Обществена поръчка с прогнозна стойност 60 000 лв за Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България

обществена поръчкаПатентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв без ДДС.

Изисквания: – Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. Под сходен предмет следва да се разбира технологично обновяване на IT инфраструктура: доставка и/или инсталация, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и мрежово оборудване, и/или виртуализация и миграция на домейн, и/или оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани.

Участникът следва да притежава следните сертификати:
(1) ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката или еквивалент.
(2) ISO 27001:2005 за управление на система за информационна сигурност или друг еквивалент.

Участникът трябва да има на разположение следния екип – Ръководител екип, Експерт „Корпоративна стратегия”, Старши експерт инфраструктура и системна интеграция, Експерт инфраструктура и системна интеграция, Експерт бази данни, Неключови експерти.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят ползва съкратени срокове за процедурата, за изпращане на обявлението по електронен път и предоставянето на пълен достъп по електронен път на документацията за участие от датата на публикуване на обявлението.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Може да харесате още...