Окончателно решение на ВАС по спора Найденова – Камен Веселинов

Камен ВеселиновВърховният административен съд на Република България – Петчленен състав, с определение № 15075 от 12/12/2014

ОСТАВИ В СИЛА определение № 13073/03.11.2014г., постановено по адм. дело № 13620/2014г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.

Мотивите на съда са:

“ Производството е по реда на чл. 229 и сл. АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Таня Найденова Митова от гр. София против определение № 13073/03.11.2014г., постановено по адм. дело № 13620/2014г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение, с което е оставена без разглеждане жалбата на същата против заповед № КВ-376/08.10.2014г. на министър-председателя на Република България и е прекратено производството по делото. В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е неправилно и се претендира неговата отмяна, както и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. Излагат се съображения, че съдът необосновано е приел, че за жалбоподателката липсва правен интерес от оспорване на заповедта, тъй като не са засягали пряко и непосредствено нейни права и законни интереси. Поддържа се, че жалбоподателката има правен интерес от оспорването, обоснован от качеството й на председател на Патентното ведомство, както и от наличието на нарушения при издаването на заповедта.

Ответникът по частната жалба – министър-председателят на Република България, не е направил възражения в указания срок. По делото е представено писмено възражение от 19.11.2014г., подадено от Министерския съвет на Република България, подписано от главен юрисконсулт Ирина Георгиева. Това възражение не може да бъде взето предвид, тъй като Министерския съвет не е страна по делото, а същевременно няма доказателства, че посоченият юрисконсулт има представителна власт по отношение на ответника по частната жалба.

Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия, като взе предвид доводите в частната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес и в преклузивния срок за обжалване, поради което е допустима.

С обжалваното определение на Върховния административен съд, тричленен състав на пето отделение, е оставена без разглеждане жалбата на Таня Найденова Митова против заповед № КВ-376/08.10.2014г. на министър-председателя на Република България и е прекратено производството по адм. дело № 13630/2014г. на ВАС, образувано по тази жалба.

За да постанови това определение съдът е приел, че с оспорения административен акт е назначен за председател на Патентното ведомство Камен Владимиров Веселинов, затова с тази заповед не се засягат лично и пряко правата и законните интереси на жалбоподателката Таня Найденова Митова и същата няма правен интерес от оспорването й.

Настоящият състав намира, че така постановеното определение е правилно.

Предмет на оспорването пред тричленния състав на ВАС е заповед № КВ-376/08.10.2014 г. на министър-председателя на Република България, с която е изменена негова заповед № КВ-354/11.09.2014 г., както следва: назначен е Камен Владимиров Веселинов за председател на Патентно ведомство, считано от датата на встъпване в длъжност, като е определена основната му месечна заплата; наредено е до встъпването му в длъжност като титуляр да изпълнява временно функциите на отсъстващия председател Таня Найденова Митова; определени са дължимите трудови и други възнаграждения на назначеното лице. Със заповед № КВ-354/11.09.2014г., издадена от министър-председателя е назначен Камен Владимиров Веселинов за председател на Патентното ведомство, считано от датата на встъпване в длъжност и е определена основната му месечна заплата.

От представените с административната преписка доказателства е установено, че Таня Найденова Митова е назначена за председател на Патентното ведомство със заповед № КВ-59/17.03.2014г. на министър-председателя, а със заповед № КВ-353/11.09.2014г. на министър-председателя е освободена от тази длъжност, считано от датата на връчване на заповедта, на основание чл. 79, ал. 7 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, вр. чл. 19а, ал.2 от Закона за администрацията.

Предвид съдържанието на оспорената заповед обоснован и правилен е изводът на първоинстанционния състав на съда, че жалбоподателката Таня Найденова Митова не е неин адресът и че със заповедта не се засягат непосредствено нейни права и законни интереси, нито се създават задължения за нея, затова същата няма правен интерес от оспорването на заповедта. Правният интерес от оспорването следва да е пряк и непосредствен и неговото наличие следва да бъде преценявано от съда независимо от предмета на оспорването и вида на оспорения административен акт. Изискването за наличие на правен интерес на оспорващия означава същият да цели настъпването на благоприятни за него правни последици от отмяната на оспорения административен акт, тъй като този акт по неблагоприятен начин засяга неговата правна сфера – създава задължения, или ограничава неговите права, свободи или законни интереси и същевременно засягането да следва пряко от оспорвания акт. Наличието на правен интерес от оспорването е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата, респективно – за образуваното съдебно производство, за което съдът следи служебно. При установената липса на правен интерес от оспорването съдът правилно е достигнал до извода, че е налице основанието по чл. 159, т. 4 АПК за оставяне на подадената жалба без разглеждане и за прекратяване на образуваното по нея съдебно производство. Обстоятелството, че жалбоподателката е била назначена за председател на Патентното ведомство с предходна заповед на министър-председателя и е заемала тази длъжност през предходен период, не обосновава правен интерес от обжалване на заповедта за назначаване на друго лице на тази длъжност след освобождаването й, тъй като засягането на правната сфера на жалбоподателката не е пряко и непосредствено. В случая е издадена заповед за освобождаването й от длъжността председател на Патентното ведомство, която предхожда заповедта за назначаване на друг председател /според поредния номер на двете заповеди, доколкото същите са издадени на една и съща дата/. Именно със заповедта, с която Таня Митова се освобождава като председател на Патентното ведомство се засяга пряко и непосредствено нейната правна сфера, както е приел и първоинстанционният състав на съда.

Следва да се отбележи, че всички съображения, които са изложени в частната жалба се отнасят до законосъобразността на оспорената заповед. Тези съображения биха могли да бъдат обсъдени от съда само при сезиране с допустима жалба против заповедта, поради което в настоящото производство, което има за предмет преценката относно допустимостта на оспорването пред първата инстанция, тези доводи и съображения не следва да бъдат обсъждани.

По изложените съображения обжалваното определение е правилно и следва да бъде оставено в сила.“

Може да харесате още...