Обществена консултация относно нов Закон за марките и географските означения

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНА В РАМКИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПЛАНИРАНИ РЕГУЛАТИВНИ НАМЕСИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ И НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА

обществена консултация

КОНТЕКСТ

На 16 декември 2015 г. бе приета Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. В тази връзка Патентното ведомство на Република България е разработило проект на изцяло нов Закон за марките и географските означения. От една страна, това е обусловено от необходимостта от въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директивата. От друга страна, практиката по прилагане на действащия Закон за марките и географските означения и Регламента от 2009 г. относно марката на Общността, кодифициран с Регламента от 2017 г. относно марката на ЕС налага обсъждането на възможности за усъвършенстване на съществуващите процедури, действащи на национално ниво.

На 8 юни 2016 г. бе приета Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни), чиято цел е да въведе стандарти в националните законодателства на държавите- членки срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Директивата си поставя за цел да хармонизира гражданскоправните средства в държавите членки на Европейския съюз, чрез които пострадалите от незаконно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна могат да търсят защита. В тази връзка Патентното ведомство на Република България е разработило проект на нов Закон за защита на търговската тайна.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Патентното ведомство на Република България е възложило на Центъра за оценка на въздействието на законодателството (www.ria.bg) разработването на Цялостна предварителна оценка на въздействието относно проект на изцяло нов Закон за марките и географските означения и Цялостна предварителна оценка на въздействието относно проект на нов Закон за защита на търговската тайна. Настоящата обществена консултация се провежда като етап от извършването на тези оценки на въздействието. Нейната основна цел е на тази ранна фаза от цикъла по формулиране на политики да се съберат достатъчно предложения, становища, данни и информация от заинтересованите страни относно очакваните ефекти от тези планирани от държавата регулаторни намеси.

ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията се провежда в периода 28 юни – 4 юли 2018 г.

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Консултацията се провежда по интернет и е открита за всички заинтересовани страни, организации и граждани.

Попълнените въпросници, както и всички други коментари и становища във връзка с обществената консултация следва да бъдат изпращани по електронна поща на следния електронен адрес: services@bpo.bg и на ria@ria.bg.

Справка с получените мнения ще бъдат публикувани на тази страница.

Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни.

Отговорите, за които изрично е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.

Може да харесате още...