ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАРИАНТ № 1 от изпита за ПИС 2012 година

ТЕКСТА НА САМИТЕ КАЗУСИ НЕ Е ИЗВЕСТЕН……

КАЗУС № 1 – 25 точки

От кандидата се очаква да анализира така направеното изложение като даде следните съвети на своя клиент:
1. Представителят не съветва клиента да подава за регистрация своята марка във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) в гр. Аликанте, Испания, тъй като в процедурата по регистрацията й от Германия ще бъде атакувана в производството по опозиция и е възможно да не бъде регистрирана.
2. Тъй като очевидно марката, на която се е спрял, успешно се налага на българския пазар, следва незабавно да предприеме действия по заявяването й за регистрация в Патентно ведомство на Република България.
3. След подаване на заявка за регистрация на марката в Патентно ведомство на Република България още на етап заявка може да се подаде също в Патентното ведомство заявка за международна регистрация на марката по реда на Мадридският Протокол като бъдат посочени държавите, в които заявителят желае да получи закрила. Това действие дава възможност на заявителя да претендира за приоритет съгласно чл. 4 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост в заявката за международна регистрация (конвенционен приоритет).
4. Ако заявката за международна регистрация е формално редовна и Патентното ведомство я препрати в двумесечен срок от получаването й в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Женева, както и ако там, при извършване на формалната проверка, тя е правилно оформена и съответните такси са заплатени в срок, марката ще получи международна регистрация с датата, която е носила при подаването й в Патентното ведомство на Република България.
5. За посочване на САЩ е необходимо заявителят да попълни декларация за задължително използване на марката на територията на САЩ като за целта има разработен специален формуляр, който задължително придружава заявката за международна регистрация.

КАЗУС № 2 – 15 точки

От кандидата се очаква да посочи следното, като изложи и аргументи за това:
Първата марка попада в приложното поле на чл.11, ал.1 т.2 и/или 3 от ЗМГО.
Втората марка също попада в приложното поле на чл.11, ал.1 т.2 и/или 3 от ЗМГО.
Третата марка е регистрабилна и подходяща.
Четвъртата марка също е регистрабилна и подходяща.
Петата марка попада в приложното поле на чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗМГО.
Шестата марка попада в приложното поле на чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗМГО.
Седмата марка попада в приложното поле на чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗМГО.
Осмата марка е регистрабилна и подходяща.
Деветата марка попада в приложното поле на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО.

КАЗУС № 3 – 15 точки

Максималният брой точки получава кандидат, който в отговора е посочил, че до подаване на искането за отменяне 23.08.2010г. са изминали повече от пет години от датата на регистрацията на марката (03.09.2004г.), с което е спазен срокът, определен в чл. 19 от ЗМГО. Релевантният петгодишен период за доказване на реално използване на марката е от 23.08.2005г. до 23.08.2010г.
От анализа на представените доказателства е направил извод, че искането за отменяне на регистрацията на марката DIANA рег. № 48ХХХ е основателно и отменянето ще има действие от 23.08.2005г. Изложени са следните мотиви:
Марката трябва да бъде използвана във връзка с нейната основна функция, а именно да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.
Реалното използване на марката е използване с цел да идентифицира произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, като създава и запазва пазарен сектор за тези стоки/услуги. Доказателства, които показват използване на марката от предишния притежател могат да се приемат, доколкото показват реално използване на марката.
Представеният договор сам по себе си не е достатъчен като доказателство за реално използване на марката DIANA за стоките от клас 27 от притежателя й по смисъла на чл. 19 ЗМГО.

КАЗУС № 4 – 25 точки

От кандидата се очаква да отговори мотивирано, че искането за заличаване действието на международна регистрация на марка APART IMPRESSIONS № 666ХХХ за стоките от клас 03 “парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; средства за почистване на зъби, препарати за избелване и пране, препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване” на територията на Република България е основателно. Въз основа на анализ за сходство на марките и стоките, за които се отнасят, да се направи извод, че поради сходството на марките APART IMPRESSIONS и по-ранната марка APART и идентичността и сходството на стоките от клас 03 съществува вероятност за объркване на потребителите, включително възможност за свързване на двете марки.
При сравнение на стоките е установено, че стоките “парфюмерия, етерични масла, средства за почистване на зъби, препарати за избелване и пране, препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване” на двете марки са идентични, а стоките”козметика, лосиони за коса” на марката APART IMPRESSIONS по предназначение са сходни на стоките „средства за поддържане на тялото и красотата” на по-ранната марка APART .

Може да харесате още...