покритие (8).
2. Кутия съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че тялото (1) и капакът (2) са от картон.
3. Кутия съгласно претенция 1 или 2, характеризираща се с това, че изолационният материал (13) представлява нагънати ленти хартия.
4. Кутия съгласно претенция 1, 2 или 3, характеризираща се с това, че отражателното покритие (8) е самозалепващо се и се състои от разположени един върху друг лепилен слой (Г), гъвкав изолационен слой от биологичен материал (Б) и отражателен слой (В).
5. Кутия съгласно една от претенциите от 1 до 4, характеризираща се с това, че в ъглите на тялото (1) и на капака (2) са разположени опорни цилиндри (6).
Претенциите за втората заявка са:
1. Отражателно покритие, включващо самозалепващо се фолио (А), състоящо се от лепилен слой (Г) и лепенка (Д) и отражателен слой (В), характеризиращо се с това, че между отражателния слой (В) и самозалепващото се фолио (А) е оформен изолационен слой (Б) от биологичен материал.
2. Използване на отражателното покритие съгласно претенция 1 за топлоизолация.
3. Използване съгласно претенция 2 за опаковки и/или облицовки.
4. Използване на отражателното покритие съгласно претенция 1 за защита от насекоми.
5. Използване съгласно претенция 4 за защита от хлебарки и/или комари.
КАЗУС 4

При оценката на становището на експертизата относно липса на новост би следвало първо да се прецени нова ли е независима претенция 1 като се направи следния анализ:
1. Заявеният диапазон на изменение на температурата при термичната обработка е от 3000С до 6000С. Известният диапазон, посочен в противопоставения немски патент, е от 4000С до 8000С, т.е. той се припокрива със заявения. Стойността 4000С е известна (илюстрирана в примерите на немския патент) и попада в заявения диапазон от 3000С до 6000С. Следователно заявеният диапазон не е нов, защото не отговаря на изискванията на чл. 52, ал. 3, т. 2 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (НОПЕЗП).
2. Диапазоните на изменение на скоростта на нагряване и на времето за задържане съвпадат с известните диапазони, следователно те не са нови.
3. Заявеният диапазон на изменение на скоростта на охлаждане е 150С – 1000С на час. Той е по-широк от известния диапазон от 700С до 1000С и има обща крайна стойност с него. Следователно заявеният диапазон не е нов, защото не отговаря на изискванията на чл.52, ал. 3, т. 1 и 3 от НОПЕЗП.
Видно е, че признаците, изразени с диапазони, в посочените по- горе точки 1 – 3 не са нови, следователно становището на експертизата за липса на новост на претенция 1 е основателно.
Тъй като при преценката на патентоспособността на независимата претенция 1 се оказва, че тя не е нова, експертизата е трябвало, в съответствие с чл. 51, ал. 4 на НОПЕЗП, да прецени патентоспособността на зависимата претенция 2, в комбинация с независимата.
Диапазонът на изменение на температурата при термична обработка, заявен с претенция 2, е от 5000С до 5500С. Той е по-тесен от известния диапазон 4000С – 8000С и попада в случая на чл. 52, ал. 3, т. 1 от НОПЕЗП. Следователно диапазонът от претенция 2 е нов и становището на експертизата за липса на новост на претенция 2 е неоснователно.
В отговора си до експертизата ще изложим направения по-горе анализ относно претенция 2 и ще предложим нова формулировка на независима претенция за метода, вземайки за прототип немския патент. В първата част на независимата претенция ще включим всички признаци, изразени с диапазони, които са общи за изобретението и прототипа, посочени по-горе в точки от 1 до 3, а в характеризиращата й част – новите: „температурата на термична обработка на формованата набивка е в диапазона от 5000С до 5500С, а скоростта на охлаждане е от 150С до 650С на час.”.
В съответствие с претенциите ще преработим и описанието по следния начин:
• Ще опишем накратко в предшестващото състояние прототипа – метода, известен от немския патент.
• Ще формулираме нов технически проблем: „Да се създаде формована набивка с по-висока механична якост и здравина и по- дълъг живот.”
• Ще разкрием техническата същност на метода така, както е разкрита в претенцията и ще обвържем предимствата с посочения проблем.

Може да харесате още...