Обществена консултация на ЕК относно географски означения

географски означенияЕвропейската комисия стартира обществена консултация, приканваща граждани и организации, както и националните и регионалните публични органи да дадат становища и препоръки във връзка с оценката на начина за укрепване на системата за географски означения.

Европейският съюз предоставя закрила на почти 3 400 наименования на специфични продукти – селскостопански продукти и храни, рибни продукти и продукти от аквакултури, вина, спиртни напитки и ароматизирани лозаро-винарски продукти. Закрилата е в рамките на една от следните схеми за качество в ЕС: географско указание (GI), защитено наименование за произход (PDO), защитено географско указание (PGI) и храна с традиционно специфичен характер (TSG).

Целта на консултацията относно системата на географски означения е да се съберат възгледи за основните идентифицирани предизвикателства, които би трябвало да бъдат разгледани в планираната ревизия, както и основните причини за тях. Включени са и въпроси относно възможните варианти на политики, които могат да бъдат въведени за справяне с тези предизвикателства и въздействието, произтичащо от тях.

Въпросникът е достъпен на всички езици на ЕС и може да бъде разгледан на специалната уеб страница на Европейската комисия, посветена на обществената консултация. Крайният срок за представяне на становища е 9 април 2021 г.

Географско указание

Наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

Защитено наименование за произход

Наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.

Храна с традиционно специфичен характер

Описва специфичен продукт или храна, който а) е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или б) е произведен  от суровини или съставки, които традиционно се използват за него.

 

Може да харесате още...