hfhfhfhfhfh

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

регламентЕвропейската комисия изготви  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета,

Новия документ влиза в сила от началото на 2014 година.
Пълния текст на регламента е публикуван в  IP Bulgaria.bg/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Може да харесате още...