Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните – членки на ЕС

Общо съобщениеВ светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator“ относно тълкуването на Директива 2008/95 във връзка с използването на общите термини от заглавията на класовете на Ницската класификация на стоките и услугите, OHIM и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този този преглед, OHIM и националните ведомства публикуваха официално съобщение –  „ПРИЕМЛИВИ И НЕПРИЕМЛИВИ ОБЩИ ТЕРМИНИ ОТ ЗАГЛАВИЯТА НА КЛАСОВЕТЕ ОТ НИЦСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ„, в което от всички термини в заглавията на класовете, 11 термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани в заявки за регистрация на марки без допълнително уточняване. В съобщението са посочени основанията, поради което тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца.

Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация е извършена публикация и на актулната версия на „РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО C-307/10 IP Translator“, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.

Може да харесате още...