Общоизвестна марка БЕЛЛА

общоизвестна маркаЕдна от най-популярните и познати на българските потребители търговски марки на Белла България АД, БЕЛЛА, с рег.No.39154 е обявена за търговска марка, ползваща се с известност на 06.04.2010г с решение No.39-ОМ. Марката се счита за ползваща се с известност на територията на Република България от 21.04.2008г. Специалният статут важи по отношение на клас 30 – точени кори; бутер тесто.

Общоизвестна марка

Правният режим на общоизвестна или ползваща се с известност се регламентира от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). При определяне на марка като общоизвестна марка или ползваща се с известност се вземат предвид следните обстоятелства: 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...