Заглавията на книгите като обект на авторско право

обект на авторско правоЗаглавията на книгите определят техният пазарен успех. Заглавието на книгата може да бъде най- ценният актив за издателствата и предпоставка за увеличен поток от доходи, Според чл. 3, ал 1 от ЗАПСП ”Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма”.Този член от българския закон ясно и недвусмислено определя условията, според които литературните произведения се закрилят като обект на авторско право. Независимо, че заглавията на книгите не са изрично посочени като обект на авторски права в законът те могат да приемат за такъв поради следните причини:

Заглавията са резултат от творческата дейност защото:

Заглавията на книгите са продукт, който е резултат от творчество, защото има наличие на определено целенасочено действие или усилие., което предполага постигането на конкретен резултат, а именно книга с конкретно заглавие на корицата. Следователно изключва се субективизмът относно преценката дали заглавията са обект на авторско право или не. Достатъчна мярка за правопораждащия ефект е наличието на творчество и пазароспособност на книгите продавани под техните заглавия.

Оригиналността на заглавията на книгите предполага наличието на творческата дейност и усилия (известният роман „Сто години самота“ е добър пример за това).

Възникването, упражняването и закрилата на авторските права е в пряка връзка с техните заглавия като носители на оригиналност, творчество и индивидуалност, която придават на книгите. Следователно може да се приеме, че заглавието на една книга е пазарната опаковка на нейното съдържание (в електронните книжарници книгите се купуват, чрез изписване и избор на техните заглавия).

Заглавието на една книга води до асоциация с нейното съдържание или автор, т.е. заглавията идентифицират книга, а не източник (романът на Хемингуей „Старецът и морето”, описва стар човек и историята му с морето).

Книгите представляват литературни произведения и всеки един оригинален елемент от тях, включително илюстрациите и заглавието попадат под общата закрила на ЗАПСП.

Заглавието е неизменна част от книгата, което подлежи на номериране в международна система за стандартно номериране на книги ISBN, при която има идентификатор на заглавието (това е поредният номер на книга, издадена от едно издателство).

На базата на твърденията изложени до тук може да се направи категоричен извод, че заглавията на книгите са неделима част от книгите и поради всички функции и характеристики, които изпълняват попадат под закрилата на ЗАПСП.

Интересен случай във връзка с авторските права върху литературни произведения е случаят с издателство, което издава книги по всички правила на закона и бизнеса и в последствие е наказано за своята напълно легална дейност от орган за защита правата на индустриална собственост в лицето на Патентно ведомство на Р. България. Наказано, защото издава на българския пазар поредица от малки книжки по размер със заглавия: „Малка книжка за моята майка”, „Малка книжка за мой приятел”, „Малка книжка за любовта” и „Малка книжка за моя татко”, което според Патентно ведомство представлява използване на регистрирана от тях чужда търговска марка „малка книжка за ….”.

Административно наказателните действия са образувани независимо от всички доказателства за съществуването на авторски права върху въпросните издания. А именно:

Малките книжки са издадени от българското издателство по силата на лицензионен договор със световно известно издателство. Българското издателство е закупило авторските права върху четирите издания. Авторските права са регистрирани в British Library и Библиотека Нютон, Университета в Кеймбридж преди десет години, т.е. много по- рано от дата на регистрация на марката.

В случая е налице защита на търговска марка, чрез незачитане и отмяна на авторски права-абсолютен правен прецедент.

Първо защото търговската марка е обект на индустриална интелектуална собственост с практически безсрочна закрила. а авторското право е с ограничен срок на закрила, след изтичане на който литературните произведенията, включително книгите с техните заглавия стават свободни за използване от всеки.

Второ защото регистрацията на търговска марка „малка книжка за…”, се състои от думи станали обичайни в говоримият български език, (което автоматично означава, че не може да бъде регистрирана като отличителен знак, а въпреки това е) и това означава, че се придобива монопол върху думите МАЛКА, КНИЖКА, ЗА ……. ,за неограничен период от време, което напълно и абсолютно противоречи на смисъла на авторско правна закрила върху изданията, възникнала десет години по-рано.

Трето защото съществуват доказателства за приоритетно използване на заглавията на издадени книги, а регистрацията на търговска марка е с много по-късна дата. Следователно няма как потребителите да свързват книгите на маркопритежателя с книгите на издателството.

Всичко това означава, че потребителите не могат бъдат въведени в заблуждение относно произхода на книгите. Заглавията на книгите „Малка книжка за моята майка”, „Малка книжка за мой приятел”, „Малка книжка за любовта”,  „Малка книжка за моя татко” са описателни относно съдържанието и размера на книгите и по никакъв начин не представляват използване на регистрирана търговска марка„малка книжка за….”.

При проверка на съществуващи подобни книжки със заглавия, в които се съдържат думите малка, книжка , за се оказва, че в регистъра на Народна библиотека фигурират:

–         „малка книжка за България”, 1998

–         малка книжка за „Храм паметник Шипка”

–         малка книжка за азбуката;

–         малка книжка за мен

–         малка книжка за оцветяване на издателство „Хермес”

–         малка книжка за оцветяване; ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

Пример от европейската съдебна практика също потвърждава, че използването на думи в заглавията на книги, които съществуват като думи в регистрирана търговска марка, не нарушават права на маркопритежател, а именно:

Името на музикалната банда WET WET WET е регистрирана търговска марка. Бандата дава под съд издател, който издава биографична книга за бандата, която се казва WET WET WET A Sweet Little Mystery”, за неправомерно използване на търговката марка. Според ответника /издателя единствената търговска марка използвана върху изданията е регистрираната търговска марка на неговото издателство.Според издателят думите WET WET WET използвани в заглавието на изданието не представляват използване на търговската марка.

Съдията по делото допуска изданието на пазара, защото преценява, че думата WET (влажен, мокър) е обичайна за говоримия английски език и въпреки нейното трикратно повтаряне, не представлява използване на чужда търговската марка. Съдията постановява, че използването на думите WET WET WET в заглавието на биографичната книга не представлява нарушение, тъй като заглавието описва съдържанието на книгата, т.е., ако се използват думи станали обичайни в езика на една държава, използването им в заглавия на книги по никакъв начин не нарушава правата на собственици на регистрирани търговски марки.

Пред държавните институции отговорни за защитата на авторски права и на права на индустриална собственост се поставят следните въпроси:

 Може ли да се позволи с участието на държавата нарушаване на свободната конкуренция и правото на свободно изразяване чрез регистрирането на търговска марка съдържаща думи от заглавия на литературни произведения?

Как е възможно тези бизнес базиран на авторски права да бъде унищожаван от държавен орган в лицето на Патентно ведомство, чрез незачитане и отмяна на тези права?

Може би ако се разработят предложения за изменение и допълнение на ЗАПСП и заглавията на литературни произведения са добавят като обект на закрила, заплахата за бизнеса на издателствата няма да е толкова осезаема.

Автор

Даниела Сапунджиева

Може да харесате още...