Няма недобросъвестни действия от Арон

Няма недобросъвестни действия от страна на мебели Арон спрямо Айко aronНяма недобросъвестни действия от страна на мебели Арон спрямо Айко

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК–853/27.08.2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 94, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Аико Мулти Консепт” ЕООД, гр. София за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 29, чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Арон-С” ООД, гр. София, преустановяване на нарушението и налагане на предвидените санкции.

В своето искане „Аико Мулти Консепт” твърди, че в медийното пространство, на интернет- страницата на ответника, както и чрез безадресно изпращани брошури са разпространявани заблуждаващи реклами под формата на телевизионна реклама и рекламни брошури, като по този начин АРОН извършва действия, представляващи нарушение на разпоредбата на чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК.

Комисията счита, че еднократно обявената в ограничени количества разпродажба не следва да се разглежда като поведение в противоречие с добросъвестната търговска практика, което да е в състояние да увреди интересите на конкурентите и в частност на „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ЕООД.

Не се установяват недобросъвестни действия от страна на ответното дружество, които да имат за реални или потенциални последици увреждане на интересите на конкурентите.

Комисията за защита на конкуренцията УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 32, във връзка с чл. 33 и чл. 29 от ЗЗК от страна на „Арон –С” ООД  гр. София.

Може да харесате още...